دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مراکز اطلاع رسانی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مراکز اطلاع رسانی

دانلود پایان نامه

07/2 عوارض بر پروانه های کسب و فروش  

31/10 درآمد ناشی از بهاء خدمات شهری و مؤسسات انتفاعی شهرداری
30/4 درآمد حاصل از وجوه شهرداری
30/4 درآمد حاصل از اموال شهرداری
15/12 عوارض بر ساختمان ها و اراضی درآمدهای نامستمر
10/1 عوارض بر حمل و نقل و ارتباطات
78/3 وصولی توسط شهرداری و سایر مؤسسات
92/18 سهمیه از عوارض وصولی متمرکز
63/2 کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
51/1 کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و غیردولتی
79/0 درآمدهای اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد
26/3 وامهای دریافتی
58/29 فروش اموال شهرداری
0 سایر منابع
100 جمع کل درآمدهای شهرداری
مأخذ: محاسبات نگارنده
4-1-3-4-2-2- نیازهای مالی شهر ارسنجان و تحول آن در آینده
تحلیل اقتصاد شهری و پیش بینی روند توسعه اقتصادی شهر ارسنجان نشان میدهد که احداث دانشگاه پیام نور و همچنین توجه به امکانات گردشگری در این شهر، میتواند گرایشات آتی توسعه در ارسنجان را تحت تاثیر قرار دهد. این تحولات میتواند باعث افزایش اشتغال در بخش صنعت و به دنبال آن خدمات گردد.
از سوی دیگر این تحولات باعث سرعت بخشیدن به رشد جمعیت این شهر خواهد شد. بنابراین از آنجایی که شهرداری متولی ارائه خدمات به این جمعیت در حال افزایش میباشد و در واقع هدف این سازمان از ارائه خدمات سودجویی نیست بلکه هدف از ارایه خدمات شهری نیز در نهایت افزایش رفاه شهروندان و بهبود کارایی فعالیتهای اقتصادی واقع در محدوده شهر است. با ادامه این روند و عدم ساماندهی منابع مالی شهرداری ارسنجان، این شهرداری در آینده با مشکلات مالی فراوانی روبه رو خواهد گردید.
4-1-3-4-2-3- پایه اقتصادی شهر ارسنجان و ظرفیتهای تأمین مالی جدید
همانگونه که در بخش قبل اشاره شده بخش خدمات در شهر ارسنجان نسبت به استان فارس فعالیت پایه است و در مقابل کشـــاورزی و صنعت فعالیت غیــر پایه میباشد. با توجه به تنگناهای موجود در بخش کشاورزی شهر ارسنجان انتظار میرود که بخش کشارزی همچنان غیر پایه باقی بماند و در آینده نیز رشد چشمگیری نداشته باشد. در مقابل بخش خدمات و صنعت در تخصیص اشتغال به رقابت خواهند پرداخت.
اکثر صاحبان حرفههای تخصصی و مشاغل فعال در بخش خدمات در این شهر در وضعیتی هستند که بهتر از سایر ساکنان میتوانند از طریق پرداخت بهای خدمات شهری، عوارض شهرداری از عهده مخارج شهرداری برآیند. بنابراین بخش خدمات در ارسنجان میتواند ظرفیتی برای دریافت عوارض جدید و توسعه نظام مالیاتی برای این شهر باشد. همچنین با توجه به ظرفیتهای گردشگری در این شهر مانند جنگل های سرسبز، اماکن تاریخی، کوههای مرتفع و… ، شهرداری ارسنجان با سرمایهگذاری در فعالیتهای گردشگری (مانند اقامتگاه، مراکز اطلاع رسانی گردشگری و…) از یک سو باعث توسعه فعالیتهای اقتصادی در این شهر و از سوی دیگر افزایش منابع مالی خود گردد.
همچنین یکی از اصلیترین زمینههای فعالیت کشاورزی در شهر ارسنجان بخش باغبانی است و اهمیت اقتصادی باغهای انار در مسیر ایجاد کشاورزی پایدار در این شهر از طریق ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، بهبود شرایط زیست محیطی کاملاً آشکار است. بخش کشاورزی در این شهر میتواند به عنوان یکی از زمینههای سرمایهگذاری شهری و ظرفیتی جدید در تأمین مالی شهر ارسنجان مطرح گردد. از مهمترین پیش شرطهای لازم جهت توسعه بخش کشاورزی در این شهر شامل ایجاد صنایع پشتیبان کشاورزی و توسعه کشاورزی مدرن جهت تولید محصولات بیشتر و با کیفیتتر میباشد.
4-1-3-4-2-4-آثار اقتصادی تامین منابع مالی به شیوه کنونی و پیامدهای تداوم وضع فعلی
همانطوری که تحلیل کدهای درآمدی شهرداری ارسنجان نشان میدهد اصلیترین منبع درآمد این شهرداری فروش زمین میباشد. نیاز مالی شهرداری ارسنجان نیز مانند بسیاری دیگر از شهرداریهای کشور این شهرداری را مجبور به تکیه به ظرفیتهای موجود خود و وابستگی به منابع ناپایدار درآمدی کرده است. از سوی دیگر با توجه به دلیل ناپایدار بودن این منبع درآمدی، بنابراین ادامه این روند علاوه بر اینکه از منظر مدیریتی مطلوب نیست، با رویکرد عمومی کشور نیز که مبنی بر توسعه معطوف به اهداف چشم انداز بیست ساله و بر مبنای اسناد برنامهای است، مغایرت دارد.
4-1-3-4-2-5-ارتباط اقتصاد شهری ارسنجان با ترکیب نظام درآمدی شهرداری ارسنجان

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دگرگونی فرهنگی

بستن منو