دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مراقبتهای بهداشتی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مراقبتهای بهداشتی

دانلود پایان نامه

3-2-2-2- فیلیپین  

به منظور مدیریت و برنامهریزی توسعه، فیلیپین به ۱۷ ناحیه، ۸۱ استان و نزدیک به ۱۵۰۰ منطقه مستقل شهری (شهرستان) تقسیم شده است. براساس قانون دولت محلی در این کشور، دولتهای محلی چهار عملکرد ویژه زیر را به عهده دارند: (Unescap,2004)
ارائه خدمات کارآمد؛
مدیریت محیط زیست؛
توسعه اقتصادی؛
کاهش فقر؛
بخشى از مالیات بر معادن، حق الامتیازها، عوارض شیلات، جنگلدارى و دیگر مالیاتها به دولتهاى محلى تعلق مىگیرد. سایر درآمدها شامل فروش خدمات یا جریمهها، عواید حاصل از تولید مشترک، سرمایهگذاری مشترک یا سهم تولید در توسعه ملى در حوزه حکومتى قضایى است. همچنین این دولتها، اجازه تأمین منابع مالى از طریق انتشار اوراق قرضه، اوراق بهادار، برگههاى وثیقه و سایر تعهداتى که تأمینکننده نقدینگى آنها باشد را دارند.
فهرست درآمدهاى مالیاتى که شهردارىها از آنها منتفع مىشوند عبارتند از: مالیات مستغلات (25درصد)، سهم دولت محلى از عواید مالیات ملى، مالیات بر تجارت، عوارض و درآمدهاى حاصل از فروش خدمات، حق اجازه ماهیگیرى یا فروش خدمات و عوارض حاصل از این فعالیت (شرزهاى و همکاران، 1385) بهطور کلى 15 درصد منابع درآمد محلى، از مجوزها و کارمزدها کسب میشود. همچنین بخشى از درآمدهاى محلى از تراز حاصل از اعمال اختیارات و عواید حاصل از تأسیسات عمومى محلى مانند بازارها و خدمات تلفن کسب میشود.(مستندات طرح جامع درآمدهاى پایدار شهردارى تهران، تجارب جهانى، 1385) در میان منابع مختلف دولتهاى محلى، کمکهاى دولت مرکزى به دولت محلى و مالیاتهاى محلى، مهمترین اقلام تأمینکننده درآمد براى دولتهاى محلى هستند. (Violeta Somera Seva, Senior Advisor, 2007)
3-2-2-3-بنگلادش
دولتیهای محلی در کشور بنگلادش تعداد زیادی وظایف و مسئولیت در زمینه رفاه جامعه و همچنین توسعه محلی به عهده دارند. برخی از این وظایف عبارتند از: (Unescap,2004)
انجام بررسیهای اجتماعی و اقتصادی هر پنج سال بر روی خانوادهها، جهت آمادهسازی طرح توسعه شهری؛
ثبت آمارهای تولد، مرگ و میر، ازدواج و غیره؛
برنامهریزی برای مدیریت منابع طبیعی و توسعه؛
مدیریت مؤسسات آموزشی؛
ایجاد آگاهی برای مراقبتهای بهداشتی اولیه بهتر؛
حفظ قانون و نظم و کنترل تروریسم، خشونت علیه زنان و غیره؛
اطمینان از مشارکت در برنامهریزی توسعه دولت محلی و مرکزی؛
تشویق تعاونیها و سازمانهای غیر دولتی؛
حمایت از فعالیتهای توسعه گوناگون مربوط به بخش کشاورزی؛
مهمترین منابع مالى دولتهاى محلى در بنگلادش، مالیات است به طوری که این منبع تقریباً بیش از 50 درصد درآمد شهرها را به خود اختصاص میدهد. وامها و کمکهاى داوطلبانه ناچیزند. ارگانهاى محلى شهرى بین 55 تا 75 درصد درآمد خود را از منابع خود تأمین میکنند و بخش قابل توجهى از طریق کمکهاى دولتى تأمین مىشود، صندوقهاى بینالمللى نیز در تأمین بودجه سهم بسزایى دارند.( Chowdhury,2005)
منابع درآمدی شهر داکا: داکا به عنوان پایتخت بنگلادش، از بزرگترین شهرهاى پرجمعیت آسیاست که بیش از 10 میلیون نفر جمعیت دارد. در تأمین منابع مالى این شهر، سهم عوارض 49 درصد، فروش خدمات 31 درصد، کمک هاى بلاعوض 5/ 3درصد و سهم استقراض خارجى بسیار ناچیز میباشد.(Samad,2009)
3-2-2-4- هند
وظایف اصلی شهرداریها در کشور هند عبارتند از: اداره حمل و نقل عمومی شهری، توزیع آب آشامیدنی، احداث خیابانها و تأمین روشنایی و نظافت آنها، تأمین برق شهر، احداث، نگهداری و لایروبی شبکه فاضلاب، جمعآوری و دفع زباله، احداث تأسیسات و تجهیزات گوناگون شهری و اداره بیمارستانهای شهر.(مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور،1379)
شهرداریهاى هند مانند سایر شهرداریهاى جهان از طریق عوارض، فروش خدمات، کمک بلاعوض و استقراض و سایر منابع، تأمین مالى میشوند. در هند بخشی از مالیات ملی به حکومتهای محلی تخصیص داده میشود و از مقامات دولتی هم وام و کمکهای بلاعوض دریافت میشود. در حدود 50 درصد منابع مالی شهرداریها به وسیله کمکهای دولتی تأمین میشود که به دو دسته عمومى و خاص تقسیم میشوند.
کمکهای بلاعوض دولتی جهت آموزش و پرورش و اعطای سهمی به حکومتهای محلی از طریق جمعآوری پارهای از مالیاتها برای دولت صورت میگیرد. حکومتهای محلی از طریق وضع مالیاتهای محلی و عوارض به طرقى بقیه نیازهای مالی خود را تامین میکنند. این مالیاتها عبارتند از: مالیات بر املاک، خیابانها، آب، فاضلاب، حفاظت از ساختمان، روشنایی، آتشسوزی، زیارت، حرفهها، تجارت، اشتغال، آگهى، تئاتر، سینما، سیرک، کارناوال، حیوانات، ارابهها، خودروها، قایقها و…. سهم مالیات مشترک ملى و محلى در شهرداریهاى هند به 2/5 درصد میرسد.(دانش جعفری و کریمی،1390)
شهردارىهاى هند توانایى تأمین مالى تمام پروژههاى عمرانى شهرى مورد نیاز را در شهرهاى مختلف هند ندارند. بدین دلیل در دهه اخیر، به روشهاى جدید تأمین مالى براى پروژههاى زیرساختى روى آوردند، که مىتوان به استفاده از سازمانهاى غیردولتى(NGO) و آژانسهاى بخش خصوصى، انتشار اوراق قرضه شهردارى و ایجاد صندوق توسعه شهرى اشاره نمود که عمده این تجارت مربوط به یک نوع مشارکت بخش خصوصى و عمومى است.(شرزه ای و همکاران، 1385)

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد قانون آیین دادرسی مدنی

بستن منو