دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه

 

شهرستان ارسنجان 30057 143900 21 5 24/0 15
جمع کل استان 1400737 12260900 11 1 7/11 –
مأخذ: سازمان جهاد و کشاورزی استان فارس، 1384

نقشه شماره (1-4)- مقایسه رتبه شهرستانها از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت استان
مأخذ: برنامه آمایش استان فارس، 1389
شهرستان ارسنجان در پهنه جلگهای قرار دارد از این رو 21 درصد از سطح شهرستان به اراضی زراعی و باغی اختصاص یافته است و از این حیث جایگاه پنجم را در بین شهرستانهای استان فارس دارا می باشد. ولی به دلیل کوچکی شهرستان، نسبت سطح زیر کشت به کل مساحت استان دارای رتبه 15 بوده و تنها 5/2 درصد از میزان کل تولید محصولات کشاورزی استان را تولید میکند. حدود 52 درصد از اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت گندم قرار دارد. تولید محصولات ذرت دانهای و انار به ترتیب با 14 و 8 درصد رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند. از تعداد 81 تعاونی کشاورزی فعال در سطح استان فارس، 1 تعاونی آن به شهرستان ارسنجان اختصاص دارد. این تعاونی با 606 عضو و 3 کارمند در سطح شهرستان به فعالیت مشغول است.

نقشه شماره (2-4)- مقایسه رتبه شهرستان از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت شهرستان
مأخذ: برنامه آمایش استان فارس، 1389
جدول شماره (4-4)- وضعیت شهرستان ارسنجان از نظر تولید محصولات کشاورزی در سال 1385
شهر میزان کل اراضی زیر کشت میزان اراضی تحت اشغال باغات میزان اراضی زیر کشت زراعی میزان کل محصولات زراعی و باغی میزان محصولات تولیدی باغی میزان محصولات تولیدی زراعی
ارسنجان 43220 هکتار 2300 هکتار 28500 هکتار 175000 تن 29705 تن 140000 تن
مأخذ: جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان،1385
جدول شماره (5-4)- مساحت اراضی کشاورزی بهره برداری با زمین در شهر ارسنجان (1382)
کل زیر کشت محصولات سالانه آیش باغ و قلمستان
تعداد بهره بردار مساحت (هکتار) تعداد بهره بردار مساحت (هکتار) تعداد بهره بردار مساحت (هکتار) تعداد بهره بردار مساحت (هکتار)
استان فارس 205210 1254511 150890 781260 67230 329640 90604 143611
ارسنجان 3615 19546 3040 1474 1425 4551 872 821
مأخذ: آمارنامه سال 1382
اراضی کشاورزی بخش عمدهای از وسعت شهر ارسنجان را به خود اختصاص میدهند. براساس آمار و اطلاعات طرح توسعه شهری ارسنجان در سال 1388 اراضی کشاورزی و سایر فعالیتهای وابسته به این بخش حدود 34/14 درصد از زمینهای محدوده این شهر را پوشش دادهاند که در طی دهههای گذشته همراه با گسترش ساخت و ساز در اطراف این شهر، روز به روز وسعت این اراضی در حال کاهش است. تصویر شماره(2-4) نشان دهنده پراکنش این اراضی در محدوده شهر ارسنجان میباشد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد رسیدگی به اعتراض

تصویر شماره (2-4)- توزیع جغرافیایی اراضی کشاورزی شهر ارسنجان در تصویر ماهوارهای سال 1388
مأخذ: Google Earth
آمار و اطلاعات موجود نشاندهنده آن است که جمعاً 2300 هکتار به بهره برداریهای باغی اختصاص دارد. عمدهترین محصولات کشاورزی شهر ارسنجان شامل گندم، جو، ذرت، چغندرقند و کلزا میباشد و اما مهمترین محصولات کشاورزی این شهر که با صادر شدن به دیگر نقاط کشور زمینه فعالیتهای بازرگانی را برای مردم این شهر فراهم کرده است عبارتند از: انار، انگور، سیب، به، هلو، گردو و بادام.
بررسی میزان بهره برداریهای کشاورزی در شهرستان ارسنجان بر حسب نوع بهره برداری نشان میدهد که سهم زراعت در این شهرستان از کل استان 9/1درصد و سهم باغداری 1درصد میباشد. جدول زیر بهره برداری کشاورزی بر حسب نوع فعالیت را در سال 82 بر اساس استان و شهرستان نشان میدهد:

بستن منو