دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

 

40 عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
50 عوارض بر پروانهها، کسب و فروش و تفریحات
60 درآمد حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات
70 درآمد تأسیسات شهرداری و جرایم و تخلفات
80 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری
90 کمک بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی و موجودیهای دورههای قبل درآمد
مأخذ: سعیدنیا،1383
به طوری که ملاحظه میشود، این شیوه طبقهبندی منابع از منطق روشنی تبعیت نمیکرد. چرا که در آن تفکیکی میان فروش اموال و درآمد مستمر شهرداری قائل نشدهاند. فروش اموال در واقع وسیلهای است برای جبران بخشی از کسری درآمدهای مستمر شهرداری نسبت به مخارج آن. وامها و بدهیهای شهرداری درکنار کمکهای بلاعوض و هدایا در یک گروه قرار گرفته است. در حالی که وامها و تسهیلات بانکی تعهداتی را به صورت بازپرداخت اصل و فرع آنها درآینده بوجود میآورند. این تسهیلات برای تأمین مالی کسری بودجه شهرداری دریافت میشود. طبقه بندی موجود تحول در رابطه مالی دولت و شهرداریها را که به دنبال تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض بوجود آمده در خود منعکس نمیکند.(حسن زاده،1390)
همانطور که بیان گردید چون برخی از اقلام ترازنامه شهرداری شامل تغییر اموال و بدهیها در این طبقه بندی به عنوان سایر منابع درآمدی در کنار درآمدهای مستمر میآید، لذا کسری بودجه شهرداری در این طبقه بندی پنهان میماند.
اما طبقهبندی منابع درآمدی شهرداری از سال 1385 به بعد همراه با شرح هریک از کدهای درآمدی اصلی به شرح زیر میباشد که دارای مزایای فراوان نسبت به طبقه بندی مورد عمل قبلی شهرداریها است:
جدول شماره (3-3)- شرح منابع درآمدی شهرداریها در قالب 7 کد درآمدی
کد طبقات شرح درآمد
100000 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
110000 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- وصولی توسط سایر مؤسسات
110200 عوارض اسناد رسمی
110300 عوارض گاز
110500 عوارض آببهای مشترکین
110600 عوارض تلفن
110700 عوارض گذرنامه
110800 عوارض بلیط هوایی
110900 عوارض برق
111000 عوارض بیمه آتش سوزی
111100 حق انشعاب آب
111200 سایر موارد (عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده)
120000 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ساختمانها و اراضی
120100 عوارض سطح شهر

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

بستن منو