دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

7 آلمان اداره تئاترها، اپراها، ارکسترها و موزه ها، کمکهای اجتماعی، تأمین آب مصرفی و آشامیدنی، برق و گاز، حمل و نقل مسافر در داخل شهر کمک به جوانان، ورزش، تدوین برنامه عمرانی، نوسازی و نظارت بر ساختمان، خدمات بهداشتی، ایجاد و نگهداری مدارس، ایجاد و اداره کتابخانهها خدمات آتش نشانی، وظایف مربوط به امنیت و نظم اجتماعی، سیستم فاضلاب، ساخت خیابان پل و کانال، اداره بیمارستانها، تـأمین مسکن اجتماعی، تشویق پیشرفت اقتصادی، مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، جمعآوری و دفع زباله و پاکیزگی خیابان. حدود 7/38 درصد از درآمد دولتهای محلی در این کشور از طریق مالیات، 7/11 درصد از درآمدهای ناشی از فروش خدمات مانند فاضلاب، گردآوری پسماند، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و سایر موارد و 3/27 درصد از کمکهای میان حکومتی و 3/22 درصد از سایر منابع بدست میآید.  

8 استرالیا خدمات فرهنگی و اوقات فراغت، خدمات اجتماعی و رفاهی، برنامه ریزی شهری، حمل و نقل عمومی، پارکینگ، ارائه خدمات شهری، جمعآوری زباله، معاینه بهداشتی و بازرسی اماکن، کنترل سر و صدا، کنترل بهداشت حیوانات اهلی، آتش نشانی. سهم منابع داخلی در تأمین مالی شهرداریها 83 درصد و کمکهای میان حکومتی 17 میباشد. منابع داخلی شهرداریها شامل مالیاتهای محلی که شهرداری نرخ آن را تعیین میکند(37 درصد)، عوارض و بهای خدمات (29 درصد)، بهره و سود سهام (3 درصد) و سایر منابع (14 درصد) میباشد.
9 اسپانیا ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻗﺒﺮﺳـﺘﺎﻥ، ﺟﻤـﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻓﺎﺿـلاﺏ، ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ، ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﻓﺎﺿلاﺏ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ، ﭘﻮﺷـﺶ ﺭﺍﻩﻫﺎ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ.
مالیات 2/52 درصد، کمکهای میان حکومتی 5/34 درصد، سایر منابع 8/12 درصد و کمکهای اجتماعی 5/0 درصد
10 اتریش ارائه خدمات شهری، نگهداری آثار باستانی، برنامه‌ریزی ترافیک، حفاظت از محیط زیست، ایجاد مدرسه‌های ابتدایی، اداره امور مربوطه به مسائل راهنمایی و رانندگی و انتظامی. شهرداریها در کشور اتریش به طور عمده از کمکهای مالی عمومی، کمکهای مالی خاص، مالیاتهای مشترک و مالیات خود مختار تأمین مالی میشوند. مالیاتهای مشترک منبع اصلی درآمد شهرداریها (42درصد) را تشکیل میدهند که شامل سهم ثابتی از مالیات بر درآمد، سرمایه و خرید زمین و همچنین به عنوان سهم انعطافپذیری از مالیات بر سود شرکتها، دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده و الکل میباشند.
11 مالزی جمعآوری زباله، روشنایی خیابانها، فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی فراهم کردن وسایل گذران اوقات فراغت، مسکن و آماده نمودن طرحهای مختلف. منابع درآمدى سازمانهاى محلى به 6 گروه تقسیم شده است: 1- درآمدهاى مالیاتى،2- درآمدهاى وصولى بابت صدور مجوزها و پروانهها، 3- اجاره بها، 4- کمکهاى دولتى، 5- درآمد پارک اتومبیل، عوارض برنامهریزى، مصالحهها، جریمهها، بهرهها، 6- وامها و عواید حاصل از بهره و سرمایهگذارى مىباشند.
منبع اصلى درآمد شهرها، درآمد مالیاتى (47 درصد) و کارمزد بابت صدور مجوز فعالیتهاى تجارى در قلمرو تحت پوشش خود (5 درصد) است.
12 فیلیپین ارائه خدمات کارآمد، مدیریت محیط زیست، توسعه اقتصادی، کاهش فقر.
بهطور کلى 15 درصد منابع درآمد محلى، از مجوزها و کارمزدها کسب میشود. همچنین بخشى از درآمدهاى محلى از تراز حاصل از اعمال اختیارات و عواید حاصل از تأسیسات عمومى محلى مانند بازارها و خدمات تلفن کسب میشود. در میان منابع مختلف دولتهاى محلى، کمکهاى دولت مرکزى به دولت محلى و مالیاتهاى محلى، مهمترین اقلام تأمین کننده درآمد براى دولت هاى محلى هستند.
13 بنگلادش انجام بررسیهای اجتماعی و اقتصادی هر پنج سال بر روی خانوادهها، جهت آمادهسازی طرح توسعه شهری، ثبت آمارهای تولد، مرگ و میر، ازدواج و غیره، برنامهریزی برای مدیریت منابع طبیعی و توسعه، مدیریت موسسات آموزشی، ایجاد آگاهی برای مراقبتهای بهداشتی اولیه بهتر، حفظ قانون و نظم و کنترل تروریسم، خشونت علیه زنان و غیره، اطمینان از مشارکت در برنامهریزی توسعه دولت محلی و مرکزی، تشویق تعاونیها و سازمانهای غیر دولتی، حمایت از فعالیتهای توسعه گوناگون مربوط به بخش کشاورزی. مهمترین منابع مالى دولتهاى محلى در بنگلادش، مالیات است به طوری که این منبع تقریباً بیش از 50 درصد درآمد شهرها را به خود اختصاص می دهد. وامها و کمکهاى داوطلبانه ناچیزند. ارگانهاى محلى شهرى بین 55 تا 75 درصد درآمد خود را از منابع خود تأمین میکنند و بخش قابل توجهى از طریق کمکهاى دولتى تأمین مىشود، صندوق هاى بینالمللى نیز در تأمین بودجه سهم بسزایى دارند.
14 هند اداره حمل و نقل عمومی شهری، توزیع آب آشامیدنی، احداث خیابانها و تأمین روشنایی و نظافت آنها، تأمین برق شهر، احداث، نگهداری و لایروبی شبکه فاضلاب، جمعآوری و دفع زباله، احداث تأسیسات و تجهیزات گوناگون شهری و اداره بیمارستانهای شهر.
شهرداریهاى هند مانند سایر شهرداریهاى جهان از طریق عوارض، فروش خدمات، کمک بلاعوض و استقراض و سایر منابع، تأمین مالى میشوند. در هند بخشی از مالیات ملی به حکومتهای محلی تخصیص داده میشود و از مقامات دولتی هم وام و کمکهای بلاعوض دریافت میشود. در حدود 50 درصد منابع مالی شهرداریها به وسیله کمکهای دولتی تأمین میشود که به دو دسته عمومى و خاص تقسیم میشوند.
15 چین بهداشت، فرهنگ، ورزش، سرشماری، مهدکودک، زیباسازی کوچه‌ها و خیابان‎های محلی.
اغلب درآمدهاى محلى در چین از سه منبع مالیاتهاى محلى، مالیاتهاى مشترک و درآمدهاى غیرمالیاتى به دست میآید. اصلىترین منبع درآمدى حکومتهاى استانى و محلى، انتقالات مالى مرکزى استانى و استانی محلى است؛ به گونهاى که در سال 2003، این انتقالات 67 درصد از هزینههاى استانى، 57 درصد از هزینه هاى فرماندارى و 66 درصد از هزینههاى بخشدارى چین را تأمین بودجه کردهاند.
16 ترکیه برنامه ریزی کلان شهری، تأسیسات زیر بنایی، برنامهریزی و ساخت مسکن، حمل و نقل شهری، خدمات پاکیزی شهر، خدمات انتظام و امنیت شهری (پیشگیری از بلایای طبیعی، پلیس شهرداری، مدیریت بحران)، توسعه اقتصادی ( توسعه اقتصاد محلی، نظارت برقیمتها، ایجاد بازار…)، خدمات رفاهی و بهداشتی، خدمات فرهنگی و آموزشی. شهرداریها در این کشور از 3 منبع اصلی تامین مالی میکنند: 9/42 درصد از درآمد خود را از مالیات مشترک بدست میآوردند، 8/6 درصد از مالیات بر خدمات عمومی، 5/35 درصد از منابع غیرمالیاتی و 10 درصد درآمد مالیاتی خودگردان است. بنابراین منبع اصلی درآمد دولت های محلی در این کشور مالیات می باشد.
17 تایلند حفاظت از نظم و قانون، ارائه حمل و نقل عمومی، ارائه خدمات بهداشتی (تامین آب، دفع زباله، فاضلاب و زهکشی)، پیشگیری و کنترل بیماریهای مسری، ایجاد و نگهداری کشتارگاهها، ارائه خدمات بهداشت عمومی، ارائه خدمات رفاهی مادران و کودکان، تهیه و نگهداری فضای تفریحی عمومی و تسهیلات و ارائه آموزش ابتدایی. همه حکومتهای محلی در این کشور درآمد خود را از 4 منبع اصلی: مالیات، کمکهای مالی دولت مرکزی و مؤسسات و وام کسب میکنند. این درآمدها به شرح زیر قابل طبقه بندی است: (همان منبع)
1- مالیاتهای دولت محلی در 3 دسته طبقه بندی میگردد:
مالیاتهایی که توسط دولتهای محلی جمعآوری میشود.
اضافه شده بر مالیات دولت مرکزی.
مالیات بر راه و وسایل نقلیه.
2- فروش خدمات، صدور پروانه، جریمهها.
3- درآمدها حاصل از اموال، خدمات عمومی و شرکتهای دولت محلی.
4- هدایا، کمکهای مالی، وام و یارانههای دولت مرکزی.
مأخذ: استخراج از نگارنده
3-3- جمع بندی
براساس مبانی نظری نظام درآمدی شهرداریها، چهار شیوه مالیات محلی، فروش خدمات، کمکهای دولتی و استقراض جهت تأمین مالی دولتهای محلی وجود دارد. نتایج بررسیها نشان میدهد مالیاتهای محلی اصلی ترین منبع تأمین مالی شهرداریها در نقاط گوناگون دنیا میباشد. مهمترین این مالیاتها، مالیات بر دارایی میباشد.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع حقوق صاحبان سهام

بستن منو