دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

3-2-2-5- چین  

از زمان تأسیس جمهورى خلق چین تاکنون، نظام سازمانى دولتهاى محلى، تغییراتى را پیشرو داشته است. اکنون، نظام سازمانى دولت هاى محلى به چهار سطح حکومتهاى استانى، فرمانداری، بخشدارى و حکومت ناحیهاى تقسیم میشوند.(هاشمی،49،1388) وظایف شهرداریها در این کشور شامل بهداشت، فرهنگ، ورزش، سرشماری، مهدکودک، زیباسازی کوچه‌ها و خیابان‎های محلی است.
در چین، بیشتر مسئولیتها مربوط به ارائه خدمات به حکومتهاى محلى و منطقهاى واگذار شده و منابع درآمدى حکومتهاى محلى از اهمیت ویژهاى برخوردار است. اغلب درآمدهاى محلى در چین از سه منبع مالیاتهاى محلى، مالیاتهاى مشترک و درآمدهاى غیرمالیاتى به دست میآید. اصلىترین منبع درآمدى حکومتهاى استانى و محلى، انتقالات مالى مرکزى- استانى و استانی- محلى است؛ به گونهاى که در سال 2003، این انتقالات 67 درصد از هزینههاى استانى، 57 درصد از هزینههاى فرماندارى و 66 درصد از هزینههاى بخشدارى چین را تأمین بودجه کردهاند.(Qiao & Shah,2006)
جدول شماره (5-3)- درآمدهای مالی محلی در چین
25 درصد مالیات بر ارزش افزوده مالیاتهای مشترک مالیات کسب و کار مالیات های محلی
50 درصد مالیات اوراق بهادار (مالیات تمبر)
مالیات بر درآمد تابع دولت محلی
مالیات برمنابعی غیر از منابع نفتی دریایی
مالیات بر درآمد شخصی
سود دارایی های دولت درآمدهای غیرمالیاتی مالیات بر استفاده از زمین شخصی
درآمد حاصل از پرداختهای اداری
مالیات بر تعدیل سرمایه گذاری در دارایی های ثابت
درآمد حاصل از جریمه و مصادره
مالیات بر تعمیر و نگهداری شهر و ساختمان
درآمد حاصل از پهنهها، میادین و حفاریهای دریایی
مالیات بر مستغلات
درآمد پیش بینی شده صادراتی
مالیات بر استفاده از وسایل نقلیه و کشتیها، مالیات تمبر، مالیات بر کشتار دام
برنامه ریزی یارانه دادن به بنگاه های دولتی زیان ده
مالیات بر کشاورزی و دامداری
سایر درآمدها
مالیات بر اشغال زمین زیر کشت، مالیات پیمان
مأخذ: هاشمی،1388،50
3-2-2-6- ترکیه
ترکیه دارای یک دولت بسیار متمرکز در امور تصمیم گیری میباشد. شهرداریهای ترکیه مسئول حدود 11 درصد از کل هزینههای عمومی و هدایت 7 درصد از کل درآمد مالیاتی تثبیت شده هستند.
اما رئوس وظایف شهرداریها در کشور ترکیه عبارت است از:

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد الگوهای ارتباطی

بستن منو