دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

وظایف شهرداریها در این کشور عبارتند از: خدمات فرهنگی و اوقات فراغت، خدمات اجتماعی و رفاهی، برنامه ریزی شهری، حمل و نقل عمومی، پارکینگ، ارائه خدمات شهری، جمع آوری زباله، معاینه بهداشتی و بازرسی اماکن، کنترل سر و صدا، کنترل بهداشت حیوانات اهلی، آتش نشانی.  

دولتهای محلی در استرالیا (در مجموع) بیشتر درآمدهای خود را از منابع داخلی دریافت میکنند. گزارش مالی سال 2006-2005 دولتهای محلی در این کشور نشان میدهد که سهم منابع داخلی در تأمین مالی شهرداریها 83 درصد و کمکهای میان حکومتی 17 میباشد. منابع داخلی شهرداریها شامل مالیاتهای محلی که شهرداری نرخ آن را تعیین میکند(37 درصد)، عوارض و بهای خدمات (29 درصد)، بهره و سود سهام (3 درصد) و سایر منابع (14 درصد) میباشد.
3-2-1-9- اسپانیا
اسپانیا در حال حاضر یکی از غیرمتمرکزترین کشورها در اروپا است و به عنوان یک جامعه مستقل به تازگی منابع لازم برای تأمین مالی دامنه گستردهای از تواناییها و ظرفیتهای خود را به دست آورده است. ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘـﺎﺭ، ﺍﺳـﺘﺎﻥﻫـﺎ، ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥﻫـﺎ ﻭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ. ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ۱۷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ. توزیع هزینههای عمومی بین سطوح مختلف اداری این کشور به شرح زیر است: ( Committee of the Regions of the European Union,2008)
دولت مرکزی: 89/58 درصد
جوامع خودمختار: 30 درصد
دولت محلی: 12 درصد
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ: (حبیبی،116،1389)
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻗﺒﺮﺳـﺘﺎﻥ، ﺟﻤـﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻓﺎﺿـلاﺏ، ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ، ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﻓﺎﺿلاﺏ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ، ﭘﻮﺷـﺶ ﺭﺍﻩﻫﺎ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔـﺮ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﭘـﺎﺭﮎﻫـﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ٢٠ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﻭ ﺗﺴﻬﻴلاﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۵٠ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻋلاﻭﻩ ﺑﺮ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺫﮐـﺮ ﺷـﺪﻩ، ﺣﻤـﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ ﺻﺮﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﮐﺎلاﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
مقامات محلی مسئول حدود 12 درصد از کل هزینههای عمومی میباشند. آنها فقط میتوانند مالیاتهایی را که قانون دولت مرکزی تعیین کرده، اعمال نمایند. منابع مالی شهرداریها از دو طریق تأمین میشود ١- منابع مالی سطح منطقهای (جوامع خودمختار) ٢- منابع داخلی
از منابع اصلی بودجه شهرداریها در این کشور عبارتند از: مالیات 2/52 درصد، کمکهای میان حکومتی 5/34 درصد، سایر منابع 8/12 درصد و کمکهای اجتماعی 5/0 درصد.(Slack,2009,4)
بارسلونا شهرى است در اسپانیا، با حدود 6/1 میلیون نفر جمعیت )آمار سال 2004) که 6/3 درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل مىدهد. درآمد جارى این شهر، عمدتاً وابسته به مالیات است که خود به دو بخش مالیات محلى و مالیات تخصیصى از دولت مرکزى (ناشى از مالیاتهاى مشترک) تقسیم مىشود. سایر منابع مالى عبارتند از فروش کالا و خدمات به شهروندان مقیم، فروش کالا و خدمات اسکان به شهروندان موقت و گردشگران. 55 درصد درآمد مالیاتى از مالیات بر دارایى و مابقى شامل مالیات بر فعالیتهاى اقتصادى، مالیات بر افزایش بهاى زمین، وسایل نقلیه موتورى و مالیات بر ساخت وساز است. (دانش جعفری و کریمی، 1390)
صندوق سرمایه گذارى کمکى، منبع درآمد کمکى است که از محل مالیاتهاى دولت محلى کاتولینا تأمین مىشود تا علاوه بر تأمین بخش قابل توجهى از درآمد شهردارى، زمانى که درآمد مالیاتى شهردارى کاهش شدیدى یافته، بتواند کسرى درآمد را جبران نماید. فروش کالا و خدمات، 27 درصد درآمدهاى جارى را به خود اختصاص میدهد. یک سرى درآمدها نیز از برخى شرکتهاى خصوصى خاص و سازمانهاى غیرانتفاعى کسب مىشود. درآمدها توسط دولت خودمختار محلى دریافت و به شهردارى منتقل مىشود.(همان)
3-2-1-10- اتریش
اتریش دارای یک دولت فدرالی به شدت متمرکز است، که در آن دولت فدرال نقش غالب خود را در روابط مالی حفظ میکند. دولتهای زیر سطوح ملی مسئول 30 درصد از کل هزینههای عمومی هستند. استقلال مالی سازمانهای غیر دولتی نیز محدود است و تنها 26 درصد از کل درآمد خود را از منبع درآمد داخلی بدست میآوردند. مهمترین وظایف شهرداریها در این کشور شامل ارائه خدمات شهری، نگهداری آثار باستانی، برنامه‌ریزی ترافیک، حفاظت از محیط زیست، ایجاد مدرسه‌های ابتدایی، اداره امور مربوطه به مسائل راهنمایی و رانندگی و انتظامی میباشد. (مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور،1379)
شهرداریها در کشور اتریش به طور عمده از کمکهای مالی عمومی، کمکهای مالی خاص، مالیاتهای مشترک و مالیات خود مختار تأمین مالی میشوند. مالیاتهای مشترک منبع اصلی درآمد شهرداریها (42درصد) را تشکیل میدهند که شامل سهم ثابتی از مالیات بر درآمد، سرمایه و خرید زمین و همچنین به عنوان سهم انعطافپذیری از مالیات بر سود شرکتها، دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده و الکل میباشند. در حال حاضر، مهمترین مالیاتی که شهرداری در تعیین نرخ آن دارای اختیار میباشند مالیات بر املاک و مستغلات است، که حدود 5/4 درصد از کل درآمد شهرداری را به خود اختصاص میدهد. ( Committee of the Regions of the European Union,2008)
3-2-2- کشورهای در حال توسعه
اگرچه شهرداریها در کشورهای در حال توسعه در جست و جوی جایگاه واقعی خود به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری میباشند، اما هنوز به علت نظام تصمیم گیری متمرکز در این گونه کشورها این نهاد خصلتی دولتی دارد. در ادامه به بررسی وظایف و منابع درآمدی شهرداریها در هفت کشور مالزی، فیلیپین، بنگلادش، هند، چین، ترکیه و تایلند میپردازیم.
3-2-2-1-مالزی
در مالزی دولت محلی به عنوان سومین رده از سیستم دولت، مکانیزم مهمی برای تحقق سیاستهای تسهیلکننده اجرای راهبردها و برنامههای دولتهای ایالتی (رده دوم) و فدرال (رده اول) به شمار میآید. در این کشور، نظافت و بهداشت شهری، مدیریت ترافیک، امور مربوط به فاضلاب، زیباسازی شهر، امور پارکها و مدیریت از مهمترین وظایف شهرداریها محسوب میگردد.(مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور،1379)
مفهومی که بر نحوه انجام وظایف دولت محلی در مالزی حاکم است، عبارت از مسأله دستوری بودن وظایف در مقابل اختیاری بودن آنها. وظایف دستوری، تمامی وظایف اساسی نظیر جمعآوری زباله، روشنایی خیابانها و فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی را شامل میگردد. این خدمات حتماً باید ارائه شود و اولویت با تأمین بهداشت عمومی است. از سوی دیگر وظایف اختیاری همان طور که از نامش پیداست، انتخابی بوده و شامل کلیه وظایف مربوط به توسعه شهری نظیر فراهم کردن وسایل گذران اوقات فراغت، مسکن و آماده نمودن طرحهای مختلف میباشد. به طور کلی وظایف دستوری از نظر ماهیت عمده وظایف جاری به حساب میآیند. حال آن که وظایف اختیاری، وظایف توسعهای میباشند.(کاظمیان و سعیدی رضوانی،1383)
منابع درآمدى سازمانهاى محلى در این کشور به 6 گروه تقسیم شده است: 1- درآمدهاى مالیاتى،2- درآمدهاى وصولى بابت صدور مجوزها و پروانهها، 3- اجاره بها، 4- کمکهاى دولتى، 5- درآمد پارک اتومبیل، عوارض برنامهریزى، مصالحهها، جریمهها، بهرهها، 6- وامها و عواید حاصل از بهره و سرمایهگذارى.
منبع اصلى درآمد شهرها، درآمد مالیاتى (47 درصد) و کارمزد بابت صدور مجوز فعالیتهاى تجارى در قلمرو تحت پوشش خود (5 درصد) است. سازمانهاى محلى براى انجام وظایف اجبارى خود، به کمکهاى مالى دولتى نیاز دارند. کمکهاى انتقالى دولت، به طور کلى اندک بوده و 5/2 درصد کل هزینهها را پوشش میدهند. سایر درآمدها شامل درآمدهاى ناشى از ارزیابى و نظارت بر ساختمان، مجوزها، روانههاى کسب و دستمزد ناشى از برنامهریزى است. (دانش جعفری و کریمی، 1390)

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره سازمان های غیر دولتی

بستن منو