دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

 

3-2-1-5- سوئد
نظام شهرداریها در سوئد در کنار شوراهای کانتی ساختار عمده حکومت محلی را در این کشور، که اهمیت و اختیارات خاصی دارد، تشکیل میدهد. خودگردانی محلی از طریق شهرداریها و خودگردانی منطقهای از طریق شوراهای کانتی اجرا میشود. اهم وظایف شهرداریها در سوئد عبارتند از تصمیم گیری در مسایل شهری، وضع مالیاتهای محلی، ارائه خدمات درمانی و پزشکی، مراقبت از عقب ماندگان ذهنی، دایر نمودن مراکز بهداشت کودکان، تأسیس واحدهای تصفیه آب و فاضلاب، تأمین آب، برق، گاز، رسیدگی به امور مدرسهها شامل تمامی مرحلههای آموزش پائینتر از دانشگاه، توسعه صنعت و تجارت آموزش بیکاران و خدمات پستی. (مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور،1379)
منابع درآمدی شهرداریها در این کشور شامل مالیات (60 درصد)، کمکهای مالی کلی یا عمومی (14درصد)، کمکهای مالی خاص، بهای خدمات و عوارض (23درصد) میباشد. درآمد مالیاتی شهرداریها، تقریباً به طور کامل (5/99درصد) ناشی از مالیات بر درآمد شخصی است، که شهرداریها نمیتوانند نرخ آن را تعیین کنند. شهرداریها باقی مانده از درآمدهای مالیاتی خود را (5/0 درصد) از مالیات بر فروش دریافت میکنند.( Committee of the Regions of the European Union,2008)
با ارائه خدمات اجتماعى فراوان و تقریباً نبود فقر، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقى در سوئد، بالاترین میزان را در کل جهان داراست. در عوض شرکتها و اشخاص حقوقى در مقایسه با سایر کشورهاى جهان کمترین میزان مالیات را پرداخت میکنند. این نوع مالیات در ژانویه 1969 جاى خود را به مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد داد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون 25 درصد است و تقریباً همه کالاها و خدمات را در بر میگیرد. خدمات چاپ، ساخت و تعمیر هواپیما و کشتى داروهاى تجویزى، سوخت هوایى، خدمات نجات دریایى و تهیه طلا براى بانک مرکزى از این مالیات معافند.( Swedish Association of Local Authorities and Region, 2004)
استکهلم پایتخت سوئد و بزرگترین شهر کشورهاى منطقه اسکاندیناوى است. جمعیت آن حدود 1 میلیون نفر بوده و شوراى شهر (پارلمان شهر) در حکم قدرتمندترین مرکز تصمیمگیرى شهر است. بیشترین درآمد شهردارى را در این شهر درآمدهاى مالیاتى تشکیل داده (67 درصد) و پس از آن، درآمدهاى عملیاتى 21 درصد درآمد شهردارى را شامل مىشوند. 12 درصد باقیمانده از محل درآمدهاى فروش دارایى(2درصد)، تدارکات (2درصد)، درآمدهاى مالى(6 درصد) و درآمدهاى حاصل از صرفهجویى سال گذشته (2درصد) تأمین مىشود. (امامى،آبگون،1388)
3-2-1-6- ژاپن
براساس قانون نهادهای محلی ژاپن، بخش محلی شامل استان‌ها و شهرداری‌ها می‌شود که از بدو تصویب نخستین قانون اساسی این کشور در سال 1889 ایجاد شده‌اند. وظایف شهرداریها در ژاپن شامل اداره امور فرهنگی، رسیدگی به امور بهداشتی، مدیریت بیمارستانهای شهر، حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از آلودگی، برنامه‌ریزی شهری، تأمین مسکن شهروندان، حمل و نقل انبوه مسافر با اتوبوس و مترو، تأمین آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب، اداره پلیس، آموزش و پرورش عمومی دبستانها، دبیرستانها، کودکستانها، نظارت و کنترل ساختمانی میباشد.(مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور،1379)
روشهاى مختلف تأمین مالى دولتهاى محلى در ژاپن شامل مالیات محلى، مالیات تخصیصی به دولتهای محلی، کمکهاى بلاعوض و فروش اوراق قرضه مىباشد.( Statistics Bureau, Japan,2012)
مطالعه منابع مختلف کشور ژاپن، طی سالهای اخیر، نشان میدهد که مهمترین منبع تأمین درآمد دولت محلی، مالیات محلی میباشد که این رقم حدود 35 تا 40 درصد از کل درآمدهای آنها را تشکیل میدهد. مهمترین مالیاتهاى محلى شهردارىها، مالیات بر مسکن (ساکنان)، مالیات بر املاک و مستغلات (دارایی) و مالیات بر برنامهریزى شهرى مىباشد. مالیاتهاى محلى حدود 37 درصد از کل درآمدهاى مالیاتى کشور را به خود اختصاص میدهد. نوع دیگر مالیات محلى، مالیات بر مصرف توتون مىباشد.
سهام محلى یا انتشار اوراق قرضه، به دست دولتهاى محلى با نظارت دولت مرکزى صورت میگیرد. دولت محلى براى انتشار این اوراق بایستى از وزارت کشور اجازه بگیرد و اغلب دولت مرکزى، اوراق قرضه محلى را خریدارى میکند.(Akihide, Hirashima, 2004)
مالیات تخصیصى به دولتهاى محلى، شامل تخصیص درصدى از مالیاتهایى است که توسط دولت ملى جمعآورى میگردد: 32 درصد مالیات بر درآمد، 32 درصد مالیات مشروبات الکلى، 34 درصد مالیات شرکتها، 5/29 درصد مالیات مصرف و 25 درصد مالیات دخانیات است. این مالیات به صورت هسته اصلی سیستم تنظیم مالی محلی در سطح ملی است. این سیستم جهت حفظ منابع درآمد عمومی و تصحیح عدم تعادل مالی در میان دولتهای محلی طراحی شده است، در نتیجه برای اطمینان از ارائه سطح کافی خدمات توسط دولتهای محلی میباشد.
مالیاتهاى عادى شهردارى شامل مالیات سکونت شهرى(افراد و شرکتها)، مالیات داراییهاى ثابت، مالیات وسایل نقلیه موتورى، مالیات تنباکو شهرى، مالیات محصولات معدنى، مالیات مالکیت زمین خاص و مالیات عادى احتیاطى مىباشد. مالیاتهاى با هدف خاص محلى (شهرى) شامل مالیات آب معدنى، مالیات برقرارى کسب وکار، برنامه ریزى شهرى، مالیات سود زمین و بهرهبردارى آب، مالیات امکانات عادى، توسعه زمین مسکونى، مالیات بیمه بهداشتى ملى و مالیات با هدف خاص احتیاطى است.
3-2-1-7-آلمان
خودمختاری محلی شهرها، شهرداریها و مناطق یک عنصر کلیدی در کشورهای مدرن مبتنی بر قانون اساسی است که «دموکراسی محلی» نامیده میشود. در جمهوری فدرال آلمان حقوق تضمین شدهای برای سازماندهی و اداره امور جامعه محلی شهرها، شهرداریها و مناطق، در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، که نشاندهنده نقش گسترده تصمیمگیری غیر متمرکز در این کشور میباشد. (Haschke,2001)
امروزه در آلمان پنج سطح سیاسی مستقل وجود دارد، که این سطوح از بالا به پایین عبارتند از:
اتحادیه اروپا به عنوان رابط با کشورهای مختلف اروپایی؛
جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک دولت حاکم بر کشور؛
دولتهای منطقهای؛
نواحی و شهرهای کوچک متعلق به آنها؛
شهرها و شهرداریها؛
اهم وظایف شهرداریهای در آلمان عبارتند از: اداره تئاترها، اپراها، ارکسترها و موزهها، کمکهای اجتماعی، تأمین آب مصرفی و آشامیدنی، برق و گاز، حمل و نقل مسافر در داخل شهر، کمک به جوانان، تدوین برنامه عمرانی، نوسازی و نظارت بر ساختمان، ورزش، خدمات بهداشتی، ایجاد و نگهداری مدارس، ایجاد و اداره کتابخانهها، خدمات آتش نشانی، وظایف مربوط به امنیت و نظم اجتماعی، سیستم فاضلاب، ساخت خیابان، پل و کانال، اداره بیمارستانها، تـأمین مسکن اجتماعی، تشویق پیشرفت اقتصادی، مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، جمعآوری و دفع زباله و پاکیزگی خیابان. (کاظمیان و سعیدی رضوانی،1383)
چنانکه ملاحظه میشود، در آلمان دامنۀ وظایف شهرداریها بسیار گسترده میباشد. در این کشور شهرداریها متولی امور فرهنگی، امور رفاه اجتماعی، امور بهداشتی، ورزش، مسکن اجتماعی، برنامههای عمرانی، زیرساختهای حمل و نقل، خدمات شهری شامل آتشنشانی، تنظیف شهر، نظارت بر جمعآوری و دفع زباله و حتی امور انتظامی و امنیتی میباشد.(همان)
طبق گزارشات انجمنهای شهری آلمان در سال 2004 ، حدود 7/38 درصد از درآمد دولتهای محلی در این کشور از طریق مالیات، 7/11 درصد از درآمدهای ناشی از فروش خدمات مانند فاضلاب، گردآوری پسماند، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و سایر موارد و 3/27 درصد از کمکهای میان حکومتی و 3/22 درصد از سایر منابع بدست میآید.(Haug and Nerre,2005)
اما به طور عمده ترکیب منابع درآمدی شهرداریها در این کشور حاصل دو منبع مالیات و کمکهای میان حکومتی میباشد. مالیات بر درآمد، زمین و تجارت محلی از سه نوع عمده مالیات در این کشور میباشد که در واقع نوع اول آن (مالیات بر درآمد) به صورت ملی (در سطح دولت) و نوع دوم و سوم آن به صورت محلی جمع آوری میگردد. مالیات بر درآمد حدود 15 درصد از منابع درآمدی حکومتهای محلی را به خود اختصاص میدهد. (Buttner and Holm-Hadulla,2008)
3-2-1-8- استرالیا
سطوح سیاسی در کشور استرالیا به ترتیب شامل:1- دولت ملی، 2- دولت ایالتی و دولت منطقهای 3- دولت محلی می باشد.

مطلب مرتبط :   مثلی

بستن منو