دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

 

سیستم حکومتی کشور کانادا در سه سطح دولت فدرال (سطح ملی)، دولت استانی (سطح منطقهای) و دولت محلی (سطح محلی) به اداره امور کشوری، ارایه تسهیلات و خدمات عمومی و فرایند برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل، نظارت و اجرا میپردازد.( هاشمی و سایر همکاران، 1390، 24)
اهم وظایف شهرداریها در این کشور شامل بهداشت عمومی، برنامهریزی، امور فراغت، پارک و فضای سبز، خانهسازی، تعیین ضوابط شهرسازی‌، توسعه و عمران، آتش‌نشانی، تفریحات سالم میباشد. تأمین مالی شهرداریها در این کشور از سه روش عمده مالیاتها، بهای خدمات و کمکهای دولتی میباشد که مالیاتها بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری را تشکیل میدهند.
انواع مالیات در کشور کانادا عبارت است از:
مالیات بر درآمد
مالیات بر فروش
مالیات بر املاک و داراییها
مالیات بر ارزش افزوده
اصلیترین نوع مالیات در کانادا، مالیات بر درآمد است. به غیر از مالیات بر املاک که مهمترین نوع مالیات محلی است، دولت این کشور از هر یک از انواع دیگر مالیات، سهمی را به شهرداریها اختصاص میدهد.
صاحبان ملک در کانادا باید سالیانه مبلغی تحت عنوان مالیات بر املاک به شهرداریها پرداخت کنند. این مالیات شبیه عوارض نوسازی است با این تفاوت که مبلغ آن بسیار سنگین است. از آنجا که این مالیات توسط شورای شهر تعیین و به وسیله شهرداری دریافت میشود، بسته به شهر محل سکونت میزان آن کاملاً متفاوت است. معمولا شهرداریها برای محاسبه مالیات بر املاک، پارامترهای مختلفی را در نظر میگیرند. این پارامترها با توجه به شرایط هر شهر متفاوت است. به عنوان مثال میشود به موارد زیر اشاره کرد:
ارزش ملک: محاسبه قیمت ملک توسط شهرداری و یا شرکت طرف قرار داد شهرداری انجام میشود. معمولاً این محاسبه به صورت سالیانه انجام و نتیجه آن در اختیار صاحب ملک قرار میگیرد.
محل قرار گرفتن ملک: معمولاً هر چه محله نوسازتر باشد میزان مالیات ملک بیشتر است.
مالیاتهای تعیین شده توسط استان: بعضی اوقات استان نیز از محل این مالیات برای تأمین هزینههای خود استفاده میکند. برای مثال در استان انتاریو به منظور تأمین هزینههای مدارس دولتی مبلغی به مالیات ملک اضافه میشود.
اتاوا: منابع درآمدی این شهر به دو گروه درآمدهای عملیاتی و سرمایهای تقسیم میشود و درآمد عملیاتی در زمینه امور جاری و رفاهی و درآمد سرمایهای در زمینه خدمات زیرساختی و عمرانی مصرف میشود. براساس گزارش مالی سال 2007، عمده منابع درآمدی شهرداری اتاوا بدین صورت بوده است: مالیات 57 درصد، عوارض شارژ و خدمات ارائه شده 21 درصد، کمکهای دولتی 19 درصد، سایر منابع 3 درصد.(امامی و آبگون، 1388)
ارلیا : این شهر یکی از شهرهای استان انتاریو در کشور کانادا میباشد که بر طبق آمار سال 2011 دارای جمعیت 30586 نفری میباشد. روشهای تأمین مالی شهرداری این شهر به سه دسته عمده مالیات محلی، کمکهای دولتی و دریافت بهای خدمات شهری تقسیم میشود. مالیات در این شهر مهمترین منبع درآمد شهرداری محسوب میگردد. براساس گزارش مالی سال 2010، عمده منابع درآمدی شهرداری این شهر بدین صورت بوده است: مالیات 60 درصد، عوارض شارژ و خدمات ارائه شده 20 درصد، کمکهای دولتی 10 درصد، سایر منابع 10 درصد.( Canada’s Minister of Municipal Affairs and Housing,2011)
3-2-1-3- انگلیس
نظام حکومت شهری در انگلستان، نوع مستقلی از سیستم حکومت شهری در جهان را تشکیل میدهد.(نجاتیحسینی،1381،66) ساختار مدیریتی انگلستان به گونهای است که در سه سطح محلی، سه نوع حکومت محلی وجود دارد که عبارتند از: واحدهای حکومتی یا وزارتخانهای، حکومت محلی و سازمانهای شبه غیردولتی.(Akbar & Muttalil,1982,54) از میان وظایف شهرداریها در این کشور میتوان به ایجاد مکانهایی از قبیل سالنهای تئاتر، کتابخانه، موزه، بیمارستان، خانه سالمندان و همچنین وضع مالیات و عوارض به منظور تأمین رفاه اجتماعی، حفظ محیط زیست آتش نشانی و … اشاره کرد.(رضویان،75،1381)
در انگلیس منابع مالى شهردارىها از سه منبع عمده تأمین مىشود:
اعانات دولتى به میزان 40 درصد؛
عوارض و مالیاتهاى محلى به میزان 30 درصد، که توسط مالکان زمین و ساختمان پرداخت مىشود؛
مبالغ اجارهاى که از محل واحدهاى مسکونى استیجارى که متعلق به حکومتهاى محلى است، وصول مىگردد؛
مالیاتهایی که توسط دولت ملى دریافت شده و به دولتهاى محلى منتقل میشود، شامل مالیات بر درآمد (مشتمل بر درآمد تصاعدى افراد حقیقى و مالیات بر شرکتها)، مالیات بر ارزشافزوده و نیز حق تمبر میباشد. بیشتر مواد خوراکى، کتابها، روزنامهها و گاهنامهها، خدماتى از قبیل بیمه، بهداشت و سلامتى، آموزش و پرورش، زمین و اجاره (مستغلات) از مالیات بر ارزشافزوده معاف هستند. اما محصولات به دست آمده از نفت خام، توتون و مشروبات الکلى مشمول مالیات میشوند. (دانش جعفری و کریمی، 1390)
اخذ مالیات در انگلستان در دو سطح مختلف صورت میگیرد: حکومت مرکزی و حکومت محلی. درآمد دولت مرکزی به طور مستقیم از مالیات بر درآمد، مالیات بر بیمه خدمات ملی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر شرکتها و سوخت حاصل میشود. دولتهای محلی علاوه بر دارا بودن سهمی از مالیاتهای ملی، از مالیات سالانه بر املاک و مستغلات نیز بهره میبرند.(حاجیان پیروز،1390)
3-2-1-4- فرانسه
شهرداری در فرانسه نهادی دارای شخصیت حقوقی است که از طریق آن نظر کلی ساکنان شهر توسط منتخبین آنان در مورد مسائل اداری ابراز میگردد. قوانین تمرکززدایی در دهه 80 اختیارات وسیعى را که بیش از آن، در محدوده اجرایى دولت قرار داشت، به حکومتهاى محلى واگذار کرد.
وظایف شهرداریها در فرانسه عبارتند از: اداره خدمات شهری و زیربنایی، برنامه‌ریزی شهری، مدیریت ترافیک شهری، حفاظت محیط زیست، رسیدگی به امور فرهنگی، جوانان و ورزش، رسیدگی به امور رفاهی و خدمات اجتماعی- امور اقتصادی (بازارهای محلی، بورس‌های کاریابی، تأسیس دفاتر کاریابی و جهانگردی)، انجام کلیه امور عمران شهری.(مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور،1379)
پس از سال هاى 1982 که تمرکززدایى ادارى و مالى به صورت بسیار جدى یکى از مشغلههاى اساسى دولت و عاملان محلى قرار گرفت، حکومتهای محلى، بازیگران اصلى توسعه اقتصادى کشور فرانسه به شمار رفته و در روند پیشرفت اقتصادى و مالى نقش مهمى را ایفا نمودند. چرخه تأمین منابع درآمد حکومتهاى محلى در کشور فرانسه با چهار منبع عمده مالیات مستقیم محلى، مالیاتهاى غیرمستقیم، کمکهاى بلاعوض دولت به هزینههاى جارى و سرمایهگذارى و همچنین درآمدهاى برآمده از اموال و انجام خدمات عمومى، به گردش در میآید. تأثیر کمکهاى بلاعوض دولت براى حمایت از کارکرد حکومتهاى محلى، انکارنشدنى است. اداره شهر و خدمات عمومى بیشتر توسط مالیاتها و بودجه عمومى انجام مىشود. (فتح الله زاده،1388)

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره عملیات انتحاری

بستن منو