دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

2- شناسایی دقیقتر کانسارهای معدنی در منطقه و جذب سرمایهگذاریهای بیشتر  

3- جهت دهی و هدایت بخش صنعت و معدن به جایگزینی فرآوری و تولید محصولات صنعتی به جای تولید و صدور مواد اولیه
4- افزایش و گسترش تسهیلات برای سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی
آنچه که مسلم است تحقق محورهای فوق به عنوان راهکارهای مهم ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری میتواند چشم انداز مناسبی را برای آینده شهر ترسیم نماید. براین اساس با توجه به محورهای فوق و مهمتر از همه حرکت شتابان بخش صنعت و معدن در طی سالهای گذشته، محور فعالیتهای اقتصادی در طی سالهای آتی در شهر بر محور بخش صنعت خواهد بود، البته بخش خدمات نیز به دلیل آنکه صفاشهر مرکز شهرستان است و در طرح ناحیه شمال استان این شهر به عنوان مرکز منظومه محسوب گردیده همچنان از سهم قابل توجهی در ترکیب شاغلین برخوردار است.
بر اساس پیش بینی صورت گرفته در طرح توسعه شهری صفاشهر مشخص شد، که در شهر صفاشهر در طی 10 سال آینده فرصتهای شغلی 15081 شغل خواهد شد که 2563 شغل در کشاورزی، 6334 شغل در صنعت و 6184 شغل در بخش خدمات خواهد بود.
4-2-3-4-بررسی وضعیت درآمد شهرداری صفاشهر
جدول شماره (32-4) بیانگر روند تغییرات درآمدی شهرداری صفاشهر طی سالهای 1385 تا 1391 میباشد. جمع درآمدهای عمومی شهرداری صفاشهر در سال 1385، برابر 24826 میلیون ریال بوده است که با نرخ رشد معادل 38/17 درصد به مبلغ 29143 میلیون ریال در سال 1386رسیده است. این مبلغ در سال 1387 معادل 28826 میلیون ریال بوده است که نرخ رشد منفی 7/1 درصد داشته است.
در سال 1388 جمع درآمدهای عمومی شهرداری با نرخ رشدی برابر 39 درصد به 39804 میلیون ریال رسیده است. این مبلغ در سال 1389 برابر 33543 میلیون ریال بوده که با نرخ رشد منفی معادل 28 درصد به 24027 میلیون ریال در سال 1390 رسیده است.
جدول شماره (32-4)- ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی سالهای 1390- 1385
کد اصلی عنوان اصلی سال (قیمتها به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
1000 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 7132 7860 6155 5447 5420 10404
2000 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 2927 3132 2886 6541 8456 3058
3000 بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 1208 1099 3757 4147 7905 4028
4000 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 203 207 640 87 88 836
5000 کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 0 383 792 0 0 0
6000 اعانات و هدایا و دارائی ها 3065 3828 10507 11849 2132 1313
7000 سایر منابع تامین اعتبار 10291 12634 3891 11733 9542 4388
مجموع درآمدها 24826 29143 28628 39804 33543 24027
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری صفاشهر
جدول شماره (33-4)- سهم (درصد) هر یک از کدهای درآمدی اصلی در ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی سالهای 1390-1385
1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال
کدهای درآمدی
30/43 16/16 68/13 50/21 97/26 73/28 کد 1000
73/12 21/25 43/16 08/10 75/10 79/11 کد2000
76/16 57/23 42/10 12/13 77/3 87/4 کد3000

مطلب مرتبط :   مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

بستن منو