دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

جمعیت فعال شاغل 11128 88
بیکار 1517 12  

جمع 12646 77
جمعیت غیرفعال جمع 3841 23
جمع 23000 100
مأخذ: مهندسین مشاور آمایش جنوب،1384

نمودار شماره (8-4)- نسبت افراد شاغل به بیکار در شهر صفاشهر سال 1384
4-2-3-2-2-توزیع بخشی شاغلین
همچنین در خصوص ترکیب شاغلین در بخشهای مختلف اقتصادی شهر صفاشهر، بایستی اذعان نمود که به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی سالهای اخیر سهم شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی تغییر نموده است. به نحوی که از مجموع جمعیت شاغل در صفاشهر (11128) 23 درصد در بخش کشاورزی، 35 درصد در بخش صنعت و 42 درصد در بخش خدمات شاغل بوده اند که این امر در مقایسه با دهه 1365-1355 بیانگر کاهش قابل توجه شاغلین در بخش کشاورزی و افزایش چشمگیر در بخش خدمات است که دلیل عمده این تغییرات، شکل گیری شهرستان خرمبید در تقسیمات کشوری و لزوم ایجاد و گسترش خدمات مختلف در مرکز شهرستان بوده است.
آنچه در تغییرات سهم شاغلین در بخشهای مختلف اقتصادی حائز اهمیت است، افزایش سهم بخش صنعت در ترکیب شاغلین شهر صفاشهر در طی سالهای گذشته میباشد که علت این امر ایجاد و گسترش صنایع و معادن بوده است.
جدول شماره (31-4)- سهم شاغلین در بخشهای اقتصادی
شرح کشاورزی صنعت و معدن خدمات کل
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
کشور 3686747 18.4 6493398 32.5 9808691 49.1 19988836 100.0
استان فارس 281092 23.5 338079 28.2 579511 48.3 1198682 100.0
صفاشهر 2559 23 3894 35 4674 42 11128 100
ماخذ: مرکز آمار ایران

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره ارداویرافنامه

نمودار شماره (9-4)- فعالیتهای عمده موجود در شهر صفاشهر سال 1384
4-2-3-3-تحلیل بخش اقتصادی شهر صفاشهر
4-2-3-3-1-تعیین عملکرد و نقش غالب شهر در وضع موجود
به منظور بررسی و تعیین عملکرد و نقش غالب شهر در وضع موجود از مدل اقتصادی بوژه گارنیه استفاده شده است، که نتایج حاصل از استفاده از روش بویژه گارنیه نشان میدهد که در شهر صفاشهر اقتصاد غالب چند نقشی میباشد.
4-2-3-3-2-پیشبینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر صفاشهر
همانگونه که بیان گردید در شرایط موجود بخش خدمات بیشترین نقش و سهم را در مقایسه با دو بخش دیگر در ساختار اقتصادی شهر بر عهده دارد. اما بررسیها و مطالعات مختلف انجام شده در خصوص امکانات و استعدادهای صنعتی و معدنی در این شهر بیانگر رشد قابل توجه صنعت و معدن در آینده است، بنابراین محورهای اصلی فعالیتهای اقتصادی صفاشهر در طی سالهای آینده به شرح ذیل است:
1- مکانیزه نمودن بخش کشاورزی خصوصاً در زمینه تولید برخی محصولات کشاورزی و کاهش سهم نیروی انسانی شاغل در این بخش

بستن منو