دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

 

بر اساس مطالعات صورت گرفته در برنامه آمایش استان فارس در سال 1389 میزان ضریب مرکزیت در زمینه خدمات آموزش عالی بر حسب تعداد دانشجو در استان در شهرستان ارسنجان 3 میباشد که نشانگر عملکرد مناسب شهرستان در رابطه با خدمات دانشگاهی میباشد. شهرستان ارسنجان پس از شهرستان استهبان جایگاه دوم را در ارائه خدمات آموزش عالی در استان فارس دارا می باشد. همچنین این شاخص براساس تعداد مراکز درمانی برای این شهرستان 2/1 میباشد.

نقشه شماره (4-4)- شاخص ضریب مرکزیت مکانی با توجه به تعداد دانشجویان به تفکیک شهرستانهای استان فارس
مأخذ: برنامه آمایش استان فارس،1389
ضریب مرکزیت مکانی برای آموزشهای فنی و حرفه ای برای هر شهرستان در این برنامه که با توجه به شاخص نفر در دوره محاسبه شده است، نشانگر ظرفیت کل رشتههای آموزشی فنی و حرفهای در شهرستان مربوطه میباشد. بر این اساس شهرستان ارسنجان با ضریب 8/2 به همراه شهرستان بوانات جایگاه دوم را در میان سایر شهرستانها در استان فارس به خود اختصاص دادهاند. همچنین بیشترین میزان شاخص ضریب مرکزیت مکانی مربوط به تعداد اماکن تاریخی متعلق به شهرستان ارسنجان با نسبت 5 میباشد.

نقشه شماره (5-4)- مراکز فنی و حرفه‌ای به تفکیک شهرستان
مأخذ: برنامه آمایش استان فارس،1389
مطالعات انجام گرفته نشان میدهد بخش خدمات در شهر ارسنجان بیشترین تعداد شاغلین را به خود اختصاص داده است که بیانگر گرایشات ساکنان به انجام فعالیتهای خدماتی نسبت به کشاورزی و صنعت میباشد. به دلیل آب و هوای مناسب و وجود جاذبههای گردشگری شهر ارسنجان دارای پتانسیلهای گردشگری بوده که منبع مهمی به لحاظ ایجاد مشاغل خدماتی و توسعه بخش خدمات در شهر میباشد.
به طور کلی عوامل مؤثر در توسعه بخش خدمات در شهر ارسنجان عبارتند از:
وجود سرمایههای بالای بخش خصوصی و بازدهی بالای بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر با توجه به گرایشات موجود
نزدیکی به شهرها و روستاهای همجوار و امکان خدماترسانی به آنها (برای مثال ارائه خدمات درمانی یا آموزش عالی به شهرهای همجوار و ارائه خدمات خرده فروشی و عمده فروشی به روستاها)
پیشنهاد توسعه مسیرهای ارتباطی منتهی به منطقه که توسعه هر چه بیشتر تجاری شهر را فراهم کرده و زمینه توسعه صادرات و واردات را بیشتر میسازد.
با توجه به پتانسیلهای کشاورزی در منطقه امکان صادرات و گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی و صادر کردن محصولات به سایر مناطق کشور و همچنین صادرات به سایر کشورها وجود دارد.
4-1-3-2- بررسی وضعیت و تحولات نیروی انسانی در شهر ارسنجان
اطلاعاتی که در این فصل ارائه شده شامل تعداد جمعیت فعال و غیر فعال اقتصادی و ویژگیهای جمعیت شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی و … می باشد.
تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح زیر است:
فعالیت اصلی محل کار افراد شاغل بر اساس طبقهبندی بینالمللی فعالیتهای اقتصادی (ISIC,REV3-1990) طبقه بندی شده است و نتایج آن بر اساس تقسیم بندی زیر در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ارائه شده است :
کشاورزی: شامل زراعت، باغداری، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری.
صنعت: شامل استخراج معدن، صنعت، ساختمان، تامین آب و برق و گاز.
خدمات: شامل عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسائل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات، واسطهگریهای مالی، مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، سازمانها و هیئتهای برون مرزی، دفاتر و ادارات مرکزی، خانوارهای معمولی دارای مستخدم، اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی.
در ادامه نیروی انسانی موثر در ویژگیهای اقتصادی شهر ارسنجان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4-1-3-2-1- وضع فعالیت در شهر
جمعیت فعال (10 ساله و بیشتر) شهر ارسنجان در سال 1365 برابر 7292 نفر بوده است که این رقم در سال 1375 به 11660 نفر در سال 1385 به 14930 نفر رسیده است. در فاصله همین سالها تعداد شاغلین شهر ارسنجان از 2519 نفر در سال 1365 به 5091 نفر در سال 1375 و 7941 نفر در سال 1385 افزایش یافته است. این افزایش تعداد شاغلین به دلیل افزایش جمعیت در طی این دوره سی ساله است. همچنین میزان افراد بیکار از 392 نفر در سال 1365 به 396 نفر در سال 1375 و به 354 نفر در سال 1385 رسیده است که نشانگر کاهش بیکاری در طی این دوره میباشد. از تعداد 14930 نفر جمعیت بالای ده سال شهر ارسنجان در سال 1385 میزان 09/60 درصد شاغل میباشند و بقیه جمعیت غیرفعال شامل افراد بیکار، محصل، خانه دار و یا دارای درآمد بدون کار میباشند. بنابراین در حدود 60 درصد جمعیت شهر ارسنجان بار تکفل بقیه جمعیت را به دوش میکشند.
با توجه به افزایش جمعیت شاغل به صورتی که توضیح آن داده شد، نرخ رشد اشتغال به طور متوسط برای دو دهه 85/5 درصد میباشد به طوری که از سال 1365 تا 1375 نرخ رشدی برابر 15/7 درصد و طی دوره 1375 تا 1385 نرخ رشدی برابر 55/4 درصد داشته ایم.
دلیل وجود نرخ رشد 15/7 درصد طی سالهای 65-75 را میتوان به این صورت توضیح داد که در طول این سالها با اتمام جنگ تحمیلی ایران و عراق و اجرای سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت توسط دولت، شهر ارسنجان و روستاهای اطراف آن با رشد قابل توجهی مواجه گردید. طی این سالها در حدود 4000 نفر به جمعیت شهر ارسنجان افزوده شد که این افزایش جمعیت درنتیجه مهاجرت افراد بالای ده سال از روستاهای اطراف به شهر میباشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره آگاهی اجتماعی

بستن منو