دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد مالی

دانلود پایان نامه

مأخذ: واحد فنی شهرداری ارسنجان  

تحلیل اطلاعات موجود در جدول شماره (14-4) نشان میدهد که در طی دوره مورد بررسی عوارض بر ساختمانها و اراضی حدود 59 درصد از درآمدهای حاصل از عوارض عمومی را به خود اختصاص داده است. قسمت عمده این عوارض مربوط به عوارض بر پروانههای ساختمانی است (40/53 درصد). عوارض نوسازی و مازاد تراکم به ترتیب 57/5 و 26/11 درصد از درآمدهای حاصل از این عوارض را شامل میشوند.
در این میان عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل و عوارض بر پروانه های کسب و فروش به ترتیب 68/25، 5 و 10 درصد از عوارض عمومی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین میتوان گفت عوارض بر ساختمانها و اراضی نقش عمدهای در تأمین مالی شهرداری ارسنجان به عهده دارند.
2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی (کد 2000):
این کد درآمدی (درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی) در سال 1385 از 88/40 درصد از کل درآمدهای حاصله به 75/10 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. این کد درآمدی به عنوان یک از منابع ناپایدار درآمدی در طی دوره 1390-1385 نوسانات زیادی داشته و دارای میانگین 71/22 درصد در طول دوره مورد بررسی میباشد.
درآمدهای حاصل از این کد درآمدی در تأمین مالی شهرداری ارسنجان در طی دوره مورد نظر از جایگاه دوم برخوردار بوده است به طوری که نقش آن در تأمین مالی شهرداری ارسنجان بیش از عوارض عمومی میباشد. بخش عمده این عوارض به سهمیه از عوارض وصولی متمرکز اختصاص دارد (35/83 درصد) و درآمد حاصل از بند 2 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری و سایر مؤسسات برای شهردای ارسنجان تنها 65/16 درصد بوده است، که عوارض حذف پارکینگ 50 درصد این عوارض را شامل میشود.
جدول شماره (16-4)- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و زیربخشهای آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 2728 3221 2874 6608 4110 1324
بند 2 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات 510 384 508 454 957 662
عوارض حذف پارکینگ 408 206 243 5700 319 224
عوارض شماره گذاری خودروهای سواری 63 89 84 91 205 130
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی- سهمیه از عوارض وصولی متمرکز 2218 2837 2366 6154 3153 662
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری ارسنجان
3- بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری (کد 3000):
این کد درآمدی دارای میانگین 31/10 درصد در طول دوره 1390-1385 میباشد. این نوع منبع درآمدی به غیر از سال 1387 که با کاهش همراه بوده است در سایر سالها رشد مثبت داشته است. بیشترین نرخ رشد درآمدهای حاصل از این کد مربوط به سال 1386 میباشد که نرخ رشدی معادل 222 درصد را داشته است. 57 درصد این عوارض به درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهری و 43 درصد به درآمد حاصل از تأسیسات شهری اختصاص دارد.
جدول شماره (17-4)- درآمدهای ناشی از بهای خدمات و مؤسسات انتفاعی شهرداری و زیربخشهای آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 474 1529 959 1073 2608 2832
درآمد ناشی از بهای خدمات شهری 379 1463 883 585 1086 1016
درآمد تاسیسات شهری 95 66 76 488 1522 1816
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری ارسنجان
4- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری (کد 4000):
این نوع درآمد حاصل سرمایهگذاری شهرداری و همچنین عوارض پارکینگها و تأسیسات شهرداری میباشد. این کد درآمدی در طول دوره 1390-1385 میانگین 59/8 درصدی را به خود اختصاص داده است. درآمد حاصل از وجوه شهرداری و درآمد حاصل از اموال شهرداری هر کدام حدود 50 درصد از درآمد شهرداری ارسنجان از کد 4000 را شامل شدهاند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دوران کودکی، احساس ارزشمندی، روابط بین فردی، روابط اجتماعی

بستن منو