دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد مالی

دانلود پایان نامه

جدول شماره (35-4)- تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در شهرداری صفاشهر  

سال 1385 1386 1387 1388 1389 1390
تعداد پروانههای صادر شده 300 370 420 360 530 418
مأخذ: واحد فنی شهرداری صفاشهر
2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی (کد 2000)
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی در سال 1385 از 79/11 درصد از کل درآمدهای حاصله به 73/12 درصد افزایش یافته است. این کد درآمدی به عنوان یک از منابع ناپایدار درآمدی در طی دوره 1390-1385 نوسانات زیادی داشته و دارای میانگین 15 درصد در طول دوره مورد بررسی میباشد.
درآمدهای حاصل از این کد درآمدی در تأمین مالی شهرداری صفاشهر در طی دوره مورد نظر از جایگاه چهارم برخوردار بوده است به طوری که نقش آن در تأمین مالی شهرداری صفاشهر بیش از بهای خدمات میباشد. بخش عمده این عوارض به سهمیه از عوارض وصولی متمرکز اختصاص دارد (67/85درصد) و درآمد حاصل از بند 2 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات برای شهردای صفاشهر تنها 33/14 درصد بوده است، که عوارض حذف پارکینگ 17/92 درصد این عوارض را شامل میشود.
جدول شماره (36-4)- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 2927 3132 2886 6541 8456 3058
بند 2 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری و سایر مؤسسات 325 571 735 681 597 961
عوارض حذف پارکینگ 267 471 666 604 598 961
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی- سهمیه از عوارض وصولی متمرکز 2602 2561 2151 5860 7859 2097
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری صفاشهر
3- بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری (کد 3000):
این کد درآمدی دارای میانگین 30/12 درصد در طول دوره 1390-1385 میباشد. درآمد حاصل از این کد در سال 1389 افزایش چشمگیری داشته است و بیشترین نرخ رشد درآمدهای حاصل از این کد مربوط همین سال میباشد که نرخ رشدی معادل 90 درصد را داشته است.
23/20 درصد این عوارض به درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهری و 79/77 درصد به درآمد حاصل از تأسیسات شهری اختصاص دارد. درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و مراکز رفاهی شهرداری نزدیک به 2 درصد درآمد تأسیسات شهرداری صفاشهر را شامل شده است. درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری که در صفاشهر شامل کارخانه سنگ شکن شهرداری این میباشد حدود 22 درصد درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری را به خود اختصاص داده است.
جدول شماره (37-4)- درآمدهای ناشی از بهای خدمات و مؤسسات انتفاعی شهرداری و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع حمایت از حقوق بشر

بستن منو