دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 
طرحواره درمانی، پیش آزمون، دارو درمانی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طرحواره درمانی، پیش آزمون، دارو درمانی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه

ان است (تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همپراش معنی دار نیست) و استفاده از تحلیل کواریانس بلا مانع است (۰۵/۰ P )

جدول (۴-۸) پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین)
سطح معنی داری
df2
df1
F
۶۴/۰
۱۷
۲
۴۶/۰

جدول (۴-۹) آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون
سطح معنی داری
F
درجات آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
۰۸/۰
۱۰/۳
۲
۷۳/۱۹۰
گروه-پیش آزمون

در جدول (۴-۱۰) نتایج ANCOVA شامل مجموع مجذورات (SS)، میانگین مجذورات (MS)، مقدار F درجات آزادی (df )، سطح معنی داری (p) و مجذور اتای سهمی ?۲ جهت تعیین اثربخشی طرحواره درمانی، دارو درمانی و رفتار درمانی در کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان OCD ارایه شده است.

جدول (۴-۱۰) خلاصه ANCOVA برای تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی، دارو درمانی و رفتار درمانی در کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان OCD با کنترل نمره وسواس پیش آزمون
منابع تغییرات SS df MS F P ?2
نمره های وسواس پیش آزمون ۹۱/۱۰۶ ۱ ۹۱/۱۰۶ ۷۵/۲ ۱۱/۰ ۱۵/۰
اثر اصلی (آموزش) ۰۷/۸۸ ۲ ۰۳/۴۴ ۱۳/۱ ۳۴/۰ ۱۲/۰
خطای باقی مانده ۹۹/۶۲۰ ۱۶ ۸۱/۳۸

نتایج ANCOVA نشان می دهد که با حذف اثر نمره های وسواس پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش اثر اصلی آموزش بر نمره های وسواس پس آزمون مبتلایان به OCD معنی دار نیست. میانگین های تعدیل شده نشان می دهد که میانگین نمره پس آزمون وسواس گروه دارو درمانی در مقایسه با گروه رفتار درمانی وگروه طرحواره درمانی کاهش بیشتری داشته است. ولیکن تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات وسواس شرکت کنندگان گروه های مختلف برحسب عضویت گروهی (دارودرمانی، رفتار درمانی و طرحواره درمانی)‏‏ در مرحله پس آزمون با ۹۵ درصد اطمینان معنی دار نمی باشد (۰۵/۰P ).
در جدول (۴-۱۱) میانگین های تعدیل شده ارایه شده است،‏ یعنی اثر متغیر پیش آزمون به صورت آماری حذف شده است.

جدول (۴-۱۱) جدول میانگین های تعدیل شده
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
۳۶/۲
۱۹/۹
دارودرمانی
۵۸/۲
۴۵/۱۴
رفتار درمانی
۳۶/۲
۸۴/۱۰
طرحواره درمانی

۴-۲-۲ فرضیه دوم: میان اثربخشی طرحواره درمانی با دارو درمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان OCD تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتایج بررسی پیش فرض های آماری نشان داد که پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین) و آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل یکسان است (تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همپراش معنی دار نیست) و استفاده از تحلیل کواریانس بلا مانع است (۰۵/۰ P )

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره حقوق جزای عمومی

جدول (۴-۱۲) پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین)
سطح معنی داری
df2
df1
F
۳۱/۰
۱۲
۱
۲۷/۱

جدول (۴-۱۳) آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون
سطح معنی داری
F
درجات آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
۶۸/۰
۱۷/۰
۱
۳۵/۲
گروه-پیش آزمون

در جدول (۴-۱۴) نتایج ANCOVA شامل مجموع مجذورات (SS)، میانگین مجذورات (MS)، مقدار F درجات آزادی (df )، سطح معنی داری (p) و مجذور اتای سهمی ?۲ جهت تعیین اثربخشی طرحواره درمانی با دارو درمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان OCD ارایه شده است.

جدول (۴-۱۴) خلاصه ANCOVA برای تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی با دارو درمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان OCD با کنترل نمره اضطراب پیش آزمون
منابع تغییرات SS df MS F P ?2
نمره های اضطراب پیش آزمون ۰۱/۱ ۱ ۰۱/۱ ۰۸/۰ ۷۸/۰ ۰۰۷/۰
اثر اصلی (آموزش) ۹۶/۲۲ ۱ ۹۶/۲۲ ۸۵/۱ ۲۰/۰ ۱۵/۰
خطای باقی مانده ۸۴/۱۳۵ ۱۱ ۳۴/۱۲

نتایج ANCOVA نشان می دهد که با حذف اثر نمره های اضطراب پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش اثر اصلی آموزش بر نمره های اضطراب پس آزمون مبتلایان به OCD معنی دار نیست. میانگین های تعدیل شده نشان می دهد که میانگین نمره پس آزمون اضطراب گروه طرحواره درمانی در مقایسه با میانگین نمره اضطراب پس آزمون گروه دارو درمانی پایینتر است.ولیکن تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات اضطراب شرکت کنندگان گروه های مختلف برحسب عضویت گروهی (طرحواره درمانی با دراو درمانی)‏‏ در مرحله پس آزمون با ۹۵ درصد اطمینان معنی دار نمی باشد (۰۵/۰P ).
در جدول (۴-۱۵) میانگین های تعدیل شده ارایه شده است‏، یعنی اثر متغیر پیش آزمون به صورت آماری حذف شده است.
جدول (۴-۱۵) جدول میانگین های تعدیل شده
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
۳۶/۱
۹۱/۴
دارودرمانی
۳۶/۱
۲۲/۲
طرحواره درمانی

جدول (۴-۱۶) نتایج آزمون برای مقایسه پیشآزمون – پسازمون در متغییر اضطراب گروه طرحواره درمانی را نشان میدهد.

جدول (۴-۱۶)آزمون t برای مقایسه پیشآزمون- پسآزمون
T
درجه آزادی
سطح معنیداری(دو دامنه)
۳۷/۳
۶
۹۵/.

همانگونه که جدول نشان میدهد مقدار tob با درجه آزادی ۶ و سطح معنی داری ۹۵/۰ برابر است با
tob(6 ) = 37/3 و p 05/0
مقدار tcr برای ازمون دوسویه با درجه آزادی ۶ و در سطح آلفای ۰۵/۰ برابر است با
tcr(6) =44/2 p 05/0
با توجه به نتایج جدول تفاوت بین پیشآزمون و پسآزمون طرحوارهدرمانی معنیدار بوده و طرحوارهدرمانی در کاهش نشانههای اضطراب مؤثر بوده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد رویکردهای مختلف به

۴-۲-۳ فرضیه سوم: میان اثربخشی طرحواره درمانی با دارو درمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان OCD تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتایج بررسی پیش فرض های آماری نشان داد که پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین) و آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل یکسان است (تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همپراش معنی دار نیست) و استفاده از تحلیل کواریانس بلا مانع است (۰۵/۰ P )

جدول (۴-۱۷) پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین)
سطح معنی داری
df2
df1
F
۱۸/۰
۱۲
۱
۹۶/۱

جدول (۴-۱۸) آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون
سطح معنی داری
F
درجات آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
۱۴/۰
۵۲/۲
۱
۸۱/۲۹
گروه-پیش آزمون

در جدول (۴-۱۹) نتایج ANCOVA شامل مجموع مجذورات (SS)، میانگین مجذورات (MS)، مقدار F درجات آزادی (df )، سطح معنی داری (p) و مجذور اتای سهمی ?۲ جهت تعیین اثربخشی طرحواره درمانی با دارو درمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان OCD ارایه شده است.
جدول (۴-۱۹) خلاصه ANCOVA برای تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی با دارو درمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان OCD با کنترل نمره افسردگی پیش آزمون
منابع تغییرات SS df MS F P ?2
نمره های افسردگی پیش آزمون ۶۵/۶۴ ۱ ۶۵/۶۴ ۸۰/۴ ۰۶/۰ ۳۰/۰
اثر اصلی (آموزش) ۲۷/۹ ۱ ۲۷/۹ ۴۲/۰ ۶۹/۰ ۰۶/۰
خطای باقی مانده ۹۲/۱۴۷ ۱۱ ۴۴/۱۳

نتایج ANCOVA نشان می دهد که با حذف اثر نمره های افسردگی پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش اثر اصلی آموزش بر نمره های افسردگی پس آزمون مبتلایان به OCD معنی دار نیست. میانگین های تعدیل شده نشان می دهد که میانگین نمره پس آزمون افسردگی گروه طرحواره درمانی در مقایسه با میانگین نمره افسردگی پس آزمون گروه دارو درمانی پایینتر است. ولیکن تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات افسردگی شرکت کنندگان گروه های مختلف برحسب عضویت گروهی (طرحواره درمانی و دارو درمانی)‏‏ در مرحله پس آزمون با ۹۵ درصد اطمینان معنی دار نمی باشد (۰۵/۰P ).
در جدول (۴-۲۰) میانگین های تعدیل شده ارایه شده است‏، یعنی اثر متغیر پیش آزمون به صورت آماری حذف شده است.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره طاهره صفارزاده

جدول (۴-۲۰) جدول میانگین های تعدیل شده
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
۴۴/۱
۲۴/۶
دارودرمانی
۴۴/۱
۴۷/۴
طرحواره درمانی

جدول (۴-۲۱) نتایج آزمون برای مقایسه پیشآزمون – پسازمون در متغییر افسردگی گروه طرحواره درمانی را نشان میدهد.

جدول(۴-۲۱)آزمون t برای مقایسه پیشآزمون- پسآزمون
T
درجه آزادی
سطح معنیداری(دو دامنه)
۰۴۷/۴
۶
۹۵/.

همانگونه که جدول نشان میدهد مقدار tob با درجه آزادی ۶ و سطح معنی داری ۹۵/۰ برابر است با
tob(6) = 047/4 و p 05/0
مقدار tcr برای ازمون دوسویه با درجه آزادی ۶ و در سطح آلفای ۰۵/۰ برابر است با
tcr(6) =44/2 p 05/0
با توجه به نتایج جدول تفاوت بین پیشآزمون و پسآزمون طرحوارهدرمانی معنیدار بوده و طرحوارهدرمانی در کاهش نشانههای افسردگی مؤثر بوده است.

۴-۲-۴ فرضیه چهارم: میان اثربخشی طرحواره درمانی با دارو درمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان OCD تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتایج بررسی پیش فرض های آماری نشان داد که پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین) و آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل یکسان است (تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همپراش معنی دار نیست) و استفاده از تحلیل کواریانس بلا مانع است (۰۵/۰ P )

جدول (۴-۲۲) پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین)
سطح معنی داری
df2
df1
F
۸۹/۰
۱۲
۱
۰۲/۰

جدول (۴-۲۳) آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون
سطح معنی داری
F
درجات آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
۰۹/۰
۴۵/۳
۱
۱۹/۲۴
گروه-پیش آزمون

در جدول (۴-۲۴) نتایج ANCOVA شامل مجموع مجذورات (SS)، میانگین مجذورات (MS)، مقدار F درجات آزادی (df )، سطح معنی داری (p) و مجذور اتای سهمی ?۲ جهت تعیین اثربخشی طرحواره درمانی با دارو درمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان OCD ارایه شده است

جدول (۴-۲۴) خلاصه ANCOVA برای تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی با دارو درمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان OCD با کنترل نمره استرس پیش آزمون
منابع تغییرات SS

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو