دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 
طرحواره درمانی، پیش آزمون، سطح معنی داری، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طرحواره درمانی، پیش آزمون، سطح معنی داری، رگرسیون

دانلود پایان نامه

df MS F P ?2
نمره های استرس پیش آزمون ۷۲/۸۷ ۱ ۷۲/۸۷ ۱۹/۱۰ ۰۰۹/۰ ۴۸/۰
اثر اصلی (آموزش) ۰۵/۰ ۱ ۰۵/۰ ۰۰۶/۰ ۹۴/۰ ۰۰۱/۰
خطای باقی مانده ۲۸/۹۴ ۱۱ ۵۷/۸

نتایج ANCOVA نشان می دهد که با حذف اثر نمره های استرس پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش اثر اصلی آموزش بر نمره های استرس پس آزمون مبتلایان به OCD معنی دار نیست. میانگین های تعدیل شده نشان می دهد که میانگین نمره پس آزمون استرس گروه طرحواره درمانی‏ در مقایسه با میانگین نمره استرس پس آزمون گروه دارو درمانی اندکی بیشتر است. ولیکن تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات استرس شرکت کنندگان گروه های مختلف برحسب عضویت گروهی (طرحواره درمانی و دارو درمانی)‏‏ در مرحله پس آزمون با ۹۵ درصد اطمینان معنی دار نمی باشد (۰۵/۰P > ).
در جدول (۴-۲۵) میانگین های تعدیل شده ارایه شده است‏ یعنی اثر متغیر پیش آزمون به صورت آماری حذف شده است.
جدول (۴-۲۵) جدول میانگین های تعدیل شده
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
۱۲/۱
۴۳/۸
دارودرمانی
۱۲/۱
۵۶/۸
طرحواره درمانی

جدول (۴-۲۶) نتایج آزمون برای مقایسه پیشآزمون – پسآزمون در متغییر استرس گروه طرحواره درمانی را نشان میدهد.

جدول(۴-۲۶)آزمون t برای مقایسه پیشآزمون- پسآزمون
T
درجه آزادی
سطح معنیداری(دو دامنه)
۹۶۹/۳
۶
۹۵/.

همانگونه که جدول نشان میدهد مقدار tob با درجه آزادی ۶ و سطح معنی داری ۹۵/۰ برابر است با
tob (6)= 969/3 و p > 05/0
مقدار tcr برای ازمون دوسویه با درجه آزادی ۶ و در سطح آلفای ۰۵/۰ برابر است با
tcr(6) = 44/2 p < 05/0 با توجه به نتایج جدول تفاوت بین پیشآزمون و پسآزمون طرحوارهدرمانی معنیدار بوده و طرحوارهدرمانی در کاهش نشانههای استرس مؤثر بوده است. 4-2-5 فرضیه پنجم: میان اثربخشی طرحواره درمانی با رفتار درمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان OCD تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج بررسی پیش فرض های آماری نشان داد که پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین) و آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل یکسان است (تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همپراش معنی دار نیست) و استفاده از تحلیل کواریانس بلا مانع است (05/0 P > )

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع قانون اجرای احکام مدنی

جدول (۴-۲۷) پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین)

سطح معنی داری
df2
df1
F
۲۳/۰
۱۱
۱
۸۳/۱

جدول (۴-۲۸) آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون
سطح معنی داری
F
درجات آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
۳۹/۰
۷۹/۰
۱
۳۶/۵
گروه-پیش آزمون

در جدول (۴-۲۹) نتایج ANCOVA شامل مجموع مجذورات (SS)، میانگین مجذورات (MS)، مقدار F درجات آزادی (df )، سطح معنی داری (p) و مجذور اتای سهمی ?۲ جهت تعیین اثربخشی طرحواره درمانی با رفتار درمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان OCD ارایه شده است.

جدول (۴-۲۹) خلاصه ANCOVA برای تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی با رفتار درمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان OCD با کنترل نمره اضطراب پیش آزمون
منابع تغییرات SS df MS F P ?2
نمره های اضطراب پیش آزمون ۰۵/۰ ۱ ۰۵/۰ ۰۰۷/۰ ۹۳/۰ ۰۰۱/۰
اثر اصلی (آموزش) ۵۱/۱۹ ۱ ۵۱/۱۹ ۹۵/۲ ۱۲/۰ ۲۲/۰
خطای باقی مانده ۱۴/۶۶ ۱۰ ۶۱/۶

نتایج ANCOVA نشان می دهد که با حذف اثر نمره های اضطراب پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش اثر اصلی آموزش بر نمره های اضطراب پس آزمون مبتلایان به OCD معنی دار نیست. میانگین های تعدیل شده نشان می دهد که میانگین نمره پس آزمون اضطراب گروه طرحواره درمانی ‏در مقایسه با میانگین نمره اضطراب پس آزمون گروه رفتاردرمانی پایینتر است. ولیکن تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات اضطراب شرکت کنندگان گروه های مختلف برحسب عضویت گروهی (طرحواره درمانی با رفتار درمانی)‏‏ در مرحله پس آزمون با ۹۵ درصد اطمینان معنی دار نمی باشد (۰۵/۰P > ).

۴-۲-۶ فرضیه ششم: میان اثربخشی طرحواره درمانی با رفتار درمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان OCD تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتایج بررسی پیش فرض های آماری نشان داد که پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین) و آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل یکسان است (تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همپراش معنی دار نیست) و استفاده از تحلیل کواریانس بلا مانع است (۰۵/۰ P > )

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره انتخابات ریاست جمهوری

جدول (۴-۳۰) پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین)
سطح معنی داری
df2
df1
F
۴۴/۰
۱۱
۱
۶۲/۰

جدول (۴-۳۱) آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون
سطح معنی داری
F
درجات آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
۹۰/۰
۰۱/۰
۱
۱۴/۰
گروه-پیش آزمون

در جدول (۴-۳۲) نتایج ANCOVA شامل مجموع مجذورات (SS)، میانگین مجذورات (MS)، مقدار F درجات آزادی (df )، سطح معنی داری (p) و مجذور اتای سهمی ?۲ جهت تعیین اثربخشی طرحواره درمانی با رفتار درمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان OCD ارایه شده است.

جدول (۴-۳۲) خلاصه ANCOVA برای تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی با رفتار درمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان OCD با کنترل نمره افسردگی پیش آزمون
منابع تغییرات SS df MS F P ?2
نمره های افسردگی پیش آزمون ۱۲/۲۰ ۱ ۱۲/۲۰ ۴۰/۲ ۱۵/۰ ۲۰/۰
اثر اصلی (آموزش) ۲۸/۳۸ ۱ ۲۸/۳۸ ۵۸/۴ ۰۶/۰ ۳۴/۰
خطای باقی مانده ۵۹/۸۳ ۱۰ ۳۵/۸

نتایج ANCOVA نشان می دهد که با حذف اثر نمره های افسردگی پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش اثر اصلی آموزش بر نمره های افسردگی پس آزمون مبتلایان به OCD معنی دار نیست. میانگین های تعدیل شده نشان می دهد که میانگین نمره پس آزمون افسردگی گروه طرحواره درمانی در مقایسه با میانگین نمره افسردگی پس آزمون گروه رفتاردرمانی پایینتر است. ولیکن تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات افسردگی شرکت کنندگان گروه های مختلف برحسب عضویت گروهی (طرحواره درمانی با رفتار درمانی)‏‏ در مرحله پس آزمون با ۹۵ درصد اطمینان معنی دار نمی باشد (۰۵/۰P > ).
در جدول (۴-۳۳) میانگین های تعدیل شده ارایه شده است‏ یعنی اثر متغیر پیش آزمون به صورت آماری حذف شده است.

جدول (۴-۳۳) جدول میانگین های تعدیل شده
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
۱۸/۱
۰۰/۷
رفتاردرمانی
۰۹/۱
۵۶/۳
طرحواره درمانی

۴-۲-۷ فرضیه هفتم: میان اثربخشی طرحواره درمانی با رفتار درمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان OCD تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتایج بررسی پیش فرض های آماری نشان داد که پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین) و آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل یکسان است (تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همپراش معنی دار نیست) و استفاده از تحلیل کواریانس بلا مانع است (۰۵/۰ P > )

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع مدیریت ارتباط با مشتریان

جدول (۴-۳۴) پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین)
سطح معنی داری
df2
df1
F
۵۳/۰
۱۱
۱
۴۱/۰

جدول (۴-۳۵) آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون
سطح معنی داری
F
درجات آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
۱۱/۰
۱۲/۳
۱
۵۹/۱۸
گروه-پیش آزمون

در جدول (۴-۳۶) نتایج ANCOVA شامل مجموع مجذورات (SS)، میانگین مجذورات (MS)، مقدار F درجات آزادی (df )، سطح معنی داری (p) و مجذور اتای سهمی ?۲ جهت تعیین اثربخشی طرحواره درمانی با رفتار درمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان OCD ارایه شده است.

جدول (۴-۳۶) خلاصه ANCOVA برای تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی با رفتار درمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان OCD با کنترل نمره استرس پیش آزمون
منابع تغییرات SS df MS F P ?2
نمره های استرس پیش آزمون ۷۱/۶۶ ۱ ۷۱/۶۶ ۲۴/۹ ۰۲/۰ ۴۸/۰
اثر اصلی (آموزش) ۹۴/۸ ۱ ۹۴/۸ ۲۴/۱ ۲۹/۰ ۱۱/۰
خطای باقی مانده ۱۳/۷۲ ۱۰ ۲۱/۷

نتایج ANCOVA نشان می دهد که با حذف اثر نمره های استرس پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش اثر اصلی آموزش بر نمره های استرس پس آزمون مبتلایان به OCD معنی دار نیست. میانگین های تعدیل شده نشان می دهد که میانگین نمره پس آزمون استرس گروه طرحواره درمانی در مقایسه با میانگین نمره استرس پس آزمون گروه رفتاردرمانی پایینتر است. ولیکن تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات استرس شرکت کنندگان گروه های مختلف برحسب عضویت گروهی (طرحواره درمانی با رفتار درمانی)‏‏ در مرحله پس آزمون با ۹۵ درصد اطمینان معنی دار نمی باشد (۰۵/۰P > ).
در جدول (۴-۳۷) میانگین های تعدیل شده ارایه شده است‏ یعنی اثر متغیر پیش آزمون به صورت آماری حذف شده است.

جدول (۴-۳۷) جدول میانگین های تعدیل شده
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
۱۲/۱
۲۴/۱۰
رفتاردرمانی
۰۳/۱
۵۰/۸
طرحواره درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو