دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شیمی درمانی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شیمی درمانی

دانلود پایان نامه

 

سپیده با مادرش زندگی میکند و برای امرار معاش در خانه ویولن آموزش میدهد و کار تایپ میکند.
سعید بزرگ شده و به همراه مادرش ویولن مینوازد. سهیل به دیدار سپیده میآید و از او میخواهد سعید را به آسایشگاه ببرند تا او بتواند گذشته را جبران کند.
سعید عکس پدر خود را در روزنامه میبیند و زمانیکه سهیل به دیدن سپیده آمده بود او را میشناسد.
سعید دارای معلولیت حرکتی و مشکل تنفسی است.
بیماری سپیده شدت میگیرد و در بیمارستان بستری میشود. سپیده در بیمارستان شیمی درمانی میشود.
سعید کنسرتی را که قرار بود با مادرش در مرکز توانبخشی معلولین اجرا کند را بدون سپیده برگزار میکند.
سهیل به دیدن کنسرت سعید میرود.
سپیده در بیمارستان فوت میکند.
جدول 12، ساختار تعادل روایت تودورف
4-6-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم میم مثل مادر:
فاعل: سپیده
مفعول/ هدف: موفقیت در موسیقی، مراقبت از سعید
مخالف/ رقیب: معلولیت سعید
یاریگر: فرزانه، سپیده، سعید، مادر سپیده
فرستنده: علاقه به سعید، علاقه به موسیقی
گیرنده: سعید و سپیده
در فیلم میم مثل مادر، ما شاهد تلاش سپیده برای مادر شدن از سویی و از طرف دیگر با مخالفت همسرش سهیل مواجه میشویم. سهیل که دارای منصبی سیاسی است نمیخواهد فرزندش معلول به دنیا بیاید. با دروغ گفتن به سپیده درباره پذیرفته شدن در آزمون موسیقی، مانع پیشرفت وی در این حوزه میشود. سهیل، سپیده و سعید را ترک میکند چرا که آنها را مانعی در برابر تحقق خواستههای خود میبیند. سپیده با مادرش و سعید زندگی میکند. فرزانه دوستش از سپیده و سعید حمایت میکند. سپیده به سعید موسیقی آموزش میدهد و در مرکز توانبخشی معلولین هم با آنها موسیقی کار میکند. سپیده به دلیل بیماری سعید، سخت کار میکند تا بتواند هزینه داروهای او را تأمین کند.
4-6-3)اجزای روایتگری فیلم میم مثل مادر:
موضوع: فیلم میم مثل مادر، داستانی است با موضوع دفاع مقدس. داستانی شیمیایی شدن سپیده در دوران جنگ و عواقب پس از آن بر زندگی خود و فرزندش.
درونمایه یا مضمون: مضمون اصلی فیلم، تلاش سپیده برای مبارزه با بیماری خود و سعید و از طرف دیگر تنهایی او به دلیل جدایی از همسرش.
اجزای پلات یا طرح: داستان فیلم میم مثل مادر دارای ساختار منطقی پلات است. فیلم در آغاز با تعادل شروع میشود به گونهای که سپیده از زندگی خود راضی است و با همسرش زندگی خوبی دارد در کنار این که به تمرین موسیقی میپردازد. برخورد و تعارض هنگامی آغاز میشود که سپیده و همسرش متوجه میشوند جنین دچار معلولیت است. ماجرا زمانی اوج میگیرد که با تولد سعید، پدرش آنها را ترک میگوید و نقطه اصلی اوج، به تصویر کشیدن زندگی دشوار سپیده و سعید است. انتهای فیلم هم با تعادلی جدید که همزمان با بازگشت سهیل و مرگ سپیده است پایان مییابد.
زمینه: زمان اصلی روایت در فیلم، زمان حال است و فقط در قسمتهایی که سپیده خاطرات خود را یادآوری میکند شاهد روایت در زمان گذشته هستیم. بیشتر صحنههای مکانی فیلم در منزل مادری سپیده دیده میشود و پس از آن، آسایشگاه معلولین. از جمله مکانهای دیگر عبارتاند از مغازه روبیک، بازاری که سپیده از آنجا داروهای سعید را تهیه میکند و شرکتی که سپیده از آنجا کاغذهایی را برای تایپ دریافت میکند. از جمله عناصر دیگری که در زمینه به غیر از زمان و مکان تأثیرگذار هستند کنش و رفتارهای بازیگران فیلم است و فضای فکری و احساسی که در آن ایجاد میشود. برای مثال، رفتار سهیل با سپیده رفتاری سلطهجویانه و خودخواهانه است در مقابل رفتار سپیده که سرشار از فداکاری مادرانه است. در حقیقت رفتارها و تصمیمهای بازیگران در فیلم موجب ایجاد تعارض میشود.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود حوزه علمیه

Close Menu