دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه گذاری مستقیم

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه گذاری مستقیم

دانلود پایان نامه

رابطه اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداریها به دو صورت سرمایه گذاری مستقیم شهرداری در بازارهای اقتصاد شهری و دریافت عوارض از این گونه بازارها میباشد. شهرداری ارسنجان به طور متوسط 15/12 درصد از درآمدهای خود را در طی دوره 1390-1385 از بازار زمین و مسکن در این شهر کسب کرده است که تنها 37/1 درصد آن به عوارض نوسازی که درآمدی پایدار میباشد، اختصاص دارد و مابقی آن شامل درآمدهای ناپایداری همچون عوارض بر ساخت و ساز است که همانطور که قبلاً نیز اشاره شد دارای اثرات سویی بر این بازار اقتصاد شهری میباشد.
درآمدهای حاصل از عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی که شهرداریها از بازار فعالیتهای اقتصادی در شهرها دریافت میکنند، برای شهرداری ارسنجان در طی دوره مورد نظر به طور متوسط 07/2 درصد میباشد.  

بررسی درآمد حاصل از کارخانجات شهرداری نیز نشان میدهد که شهرداری ارسنجان هیچ گونه درآمدی از این کد درآمدی ندارد، همچنین متوسط سهم درآمد حاصل از وجوه شهرداری نیز برای آن در دوره مورد نظر 30/4 درصد بوده است که در واقع این گونه درآمدها حاصل مشارکت مستقیم شهرداری در اقتصاد شهری است.
بنابراین، آنچه بیان گردید مبین آن است که شهرداری ارسنجان در طی دوره مورد نظر به طور متوسط 52/18 درصد درآمد خود را از بازارهای اقتصاد شهری خود کسب نموده که از این میان تنها 74/7 درصد آن درآمد پایدار محسوب میگردد و 30/4 درصد آن حاصل سرمایه گذاری مستقیم شهرداری در اقتصاد شهری است و مابقی آن حاصل عوارضی است که شهرداری از بازارهای اقتصاد شهری دریافت میکند.
براین اساس و با نگاهی به پتانسیلهای اقتصادی موجود در این شهر به خصوص در زمینه کشاورزی و خدمات، میتوان گفت که اقتصاد شهری در شهر ارسنجان رابطه بسیار ضعیفی با ترکیب نظام درآمدی این شهر دارد.
4-1-3-5-جمع بندی
جدول شماره (23-4)- متوسط سهم (درصد) کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385
کد 1000 کد 2000 کد 3000 کد 4000 کد 5000 کد 6000 کد 7000
درصد میانگین هر کد در دوره مورد نظر 61/20 71/22 31/10 59/8 63/2 30/2 85/32
مأخذ: محاسبات نگارنده

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع تاریخ معاصر ایران

نمودار شماره (5-4)- متوسط سهم کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385
بررسی عملکرد درآمد شهرداری ارسنجان در طی سالهای1390-1385 نشان میدهد که درآمدهای حاصل از عوارض یا مالیاتهای محلی که مهمترین منبع درآمدی شهرداریها در نقاط گوناگون دنیا است 61/20 درصد از کل درآمدهای دریافتی این شهرداری را به خود اختصاص داده است. زیر بخشهای این ردیف حکایت از این دارد که نزدیک به 99 درصد از درآمدهای به دست آمده از این ردیف تنها وابسته به عوارض ساختمانی میباشد و تنها 1 درصد مربوط به دیگر گونههای عوارض بوده است.
سایر منابع تأمین اعتبار با 85/32 درصد جایگاه اول در کسب درآمد برای شهرداری ارسنجان به خود اختصاص داده است. مهمترین زیربخشهای این ردیف درآمدی برای این شهرداری فروش اموال منقول بوده است. عوارض اختصاصی با میانگین 71/22 درصد سهم عمدهای را در ترکیب ناظم درآمدی شهرداری ارسنجان را شامل شده است. عوارض کارخانجات و عوارض خدمات پارکینگ از اقلام تشکیل دهنده این بخش از درآمدها بوده است.
کمکهای دولتی با نسبت میانگین، برابر 63/2 از کل درآمدهای دورهی مورد نظر برای شهرداری ارسنجان در مرتبه ششم ردیف درآمدی جای دارد. بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری با درصد 31/10 بخش دیگری از منابع درآمدی طی این دوره بوده است، که به مرور نقش آن در ترکیب درآمد این شهرداری در حال افزایش میباشد.
بررسی ترکیب نظام درآمدی شهرداری ارسنجان نشان میدهد، در حالیکه سایر شهرهای دنیا به خصوص در کشورهای پیشرفته نظام درآمدی متکی بر قابلیتهای خود در حوزه اقتصاد شهری همچون مالیات بر زمین و فعالیت دارند این شهرداری با عدم بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در بازارهای اقتصاد شهری (زمین، کار و سرمایه) به خصوص قابلیتهای بخش کشاورزی، مانند سایر شهرهای ایران همچنان بر عوارض ساختمانی و فروش زمین متکی است. این ترکیب و ساختار مالی حکایت از نبود مشارکت مردمی، عدم ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداری ارسنجان و وابستگی شدید درآمدها به منابع ناپایدار و نامطمئن دارد.

مطلب مرتبط :   قراردادهای اکتشاف و توسعه

بخش دوم: بررسی اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداری در شهر صفاشهر
4-2-1-موقعیت جغرافیایی شهر صفاشهر
شهرستان خرم بید در شمال استان فارس، با وسعت 2702 کیلومترمربع 2/2 درصد کل مساحت خاکی استان فارس را به خود اختصاص داده است. این شهرستان از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان پاسارگاد، از شرق به شهرستان بوانات و از غرب به شهرستان اقلید محدود میشود .براساس تقسیمات کشوری در سال1390 این شهرستان دارای 2 بخش (مرکزی و مشهد مرغاب)، 2 نقطه شهری (قادرآباد و صفاشهر) و 3 دهستان (شهید آباد، خرمی و قشلاق) میباشد .
جدول شماره (24-4)- نام بخش، شهر و دهستان شهرستان خرم بید
نام بخش نام شهر نام دهستان
جمع 2 3
بخش مرکزی صفاشهر خرمی
قشلاق
بخش مشهد مرغاب قادرآباد شهیدآباد

بستن منو