دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان های دولتی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان های دولتی

دانلود پایان نامه

 

جدول شماره (18-4)- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری و زیربخشهای آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری 1048 1003 1796 1574 1562 913
درآمد حاصل از وجوه شهرداری 524 502 898 787 781 457
درآمد حاصل از اموال شهرداری 524 501 898 787 781 456
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری ارسنجان
5- کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی (کد 5000):
بررسی آمار و اطلاعات موجود در جدول شماره (19-4) نشان میدهد که سهم شهرداری ارسنجان از پرداختهای وزارت کشور از سال 1385 تا 1387 صفر بوده است. در سال 1388 سهم شهرداری ارسنجان از پرداختهای وزارت کشور به 21 میلیون ریال رسیده است. همچنین در سال 1389 سهم شهرداری ارسنجان از پرداختهای وزارت کشور افزایش چشمگیری داشته و به 1587 میلیون ریال رسیده است. اما در سال 1390 سهم شهرداری ارسنجان از این پرداختها، نرخ رشدی منفی برابر 49 درصد را نسبت به سال 1389 تجربه کرده و به 811 میلیون ریال کاهش یافته است.
آنچه ذکر گردید مبین این است که کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی سهم بسیار اندکی در تأمین مالی شهرداری ارسنجان داشته است به طوری که متوسط سهم آن در طی دوره 1390-1385، 63/2 درصد بوده است.
جدول شماره (19-4)- میزان کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی 0 0 0 21 1587 811
کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی 0 0 0 21 1587 811
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری ارسنجان
6- اعانات، هدایا و دارائی ها (کد 6000):
این کد درآمدی در شهرداری ارسنجان با میانگین 30/2 درصد کمترین سهم را در ترکیب منابع درآمدی این شهرداری به خود اختصاص میدهد که از علل آن عدم همکاری مردم و مؤسسات به طور عام با شهرداری ارسنجان میباشد. همانطور که اطلاعات موجود در جدول شماره (20-4) نشان میدهد، اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی برای شهرداری ارسنجان در برخی سالها هیچ گونه درآمدی را به همراه نداشته است. جریمه کمیسیون ماده صد به عنوان یکی از زیربخشهای این کد درآمدی درطی دوره مورد نظر حدود 5/1 درصد از درآمد حاصله از اعانات و هدایا و داراییها را به خود اختصاص داده است.
جدول شماره (20-4)- درآمدهای حاصل از اعانات، هدایا و داراییها و زیربخشهای آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
اعانات و هدایا و دارایی ها 82 313 10 214 68 1426
اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی 5 0 10 120 4 811
خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی 5 0 0 27 4 67
کمک ها واعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی 0 0 0 0 0 436
اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد 77 313 0 94 64 179

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انعقاد قرارداد

بستن منو