دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه

در این بخش از روش مدل بوژه گارنیه برای تعیین نقش غالب اقتصادی شهر ارسنجان استفاده شده است. که نتایج حاصل از استفاده از روش بویژه گارنیه نشان میدهد که در شهر ارسنجان اقتصاد غالب خدماتی میباشد، در حالیکه در سطح استان و در سطح کشور چند وجهی است.  

4-1-3-3-2-پیشبینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر ارسنجان
همانگونه که در بخش قبل اشاره شده بخش خدمات در شهر ارسنجان نسبت به استان فارس فعالیت پایه است و در مقابل کشـــاورزی و صنعت فعالیت غیــر پایه میباشد. با توجه به تنگناهای موجود در بخش کشاورزی شهر ارسنجان انتظار میرود که بخش کشارزی همچنان غیر پایه باقی بماند و در آینده نیز رشد چشمگیری نداشته باشد. در مقابل بخش خدمات و صنعت در تخصیص اشتغال به رقابت خواهند پرداخت.
با توجه به سرمایههای خصوصی موجود در شهر گسترش بخش صنعت با تأکید بر صنایع کوچک باید در رأس اهداف اقتصادی در این شهر قرار بگیرد. یکی از علل افزایش شاغلین در بخشهای خدمات و صنعت در این شهر را میتوان مهاجرت از نواحی روستایی به نواحی شهری دانست.
4-1-3-4- بررسی وضعیت درآمد شهرداری ارسنجان
جدول شماره (12-4) بیانگر روند تغییرات درآمدی شهرداری ارسنجان طی سالهای 1385 تا 1390 میباشد. جمع درآمدهای عمومی شهرداری ارسنجان در سال 1385، برابر 9397 میلیون ریال بوده است که با نرخ رشد معادل 63/70 درصد به مبلغ 15997 میلیون ریال در سال 1386 رسیده است. این مبلغ در سال 1387 معادل 11585 میلیون ریال بوده است که نرخ رشد منفی 58/27 درصد داشته است. در سال 1388 جمع درآمدهای عمومی شهرداری با نرخ رشدی برابر 93/77 درصد به 20614 میلیون ریال رسیده است. این مبلغ در سال 1389 برابر 21985 میلیون ریال بوده که با نرخ رشد منفی معادل 98/43 درصد به 12314 میلیون ریال در سال 1390 رسیده است.
جدول شماره (12-4)- ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان طی سالهای 1390- 1385
کد اصلی عنوان اصلی سال (قیمتها به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
1000 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 1996 1605 1957 1812 8574 2994
2000 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 2728 3221 2874 6608 4110 1324
3000 بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 474 1529 959 1073 2608 2832
4000 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 1048 1003 1796 1574 1562 913
5000 کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 0 0 0 21 1587 811
6000 اعانات، هدایا و دارائی ها 82 313 10 214 68 1426
7000 سایر منابع تامین اعتبار 3069 8326 3989 9312 3476 2014
مجموع کل درآمدها 9397 15997 11585 20614 21985 12314
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری ارسنجان
جدول شماره (13-4)- سهم (درصد) هر یک از کدهای درآمدی اصلی در ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان طی سالهای 1390-1385
1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال
کدهای درآمدی
31/24 39 79/8 89/16 03/10 24/21 کد 1000
75/10 69/18 06/32 81/24 14/20 03/29 کد2000
23 86/11 21/5 28/8 56/9 04/5 کد3000
41/7 10/7 64/7 50/15 27/6 15/11 کد4000
59/6 22/7 10/0 0 0 0 کد5000

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود وضعیت اقتصادی

بستن منو