دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه

 

در بخش صنعت شماره (2) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب IE، ED و MVC رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب IE، ED و MVC رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش صنعت شماره (3) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب IE، ED و MVC رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب IE، ED و MVC رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش صنعت شماره (4) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب MSF، RO و MED رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب FR، IE و RO رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
شرب، صنعت (1) و صنعت (4) با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی و کریتیک دارای اولویت FR که با نتایج توفیق و نجف پور (2012)، پنیگلی و همکاران (2005) همخوانی دارد. کشاورزی، صنعت (1) و صنعت (4) با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی دارای اولویت MSF که با نتایج شفقت و همکاران (2012)، هاوادی و مجتبی (2010)، همخوانی دارد، شرب با استفاده از روش وزندهی کریتیک، صنعت (2) و (3)، کشاورزی با استفاده از روش وزندهی کریتیک دارای اولویت IE میباشند.
در ارتباط با عنصر کلر به تفکیک سال های مختلف خواهیم داشت:
در سال های 1996-2011
در بخش شرب و با استفاده از روش وزندهی آنتروپی به ترتیب RO، MSF و MED، رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزندهی کریتیک به ترتیب FR، MVC، SD رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش کشاورزی و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب IE، ED و GH رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزندهی کریتیک به ترتیب GH، MED و IE رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص میدهند.
در بخش صنعت شماره (1) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب IE، MSF و MED رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزندهی کریتیک به ترتیب IE، MSF و MED رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش صنعت شماره (2) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب IE، MSF و MED رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب IE، MSF و MED رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش صنعت شماره (3) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب IE، ED و MVC رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب SD، MED و GH رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش صنعت شماره (4) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب MVC، FR و GH رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب TVC، MVC و MED رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش صنعت شماره (5) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب TVC، MED و MVC رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزندهی کریتیک به ترتیب RO، MVC و GH رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص میدهند.
کشاورزی با استفاده از روش وزندهی آنتروپی، صنعت (1) و (2) و صنعت (3) با استفاده از روش وزندهی آنتروپی دارای اولویت IE بودهاند. نتایج این بخش با گئولین و همکاران (2012)، یو و همکاران (2012)، سوسانتز (2011)، کیوتایشات و بنات (2013)، گویلن و همکاران (2011)، سفرانی و همکاران (2012) مطابقت ندارد. زیرا ایشان در تحقیقات خود روش های غشائی را مناسب ترین روش ها برای نمک زدائی از آب های شور زیرزمینی بیان داشته اند. از بین بخش های مورد بررسی صنعت (4) و صنعت (5) به ترتیب با استفاده از روش وزن دهی کریتیک و آنتروپی TVC را در اولویت قرار دادهاند. نتایج این بخش با نتایج خاواجی و همکاران (2007)، پارک و همکاران (2005)، عرب (1384) همخوانی دارد. بخش های شرب با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی و نیز بخش صنعت (5) با استفاده از روش وزن دهی کریتیک RO را در اولویت قرار داده اند. نتایج این قسمت با نتایج تحقیقات جبجیان و همکاران (2006)، توفیق و نجف پور (2012)، داوود و همکاران (2012) همخوانی دارد.
در سال های 2012-2020 برای همین عنصر:
در بخش شرب و با استفاده از روش وزندهی آنتروپی به ترتیب RO، FR و IE، رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب FR، TVC، MED رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص میدهند.
در بخش کشاورزی و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب IE، ED و MD رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب IE، ED و MD رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش صنعت شماره (1) و با استفاده از روش وزندهی آنتروپی به ترتیب ED، IE و FR رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب FR، SD و MED رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش صنعت شماره (2) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب MVC، ED و MD رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب RO، SD و MVC رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش صنعت شماره (3) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب RO، IE و ED رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزندهی کریتیک به ترتیب MVC، FR و TVC رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص میدهند.
در بخش صنعت شماره (4) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب FR، RO و MVC رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب TVC، MED و RO رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش صنعت شماره (5) و با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی به ترتیب MED، TVC و MVC رتبه های 1، 2 و 3 در همین بخش با استفاده از روش وزن دهی کریتیک به ترتیب MED، TVC و MVC رتبه های 1، 2 و 3 را به خود اختصاص می دهند.
در بخش شرب و صنعت (3) با استفاده از روش وزندهی آنتروپی واحد RO نتایج این بخش با بروجن (2003)، استاردیونت و همکاران (2009)، اسماعیلی و همکاران (1391) مطابقت دارد، در بخش کشاورزی و صنعت (5) هر دو دارای نتایج مشابهی با اولویت های IE و MED با استفاده از هر دو روش وزن دهی بودند. بخش شرب با استفاده از روش وزندهی کریتیک، صنعت (1) با استفاده از روش وزن دهی مشابه و صنعت (4) با استفاده از روش وزندهی آنتروپی دارای اولویتی با نام FR بودند.
در سال های 2021-2035 نیز نتیجه گیری ذیل بدین صورت حاصل می شود:

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد فضایل اخلاقی

بستن منو