دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اولویت بندی شاخص ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اولویت بندی شاخص ها

دانلود پایان نامه

رتبه دوّم: شاخص سوّم (نسبت مانده عملیات به حق بیمه صادره)؛  

رتبه سوّم: شاخص اوّل (مانده عملیات شعبه).
لذا علاوه بر تأیید فرضیه فوق، مشاهده می شود که شاخص چهارم (نسبت خسارت شعبه) از دید خبرگان صنعت بیمه دارای بیشترین اهمیّت بوده، بنابراین باید توجه بیشتری را بر روی این شاخص لحاظ نمود.
5-3-1-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوّم:
فرضیه فرعی دوّم: برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بعد مشتری دارای اهمیّت معناداری می باشد.
بنابر جدول (4-62)، نتایج آزمون t نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون به دست آمده در کلّیه شاخص های بعد مشتری برابر ( 000/0 ) و کمتر از 05/0 است، بدین معنا که همه این عوامل از حدّ متوسط بیشتر هستند و از نظر آماری تأیید می شود که اهمیّت عوامل از نظر پاسخ دهندگان از حدّ متوسط بالاتر است. پس کلّیه شاخص های بعد مشتری در رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین دارای اهمیّت معناداری هستند.
طبق جدول (4-63) نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی شاخص های بعد مشتری بیانگر آن است که شاخص ها از اهمیّت متفاوتی برخوردارند. مهمترین این شاخص ها به ترتیب اهمیّت عبارتند از:
رتبه اوّل: شاخص نهم (میزان رضایت مشتریان از عملکرد شعبه)؛
رتبه دوّم: شاخص دهم (درصد تعداد بیمه نامه های تمدیدی شعبه «شاخص وفاداری مشتریان»)؛
رتبه سوّم: شاخص اوّل (سهم شعبه از حق بیمه صادره در بازار)؛
رتبه چهارم: شاخص هشتم (سهم شبکه فروش از حق بیمه صادره «درصد فروش غیر مستقیم»).
لذا علاوه بر تأیید فرضیه فوق مشاهده می شود که شاخص های نهم (میزان رضایت مشتریان از عملکرد شعبه) و دهم (درصد تعداد بیمه نامه های تمدیدی شعبه «شاخص وفاداری مشتریان») از دید خبرگان صنعت بیمه دارای بیشترین اهمیّت می باشند، بنابراین باید توجه بیشتری را بر روی این شاخص ها لحاظ نمود.
5-3-1-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوّم:
فرضیه فرعی سوّم: برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بعد فرآیندهای داخلی دارای اهمیّت معنا داری می باشد.
بنابر جدول (4-65)، نتایج آزمون t نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون به دست آمده در کلّیه شاخص های بعد فرآیندهای داخلی برابر ( 000/0 ) و کمتر از 05/0 است، بدین معنا که همه این عوامل از حدّ متوسط بیشتر هستند و از نظر آماری تأیید می شود که اهمیّت عوامل از نظر پاسخ دهندگان از حدّ متوسط بالاتر است. پس کلیه شاخص های بعد فرآیندهای داخلی در رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین دارای اهمیّت معناداری هستند.
طبق جدول (4-66) نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی شاخص های بعد فرآیندهای داخلی بیانگر آن است که شاخص ها از اهمیّت متفاوتی برخوردارند. مهمترین این شاخص ها به ترتیب اهمیّت عبارتند از:
رتبه اوّل: شاخص نوزدهم (کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان )؛
رتبه دوّم: شاخص چهارم (رشد سالیانه حق بیمه صادره شعبه)؛
رتبه سوّم: شاخص سوّم (میزان حق بیمه صادره شعبه)؛
رتبه چهارم: شامل شاخص های پنجم (میزان حق بیمه وصولی (خالص عایده))، هجدهم (تعداد شکایات و اعتراضات بیمه گذاران و ارباب رجوع) و شاخص هفدهم ( متوسط مدّت زمان تسویه خسارت «سرعت عمل در تسویه پرونده های خسارت»)؛
رتبه پنجم: شاخص ششم (رشد سالیانه حق بیمه وصولی (خالص عایده)).
لذا علاوه بر تأیید فرضیه فوق مشاهده می شود که شاخص های نوزدهم (کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان)، چهارم (رشد سالیانه حق بیمه صادره شعبه) و سوم (میزان حق بیمه صادره شعبه) از دید خبرگان صنعت بیمه دارای بیشترین اهمیّت می باشند، بنابراین باید توجه بیشتری را بر روی این شاخص ها لحاظ نمود.
5-3-1-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم:
فرضیه فرعی چهارم: برای رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بعد رشد و یادگیری دارای اهمیّت معناداری می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد میزان برخورداری

Close Menu