دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افزایش درآمد

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افزایش درآمد

دانلود پایان نامه

48/3 26/0 22/0 24/2 71/0 82/0 کد4000  

0 0 0 77/2 31/1 0 کد5000
46/5 36/6 77/29 70/36 14/13 35/12 کد6000
26/18 45/28 48/29 59/13 35/43 45/41 کد7000
مأخذ: محاسبات نگارنده
نمودار شماره (10-4) نشان میدهد که روند تغییرات وصولی سرفصلهای هفتگانه درآمدی شهرداری صفاشهر طی سالهای 1390-1385 با نوسانات بسیاری همراه است. خطوط روی نمودار نشانگر آن است که مجموع درآمدها و درآمد حاصل از کد7000 از یکدیگر تبعیت مینمایند. یعنی هر جا که کد 7000 افزایش یافته، مجموع درآمدها نیز با افزایش روبه رو بوده و هر کجا که این کد درآمدی کاهش یافته مجموع درآمدها نیز با کاهش روبه رو بوده است. این امر نشانگر نقش بسیار زیاد درآمد حاصل از سایر منابع درآمدی که مهمترین زیرردیفهای آن شامل فروش اموال منقول میباشد، در افزایش درآمدهای شهرداری صفاشهر است.

نمودار شماره (10-4)-روند تغییرات درصد وصولی سرفصلهای هفتگانه درآمدی شهرداری صفاشهر طی سالهای 1391-1385
4-2-3-4-1-تحلیل ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر
جهت تحلیل ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر ابتدا تغییرات هر یک از کدهای درآمدی این شهرداری به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (کد 1000)
همانطور که جدول شماره (42-4) نشان میدهد کد درآمدی 1000 با متوسط سهم 57/23درصد جایگاه دوم در میان کدهای هفتگانه درآمدی شهرداری صفاشهر در طی دوره 1390-1385 به خود اختصاص داده است. درآمدهای ناشی از عوارض عمومی از 73/28 درصد از کل درآمدهای کسب شده در سال 1385، به 30/43 درصد در سال 1390 افزایش یافته است. مهمترین دلیل این روند صعودی را میتوان افزایش کسب درآمد در همه زیرکدهای این منبع درآمدی به خصوص عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات دانست.
براساس دادههای موجود در جدول شماره (32-4) درآمد ناشی از عوارض بر ساختمانها و اراضی در سال 1390 بیشترین نرخ رشد را داشته است.(37 درصد) آمار پروانههای ساختمانی صادر شده در این سال نیز نشان از بالا بودن تعداد پروانههای صادر شده و به تبع آن افزایش عوارض بر پروانههای ساختمانی دارد. تحلیل اطلاعات موجود در جدول شماره (34-4) نشان میدهد که در طی دوره مورد بررسی عوارض بر ساختمانها و اراضی حدود 78 درصد از درآمدهای حاصل از عوارض عمومی را به خود اختصاص داده است. قسمت عمده این عوارض مربوط به عوارض بر پروانههای ساختمانی است (87/44 درصد). عوارض نوسازی و مازاد تراکم به ترتیب 96/1 و 88/5 درصد از درآمدهای حاصل از این عوارض را شامل میشوند.
در این میان عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل و عوارض بر پروانههای کسب و فروش به ترتیب 01/12، 43/1 و 9 درصد از عوارض عمومی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین میتوان گفت عوارض بر ساختمانها و اراضی نقش عمدهای در تأمین مالی شهرداری صفاشهر به عهده دارند.
جدول شماره (34-4)- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) 7132 7860 6155 5447 5420 10404
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- وصولی توسط سایر مؤسسات 259 335 326 53 683 3439
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ساختمانها و اراضی 6335 6768 4847 4641 4334 5973
عوارض بر پروانه ساختمانی 1796 402 3850 2314 2602 3798
عوارض بر مازاد تراکم 103 127 231 483 574 418
عوارض نوسازی 0 105 75 27 133 305
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض برارتباطات و حمل ونقل 5 11 3 6 159 424
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر پروانه های کسب فروش و خدماتی 533 746 979 747 244 568
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری صفاشهر

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد حقوق اجتماعی و سیاسی

بستن منو