دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 
اختلال وسواسی – جبری، دارودرمانی، افسردگی اساسی، دارو درمانی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اختلال وسواسی – جبری، دارودرمانی، افسردگی اساسی، دارو درمانی

دانلود پایان نامه

ا دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانههای وسواس در مبتلایان به OCD
اهداف فرعی:
۱- تعیین تفاوت اثربخشی طرحوارهدرمانی با دارودرمانی در کاهش نشانههای استرس در مبتلایان به OCD
۲- تعیین تفاوت اثربخشی طرحوارهدرمانی با دارودرمانی در کاهش نشانههای اضطراب در مبتلایان به OCD
۳- تعیین تفاوت اثربخشی طرحوارهدرمانی با دارودرمانی در کاهش نشانههای افسردگی در مبتلایان به OCD
۴- تعیین تفاوت اثربخشی طرحوارهدرمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانههای استرس در مبتلایان به OCD
۵- تعیین تفاوت اثربخشی طرحوارهدرمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانههای اضطراب در مبتلایان به OCD
۶- تعیین تفاوت اثربخشی طرحوارهدرمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانههای افسردگی در مبتلایان به OCD
۱-۴-۲هدف کاربردی:
هدف این پژوهش استفاده از تکنیکهای طرحوارهدرمانی و مقاسیه آن با دو شیوه دارودرمانی و رفتاردرمانی است تا اثر آن را در کاهش نشانههای وسواس سنجیده و علاوه بر یافتن شواهد پژوهشی جهت بررسی اهداف پژوهش، به بیماران در جهت رسیدن به یک زندگی سالم تر و بهتر کمک شود.

۱-۵ سؤالات و فرضیه‏های تحقیق(مطابق با اهداف تحقیق):
۱. بین اثربخشی طرحوارهدرمانی،دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانههای وسواس در مبتلایان به OCD تفاوت معنیدار وجود دارد.
۲. بین اثربخشی طرحوارهدرمانی با دارودرمانی در کاهش نشانههای اضطراب در مبتلایان به OCD تفاوت معنیدار وجود دارد.
۳. بین اثربخشی طرحوارهدرمانی با دارو درمانی در کاهش نشانههای افسردگی در مبتلایان به OCD تفاوت معنیدار وجود دارد.
۴. بین اثربخشی طرحوارهدرمانی با دارودرمانی در کاهش نشانههای استرس در مبتلایان به OCD تفاوت معنیدار وجود دارد.
۵. بین اثربخشی طرحوارهدرمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانههای اضطراب در مبتلایان به OCD تفاوت معنیدار وجود دارد.
۶. بین اثربخشی طرحوارهدرمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانههای افسردگی در مبتلایان به OCD تفاوت معنیدار وجود دارد.
۷. بین اثربخشی طرحوارهدرمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانههای استرس در مبتلایان به OCD تفاوت معنیدار وجود دارد.

۱-۶ تعریف نظری متغیرها:
اختلال وسواسی – جبری: این اختلال با وسواسها و اجبارهایی مشخص میشود که ایجاد پریشانی کرده و اغلب در عملکرد روزانه تداخل ایجاد میکند. (DSM-IV-TR )
اضطراب: احساسی که با یک تجربه ذهنی ناخوشایند و مبهم که با نگرانی در مورد خطرها و اتفاقات ناگوار آینده و نشانههای جسمی از جمله سردرد، طپش قلب، تعریق و بیقراری همراه است. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷)
افسردگی: احساس خلق افسرده که با کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بیاشتهایی و افکار مرگ و خودکشی مشخص است. (کاپلان – سادوک ۲۰۰۷)
استرس: واکنش فیزیولوژیک بدن در مقابل هر تغییر، تهدید و فشار بیرونی یا درونی که تعادل را بر هم زند. (هانس سلیه)
رفتار درمانی: استفاده از فنون و تکنیکهای رفتاری در درمان بیماران
دارو درمانی: استفاده از دارو برای درمان بیماران
طرحوارهدرمانی: درمانی نوین و یکپارچه که عمدتاً بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روشهای درمان شناختی – رفتاری کلاسیک بنا شده است. اصول و مبنای مکتبهای شناختی – رفتاری، دلبستگی گشتالتی، روابط شی، سازندهگرایی و روانکاوی در قالب یک مدل دزمانی و مفهومی تلفیق شده است. (یانگ و همکاران ۱۹۹۹ و ۱۹۹۰)

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره حق تأمین اجتماعی

۱-۷ تعریف عملیاتی متغیرها:
اختلال وسواسی – جبری: تشخیص افراد مبتلا به OCD توسط روانپزشک یا روانشناس بالینی
اضطراب: نمره ای که فرد در زیرمقیاس اضطراب آزمون DASS21 کسب میکند.
افسردگی: نمره ای که فرد در زیر مقیاس افسردگی آزمون DASS21 کسب میکند.
استرس: نمره ای که فرد در زیر مقیاس استرس آزمون DASS21 کسب میکند.
رفتار درمانی: بیمارانی که تحت درمان رفتاری مبتنی بر اصول رفتاردرمانی توسط روانشناس بالینی قرار گرفتهاند.
دارو درمانی: بیمارانی که تحت درمان دارویی سروتونرژیک (کلومیپرامین، سرترالین، فلوکسیتین،
فلووکسامین، و سیتالوپرام) توسط روانپزشک قرار گرفتهاند.
طرحوارهدرمانی: درمانی که توسط پژوهشگر طبق کتاب طرحوارهدرمانی و طرحوارههای شناختی و
باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی و با استفاده از راهنمای درمان اختلال وسواس در بیماران
وسواسی صورت گرفته است.

۲-۱تعریف:
اختلال وسواسی – جبری(OCD ) یک اختلال اضطرابی است که در آن ذهن فرد از افکار مهارنشدنی و پایدار لبریز شده و فرد را مجبور به تکرار مجدد اعمال مشخصی می کند که سبب درماندگی و اخلال در کارکردروزانهاشمیشود.(دیویسون،نیلوکرنیک۲۰۰۴،۲:۱۸۸)
ویژگی اختلال وسواسی _ جبری علامت وسواسهای فکری و عملی است که شدت آنها برای ایجاد ناراحتی قابل ملاحظه برای شخص کافی است.وسواسهای فکری و عملی وقتگیر بوده و به طور بارز در عملکرد روزمره و شغلی، فعالیتهای اجتماعی معمول یا روابط تداخل ایجاد می کند.بیمار مبتلا به OCD ممکن است دچار وسواس فکری، وسواس عملی یا شکل توأم آنها باشد.(سادوک و سادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
فکر وسواسی۲۰یک فکر، احساس، عقیده یا حس۲۱ مزاحم و تکرارشونده است. عمل وسواسی۲۲ رفتار خودآگاه، میزان شده، تکراری نظیر شمارش۲۳، یا اجتناب است. فکر وسواسی موجب افزایش اضطراب شخص می شود. در حالی که انجام عمل وسواسی اضطراب را کاهش میدهد. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
وقتی شخص در مقابل انجام عمل وسواسی مقاومت می کند اضطراب افزایش می یابد.شخص مبتلا به اختلال وسواسی – جبری معمولاً غیرمنطقی بودن افکار وسواسی خود را درک می کند.هم اعمال وسواسی و هم افکار وسواسی برای بیمارخود ناهمخوان۲۴ شناخته می شوند. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۲)

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود زین العابدین

۲-۲همهگیرشناسی:
شیوع اختلال وسواسی – جبری در طول عمر در جمعیت کلی ۲ تا ۳ درصد تخمین زده میشود.بعضی از پژوهشگران تخمین زدهاند که بین بیماران سرپایی کلینیکهای روانپزشکی میزان شیوع این اختلال تا ۱۰ درصد میرسد.این ارقام اختلال OCD را پس از فوبیها۲۵، اختلالات وابسته به مواد و اختلالات افسردگی۲۶ در ردیف شایعترین تشخیصهای روانپزشکی قرار می دهند. مطالعات همهگیرشناسی در اروپا، آسیا و آفریقا این نسبت را بین مرزهای فرهنگی تأئید کردهاند.(سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
بین بزرگسالان احتمال ابتلاء مرد و زن یکسان است؛ معهذا بین نوجوانها، پسرها بیشتر از دخترها به اختلال وسواسی – جبری مبتلا میگردند.میانگین سن شروع حدود ۲۰ سالگی است. هر چند در مردها سن شروع کمی پایینتر(حدود ۱۹ سالگی) از زنها (حدود ۲۲ سالگی) است. در مجموع تقریبا در دوسوم بیماران شروع علائم قبل از ۲۵ سالگی است. و در کمتر از ۱۵ درصد موارد علائم پس از ۳۵ سالگی شروع میشود. (سادوکوسادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
اختلال وسواسی – جبری ممکن است در نوجوانی یا کودکی، در مواردی حتی در ۲ سالگی شروع شود. افراد مجرد بیشتر از متاهلین به اختلال وسواسی – جبری مبتلا میشوند،هرچند این یافتهها احتمالاً بازتاب مشکل بیماران مبتلا به OCD در حفظ روابط است. اختلال وسواسی – جبری بین سیاهپوستان کمتر از سفیدپوستان شایع است. هرچند تفاوت دسترسی به مراقبت های بهداشتی میتواند قسمت عمده این اختلاف را توجیه کند تا تفاوت شیوع بین نژادها. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
۲-۳همایندیباسایراختلالات:
ابتلا به سایر اختلالات روانی در میان بیماران دچار اختلال وسواسی – جبری شایع است. اختلال OCD با بسیاری از اختلالات محور I و II در DSM همایندی دارد.(کرنیک و دیگران ۲۰۰۴،۲:۱۹۰)
میزان شیوع مادام العمر دو اختلال افسردگی اساسی۲۷ و جمعیت هراسی۲۸در بیماران دچار اختلال وسواسی – جبری به ترتیب حدود ۶۷ و ۲۵ درصد است. بیشتر بیماران دارای نوعی اختلال خلقی۲۹ ثانوی بر وسواس بودهاند. سایر بیماریهای روانپزشکی شایعی که در بیماران مبتلا به OCD به صورت همزمان۳۰پیدا میشوند عبارتند از: اختلالات مصرف الکل، اختلال اضطراب فراگیر۳۱، اختلال شخصیتی، هراس اختصاصی و اختلالات غذا خوردن. میزان بروز اختلال توره۳۲در بیماران مبتلا به OCD 5 تا ۷ درصد است و سابقه تیک در۲۰تا۳۰درصداینبیمارانوجوددارد.(سادوکوسادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
فروید چنین میانگاشت که اختلالات اضطرابی نشانگانی هستند که ماهیت آنها از یکدیگر متفاوت است و پیرژانه،ترس های مرضی۳۳،حالت وحشتزدگی و تیکها را در طبقه گستردهتری با عنوان بیقراری اجباری۳۴ جای می داد. (راسموسن وایسمن۱۹۹۸) وی می پنداشت که بی قراریهای اجباری، ریشه در اختلال کلی تری با عنوان ضعف روانی۳۵دارد و علامت آن را نوعی ضعف اراده ارثی میدانست. امروزه یافتههای پژوهشی فرضیهپردازی ژانه را مبنی بر ارتباط نزدیک میان اختلالات یاد شده را تأئید میکند.(گودمن ۱۹۹۲)
جدول۲-۱همایندی OCD با سایر اختلالات
محورI
محورII
اختلال توره
اختلال افسردگی اساسی
اضطراب
سوء مصرف الکل
اختلال سلوک۳۶
نقص توجه همراه با بیش فعالی۳۷
اختلال خوردن
ترس مرضی
هراس
اختلالات رشدی ویژه
اختلالات شخصیتی

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد دانشجویان کارشناسی ارشد

۲-۴-۱تشخیصافتراقی:
رفتار وسواسی – جبری در تعداد زیادی از اختلالات روانپزشکی دیده میشوند و درمانگر هنگام گذاشتن تشخیص OCD باید این اختلالات را کنار بگذارد. OCD شباهتی با اختلال شخصیت وسواسی – جبری دارد که با دغدغههای وسواسی در رابطه با جزئیات کمالطلبی و سایر صفات شخصیتی مشابه همراه است. اما فقط در OCD سندرم کاملی از وسواسهای عملی و فکری دیده میشود و این حالت در اختلال شخصیتوسواسی-جبریدیدهنمیشود.(سادوکوسادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۹)
علائم روانپریشی اغلب منجر به بروز افکار و رفتارهای وسواسی میشوند که تفکیک آنها از OCD با بصیرت اندک دشوار است. در OCD با بصیرت اندک وسواسهای فکری به روانپریشی شباهت پیدا میکند. نکات کلیدی در افتراق OCD از روانپریشی:
۱. بیمار OCD تقریبا همیشه به ماهیت غیر منطقی علائم خود وقوف دارد.
۲. .بیماری های روانپریشانه معمولاً با انواعی از خصوصیات دیگر همراه هستند که در OCD دیده نمیشوند.(سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۹)
به همین ترتیب افتراق OCD از افسردگی می تواند دشوار باشد.زیرا این دو اختلال اغلب همراه هم بروز میکنند و افسردگی اساسی غالباً با افکار وسواسی همراه است که گاهی به وسواسهای فکری مشخصه OCD شبیه میشوند. بهترین راه برای افتراق این دو اختلال توجه به سیر آنهاست. افکار وسواسی همراه افسردگی فقط در طول دوره افسردگی دیده می شوند. اما در OCD واقعی علی رغم فروکش افسردگی تداومپیدامیکنند.(سادوکوسادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۹)
تکانهها و تصاویر و افکار مزاحم ناراحت کننده و ناخواسته ویژگی مهم اختلالاتی مثل اختلال وسواسی – جبری و اختلال اضطراب منتشراند، اما در جمعیت عمومی سالم نیز وجود دارند. تفاوت

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو