دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ابراهیم امام

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ابراهیم امام

دانلود پایان نامه

 

. توبه، 29« تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جزیه را بهدست خودد بپردازند.»
. محمدبن حسن طوسی، المبسوط، ج2، ص43.
. زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام، ج3، ص74.
. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص158.«زراره از امام صادق نقل میکند که حضرت فرمود: رسول خدا جزیه را از اهل کتاب قبول کرده به شرط این که اهل ذمه ربا نخورند و گوشت خوک نخورند و با خواهران و دختران برادر و دختران خواهرهای شان ازدواج نکنند.»
. شیخ طوسی به محمدبن احمد بن یحیی چند طریق دارد یکی از آن طرق این است« و اخبرنا ابو الحسین بن ابى جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن یحیى و احمد بن ادریس جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیى.» محمدبن حسن طوسی، المشیخه، ص71. این طریق شیخ طوسی به محمدبن یحیی صحیح است. ابوالحسین بن ابی جید« علی بن احمدبن محمدبن ابی جید»ثقه است، چون او از مشایخ نجاشی است. آقای خوئی معجم الرجال، ج11، ص353؛ نجاشی در عنوان: الحسین بن المختار میگوید« اخبرنا علی بن احمد بن محمدبن ابی جید» رجال نجاشی، ص54؛ محمدبن الحسن بن الولید، شیخ طوسی او را توثیق کرده در باره او مینویسد:« محمد بن الحسن بن احمد بن الولید القمی،جلیل القدر عارف بالرجال موثوق به.» شیخ طوسی، الفهرست، ص442.؛احمدابن ادریس، نجاشی او را توثیق نموده در باره او می نویسد:«کان ثقه فی اصحابنا کثیر الحدیث صحیح الروایه» رجال نجاشی، ص92.
اما رجال حدیث
محمدبن احمد بن یحیی، شیخ طوسی او را توثیق کرده، می نویسد «محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری القمی جلیل القدر کثیر الروایه.» شیخ طوسی الفهرست، ص408، نجاشی درباره او می نویسد: «ابو جعفر کان ثقه فی الحدیث» رجال نجاشی ، ص348؛ الهیثم بن ابی مسروق النهدی، علمای رجال درباره او توثیق صریح ندارند، ولی علامه طریق صدوق به ابی ولاد الحناط و ثویر بن ابی فاخته را صحیح دانسته است، خلاصه الاقوال، ص279 و 281، و در این دو طریقه هیثم بن ابی مسروق نیز هست، من لایحضره الفقیه، ج4، ص469و529؛ الحسن بن محبوب السراد، امامی ثقه از اصحاب اجماع، توثیق او توسط علمای رجال قبلاً گذشت، علی بن رئاب الکوفی، شیخ طوسی او را توثیق کرده درباره او می نویسد: «علی بن رئاب الکوفی له اصل و هو ثقه جلیل القدر.» شیخ طوسی، الفهرست، ص263؛ زراره بن اعین، امامی ثقه جلیل القدر از اصحاب اجماع، توثیق علمای رجال درباره زراره قبلاً گذشت.
. علامه حسن بن یوسف حلی، پیشین، ص 442.
. محمدحسن نجفی صاحب جواهر، پیشین، ج21، ص228.
. منصور بن یونس البهوتی، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج3، ص111.
. سوره توبه، آیه 29«تا زمانی که با حضوع و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند.»
. محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج5، ص29، مسعده بن صدقه، از امام صادق نقل کرد که فرمود: رسول خدا هرگاه فرمانده ای را برای سریه ای می فرستاد او یارانش را به تقوای الهی سفارش می کرد، و هنگامی که با دشمن رو به رو شدید آنان را به یکی از این سه چیز دعوت کنید، اگر اجابت کردند از آن ها قبول کنید و از جنگ با آنها چشم بپوشید (آن سه چیز عبارتند از) این که آن هار ا به اسلام دعوت نمایید، پس اگر پذیرفتند قبول کنید به آن ها کاری نداشته باشید، و آن ها را بعد از اسلام آوردن به هجرت بخوانید، و اگر از این دو پیشنهاد روی گرداندند پس آن ها را به پرداختن جزیه دعوت کنید (با شیوه ای که قرآن فرموده) با دست خود و با خضوع بپردازند. بنابر این اگر حاضر به اعطای جزیه شدند از آن ها قبول می شود و در این حال با آنان جنگ نکنید.
. علی ابن ابراهیم امامی ثقه، قبلا درباره توثیق او اقوال رجالی ها گذشت هارون بن مسلم بن سعدان، نیز امام ثقه است و قبلا توثیق او توسط نجاشی ذکر شد، در رابطه با توثیق مسعده بن صدقه تفصیلا بحث شد و ثابت شد که او امامی ثقه هستند.
. سوره توبه، آیه 29.
.سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج9، ص239.
. سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ص239.
. همان.
. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ص 195.
.مقداد بن عبدالله فاضل مقداد، پیشین، ج1، ص 363.
. فضل بن حسن طبرسی، پیشین ، ص34.
. محمود زمخشری، پیشین، ج2، ص263.
. محمد بن اسماعیل بخاری، پیشین، ج1،ص441، ح1250.
. محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج2، ص510.

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع فروشنده و خریدار

Close Menu