دانلود مقاله با موضوع شورای نگهبان

دانلود مقاله با موضوع شورای نگهبان

دانلود پایان نامه

 

تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسه‌های دولتی یا وابسته به دولت
مراحل رسیدگی و تصویب قوانین آزمایشی (مواد 168 تا 173 آیین نامه داخلی مجلس)
اعلام وصول تقاضا در جلسه علنی و قرار دادن آن در دستور کار مجلس طبق نوبت
بررسی ضرورت ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون یا کمیسیونهای مربوط در مجلس پس از ارائه دلایل ضرورت ارجاع توسط یکی از پیشنهاد دهندگان یا نماینده دولت و صحبت دو موافق و دو مخالفت و اتخاذ تصمیم مجلس
ارائه درخواست ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون های مجلس از سوی دولت یا 15 نفر از نمایندگان در صحن علنی مجلس (ماده 169)
ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون یا کمیسیون های مربوط در صورت تصویب مجلس
رسیدگی و تصویب در کمیسیون و ارجاع آن به مجلس همراه با پیشنهاد مدت اجرا
تکثیر و توزیع مصوبه کمیسیون در بین نمایندگان 48 ساعت قبل از طرح در مجلس
طرح در جلسه علنی مجلس و رای گیری در مورد مدت اجرای آزمایشی طرح یا لایحه (در صورتی که پیشنهاد دیگری نباشد)
تهیه طرح یا لایحه لازم توسط نمایندگان یا دولت قبل از انقضاء مدت آزمایشی و ارائه آن به مجلس برای تعیین تکلیف دائمی (در غیر این صورت اعتبار قانونی آن پایان می یابد)
نمودار(2-2) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری
2-17-3- تفسیر قوانین
مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل آیین نامه داخلی مجلس به تبیین نحوه تفسیر قوانین نیز پرداخته است.
تفسیر قوانین نیز همچون سایر مصوبات قانونی مجلس به واسطه طرح یا لایحه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. مطابق ماده (174) آیین نامه، رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مربوط به شرح و تفسیر قوانین عادی یک شوری است و می‌تواند به طور عادی یا به صورت فوریت مورد مذاکره قرار گیرد. البته در تفسیر قوانین بحث در کلیات و جزئیات از هم تفکیک نمی‌شود. نحوه رسیدگی به این طرح‌ها و لوایح به این صورت است که استفساریه به صورت عادی و یک فوریتی باشد، پس از گزارش کمیسیون و توضیح سخنگو، یک مخالف و یک موافق، هر یک به مدت 10 دقیقه صحبت خواهند کرد. با پیشنهاد رئیس و یا 10 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق تا دو برابر قابل تغییر است. در مورد تفسیر قوانین نماینده دولت هم می‌تواند صحبت کند (ماده 175)
در صورتی که گزارش کمیسیون و همین طور پیشنهادهای دیگر که به کمیسیون رسیده است، به تصویب مجلس نرسد، هر نماینده می‌تواند نظر خود را کتباً به هیئت رئیسه بدهد. پیشنهادها به ترتیب وصول مورد بحث قرار می‌گیرد و اگر پیشنهادی به تصویب نرسید موضوع برای بحث بیشتر به کمیسیون ارجاع می‌شود (ماده 176). در صورتی که تفسیر به صورت دو فوریتی و سه فوریتی باشد نیز همانند دیگر طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و سه فوریتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد (ماده 177).
باید توجه داشت با عنایت به ماده (130) آیین نامه، طرح یا لایحه تفسیری یک قانون نمی‌تواند حاوی مقررات جدیدی بوده و صرفاً می‌توانند قانون قبلی را تفسیر نمایند. برای اصلاح قانون قبلی لزوماً باید طرح یا لایحه به منظور اصلاح یا نسخ آن قانون آماده و تقدیم مجلس شود.
2-17-4- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی
مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به همین دلیل مواد (202) تا (206) آیین نامه داخلی به تشریح نحوه تصویب این معاهدات پرداخته است. علت لزوم تصویب این معاهدات توسط مجلس شورای اسلامی در درجه اول قصد قانونگذار اساسی مبنی بر نظارت مجلس بر این گونه معاهدات با توجه به اهمیت آنهاست تا تجارب تلخ تاریخی گذشته تکرار نشود و در درجه بعدی آن است که مطابق ماده (9) قانون مدنی، این معاهدات در حکم قانون بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی مشابه قانون عادی به حساب می‌آیند. لذا از آن جهت که قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است، جهت تبدیل این معاهدات به قانون داخلی تصویب آنها توسط مجلس ضروری به نظر می‌رسد. در معاهدات غیر قاعده ساز نیز می‌توان گفت قانون اساسی به دلیل اهمیت این معاهدات و با عنایت به تجارب منفی ناشی از قراردادهای خارجی در دوران گذشته، نظارت استصوابی مجلس را بر انعقاد آنها توسط دولت ضروری دانسته است. (مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1389).
در همین راستا ماده (202) آیین نامه داخلی بیان می‌دارد در تقدیم لوایح قانونی که در آنها، دولت تقاضای تصویب عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و یا موافقتنامه بین‌المللی و یا الحاق به پیمان‌های بین‌المللی را دارد، متن کامل آنها باید جهت بررسی ضمیمه لوایح تقدیمی مذکور باشد. روند بررسی این معاهدات خاص بوده و متفاوت از روند عادی قانونگذاری است. به همین دلیل و به منظور ساده سازی این روند، نحوه بررسی معاهدات بین‌المللی به صورت نموداری نمایش داده شده است.
تقدیم لایحه تقاضای به همراه متن کامل عهد نامه یا قرارداد یا مقاوله نامه یا موافقتنامه به مجلس
امکان پیشنهاد قید «مهم» توسط دولت
اعلام وصول توسط رئیس
ارجاع به کمیسیون مربوط
تکثیر و توزیع بین نمایندگان

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره قانون اجرای احکام مدنی

بستن منو