دانلود مقاله با موضوع حمایت از بزه‌دیدگان

دانلود مقاله با موضوع حمایت از بزه‌دیدگان

دانلود پایان نامه

 

1-4- سؤالات تحقیق
سؤالات این تحقیق، شامل سه دسته از سؤالات هستند که بر اساس این سه دسته، تحقیق مورد نظر پیکربندی می‌شود. سؤالات مذکور عبارت اند از:
چه روش‌هایی در جهت حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی وجود دارد؟
کدام راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی وجود دارد؟
مقررات موجود در خصوص حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از آن تا چه حد پاسخگو است؟
1-5- فرضیه‏های تحقیق
فرضیه‌های تحقیق به تناسب سؤالات مندرج در طرح پیشنهادی به سه دسته تقسیم می‌شوند که در ذیل به بیان آن‌ها پرداخته می‌شود.
حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی با روش‌هایی مانند حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری حمایت قانونی و قضایی کرده است.
در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی از راهکارهای متعددی از قبیل پیشگیری کیفری برای پیشگیری از بزه‌دیدگی ناشی از تروریسم سایبری پیش بینی شده است.
مقررات موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از آن کافی نیست و باید مقررات دیگری مورد تصویب قانون‌گذار ایرانی و بین‌المللی صورت پذیرد.
1-6- پیشینۀ پژوهش
در سال‌های اخیر با شدت گرفتن حملات سایبری علیه تأسیسات حیاتی، تروریسم سایبری مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. «دوروتی دنینگ» به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های این حوزه، تروریسم سایبری را مورد پژوهش قرار داده و خطرات بالقوۀ این بزه را در چندین اثر علمی خود مورد بررسی قرار داده است. با بررسی انجام شده و مطالعۀ این آثار و نوشته‌های دیگر کارشناسان، این نکته روشن می‌گردد که تاکنون در مورد آماج حملات تروریستی سایبری و حمایت از آن‌ها تحقیقات ویژه انجام نشده است. در خصوص حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، بررسی اینجانب نشان می‌دهد که در حقوق کیفری ایران، پژوهشی در عنوان مسئلۀ تحقیق، انجام نگرفته است و تنها آثار علمی موجود، شامل مطالبی است که تروریسم سایبری محض را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای پیشگیری از آن را به صورت جزئی و سطحی مورد مطالعه قرار داده‌اند. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به کتاب «مقدمه‌ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبر»، نوشتۀ لخ یانچوسکی و اندرو ام کلاریک یا پایان‌نامۀ «تروریسم سایبری» نوشتۀ بتول پاکزاد اشاره نمود. بنابراین ضرورت ایجاب نمود که در این پژوهش به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و مسئلۀ حمایت از آن‌ها در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته شود. بنابراین نوآوری این پژوهش در زمینۀ توجه و حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که در منابع خارجی نیز هنوز به صورت خاص مورد پژوهش قرار نگرفته است.
1-7- تعریف مفاهیم
در خصوص موضوع مورد پژوهش، قبل از هر چیز روشن نمودن مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در این پایان‌نامه ضروری است. بدین منظور در ذیل به دو دسته از مفاهیم مرتبط و کاربردی در پایان نامه پرداخته می‌شود. دستۀ اول مفاهیم و اصطلاحات رایانه‌ای و دسته‌ای دیگر، اصطلاحات حقوقی مرتبط با موضوع مورد تحقیق هستند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد.
1-7-1- اصطلاحات رایانه‌ای
با توجه به این که موضوع مورد تحقیق تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن است، علاوه بر اصطلاحات حقوقی، با مفاهیمی جدید در این پایان نامه مواجه می‌شویم که برای مخاطبان رشتۀ حقوق نا آشنا به نظر می‌رسد. بنابراین به منظور درک بهتر مفاهیم رایانه‌ای و مخابراتی، ضرورت ایجاب می‌نماید به ارائۀ تعریفی مختصر از اصطلاحات الکترونیکی بپردازیم.
1-7-1-1- هکر
نفوذگران یا افراد هکر ، بارزترین بزهکاران فضای سایبر در زمینۀ نفوذ و رخنه در دیواره‌های امنیتی ایجاد شده در سیستم‌های رایانه‌ای هستند. افراد مذکور دارای تخصص و مهارت ویژه در امنیت رایانه هستند و به طور غالب با اهداف سرگرمی و کنجکاوی به اقدامات غیرمجاز در زمینۀ شکستن لایه‌های امنیتی رایانه‌ها و تأسیسات شبکه اقدام می‌کنند. به اختصار هکر عبارت است از:
«فردی که از تجارب کامپیوتری خود برای انجام اعمال غیرقانونی همچون دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های کامپیوتری و دست بردن در برنامه‌ها و اطلاعات استفاده می‌کند» (پاک نظر، 1383: 178).
1-7-1-2- کرکرها
کرکرها ، همانند افراد نفوذگر، اقدام به نفوذ در منابع رایانه‌ای و شبکه‌ای می‌کنند، اما با این تفاوت که انگیزۀ آن‌ها سرگرمی و کنجکاوی نیست؛ بلکه با هدف خاصی دست به اقدامات ضد امنیتی دست می‌زنند. به عبارتی دیگر، کرکر عبارت است از:

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع سازمان کنفرانس اسلامی

Close Menu