دانلود تحقیق در مورد نزول قرآن

دانلود تحقیق در مورد نزول قرآن

دانلود پایان نامه

 

2 – قسم خوردن به پدیدهها و اینکه، قرآن به واسطهی فرشته وحی از جانب خداوند نازل می‌شود.
3 – اثبات پیامبری حضرت محمد 9.
4 – قرآن برای کسی که خواهان هدایت باشد، موعظه و تذکر است.
5 – خواست و ارادهی بنده، بایستی تابع مشیّت الهی باشد و مشیّت، مستقل از عمل نیست.
بهجت پور:
مطالب سوره حول دو محور دور می‌زند:
1 – بیان دگرگونیهای عظیم پایان این جهان و آغاز رستاخیز و نشانههای قیامت و تذکر این نکته که عمل انسان گم نمیشود و او در فرجام حیات با عملهای خود مواجه میشود.
2 – قرآن از ناحیهی خداوند و با سلامت کامل به واسطهی فرشته وحی نازل شد تا راه مستقیم را جلوی پای انسان بگذارد.
زحیلی:
1- آیات 1 تا 14، ترسناک بودن روز قیامت و تغییرات ناآشنایی که رخ میدهد.
2 – آیات 15 تا 25، نزول قرآن به واسطهی جبرییل از جانب خداوند بر قلب پیامبر9، اثبات رسالت رسول الله و امین بودن ایشان در تبلیغ دین الهی.
3 – آیات 26 تا 29، بیان گمراهی مشرکین، پند و اندرز بودن قرآن برای همهی جهانیان و برای هر کس که خواهان هدایت و خیر است و در انتها خواست و اراده بنده باید در جهت خواست و اراده الهی باشد.
مکارم شیرازی:
این سوره حول دو محور است :
1 – آیات ابتدایی این سوره، بیانگر نشانه‏هایى از قیامت و دگرگونیهاى عظیم در پایان این جهان و آغاز رستاخیز است.
2 – سخن از عظمت قرآن، آورندهی آن و تأثیر در نفوس انسانى، این قسمت با سوگندهاى بیدار کننده و پرمحتوایى همراه است.
قرشی:
در این سوره ابتدا، مسأله قیامت با شرائط عجیب و بسیار مهم آن، مطرح است که در آن روز براى انسان، همهی اعمالش روشن مى‏گردد. سپس با قسمهاى بسیار حیرت انگیز، بیان شده که قرآن، توسط فرشتهی آسمان به پیامبر9، القاء مى‏شود و تلقین شیطانى نیست. در ادامه، تهمت جنون از پیامبر9 رفع شده است و این قرآن براى بیدارى نازل شده است و در آخر مشیت خدا را در ایمان مردم شرط مى‏کند.
حبنکه:
1- آیات 1 تا 6، وقایع روز قیامت، مردهشدن زندگان، همراه با تغییر در نظام هستی.
2- آیات 7 تا 14، زندهشدن مردگان، برای حسابرسی و جزا.
3- 15 تا 29، بیان صحت وحی، که از جانب پروردگار است، مورد اعتماد بودن فرشته وحی، رد جنون از پیامبر 9 و قرآن برای هدایت همهی جهانیان نازل شده است.
سعید حوّی:
1- حقیقت قیامت و دگرگونیهای جهان هستی از جمله خورشید، ستارگان، … و انسان.
2- حقیقت وحی، ویژگیهای جبرییل، پیامبر 9 و جایگاه مخاطبان وحی.
بستانی:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد ارزش ویژه نام و نشان تجاری

بستن منو