دانلود تحقیق در مورد مراحل روش تحلیل شبکه

دانلود تحقیق در مورد مراحل روش تحلیل شبکه

دانلود پایان نامه

Cluster2
Cluster1  

Cluster1
C5
C2

تاثیر C1 بر C5 را نمی توان نادیده گرفت.از طرفی دیگر در یک نمودار ارتباطی حلقه ای این ارتباطات به صورت مکرر می باشند.لذا بایستی بر روی ماتریس ویژه موزون تغییراتی داد تا بتوان همه این تاثیرات را آشکار ساخت و به عبارت دیگر تعدیل نمود.زمانی که یک ارتباط مستقیم بین این دو ملاک به نسبت یک ملاک کنترلی وجود دارد آنگاه این تاثیر مستقیما در ماتریس ویژه موزون ارائه می شود.ولی در حالتی که ملاک a مستقیما b را تحت تاثیر قرار می دهد و b نیز به نوبه خود ملاک cرا تحت تاثیر قرار می دهد؛تاثیر a به c در ماتریس ویژه موزون موجود نیست برای بدست آوردن یک چنین تاثیر غیر مستقیمی با واسطه گری یک ملاک کافی است ماتریس ویژه موزون را به توان دوم برسانیم.در حالتی که دو ملاک به واسطه دو ملاک دیگر به یکدیگر متصل شده باشند برای بدست آوردن این تاثیر سه مرتبه ای کافی است ماتریس ویژه موزون را به توان سه برسانیم و به همین ترتیب برای مراتب بالاتر ارتباطات غیر مستقیم توان های بالاتری را از ماتریس ویژه موزون لازم می باشد.لذا در این حالت دنباله ای از توان های ماتریس ویژه موزون را خواهیم داشت که هر یک مبین اوزان درجه ای از ارتباطات بین ملاک ها خواهند بود.مسلم است که هر چه ماتریس ویژه موزون را به توان بزرگتری برسانیم اختلاف بین عناصر ستون ها کم تر می شود.در این قسمت تصمیم گیرنده وزن های متعلق به جای گزین ها لازم است پس مرتبه ای از توان که در آن بتوان وزن های متعلق به جایگزین ها را مرتب کرد،کفایت خواهد کرد.
بعد از اینکه ماتریس ویژه محدود شده به دست آمده در سطرهای جایگزین ها آن را نرتب کرده و جای گزینی که بیشترین وزن را کسب کرده به عنوان جایگزین مطلوب انتخاب می شود.
لازمه استفاده از روش تحلیل شبکه ای ،داشتن شناخت کافی از هدف تصمیم گیری و محیط تصمیم و تمامی عناصر تصمیم گیری توسط تصمیم گیرنده می باشد.
این شناخت از آنجا لازم است که تصمیم گیرنده بتواند همه ملاک های مثر در تصمیم را تعیین کرده و نیز تاثیر آنها بر یکدیگر را مشخص نماید و بتواند واقعی ترین حالتی از شبکه را رسم نماید.و مقایسات زوجی بایستی اولویت واقعی عناصر نسبت به یکدیگر را نشان دهند.اما از آنجا که همیشه این شناخت کافی از سیستم موجود نمی باشد و تصمیم گیرنده نمی تواند در حالت کلی با اطمینان کامل در مقایسات زوجی قضاوت نماید،لذا برای رفع این مشکل مدل تحلیل شبکه ای توسعه داده می شود.یک راه طبیعی برای انجام مقایسات در حالت های عدم قطعیت استفاده از مقایسات فازی یا فاصله ای است که حالت های ابهام در مقایسه را مدل سازی می کند.
اعداد فازی رویکردی نوین به تئوری مجموعه ها است که اولین بار توسط پروفسور لطفی زاده ارائه شده و قادر است در حالت هایی که برای بیان موضوع خاصی قطعیت ندارد آن را با استفاده از مجموعه ای پیوسته و محدود از اعداد بیان کند.هنگام مقایسه دو ملاک برای بیان مقداد غیر دقیق aij می توان از دو مقدار به عنوان مقادیر کمینه و بیشینه ممکن به صورت فازی استفاده کرد،که به شکل زوج مرتب lij,uij) )نشان داده می شود.در این مرحله نمی توان از روشی که ساعتی برای استخراج وزن های اولویت ارائه کرده است ،برای وزن ها استفاده نمود.برای حل این مشکل مدل خطی بهینه سازی ریاضی ارائه داده می شود که بتواند بهترین اوزان را از جواب های فازی استخراج نماید. مدل تحلیل شبکه توسعه داده می شود تا بتواند به صورت جامع حالت های غیر دقیق قضاوت ها را نیز مدل سازی کند.از آنجا که تمامی مراحل روش تحلیل شبکه ای فازی به جز مرحله انجام مقایسات زوجی و استخراج بردارهای ویژه ،مشابه مراحل تحلیل شبکه ای می باشد لذا در این مرحله تنها به تشریح مرحله استخراج بردارهای ویژه از ماتریس های فازی می پردازیم.
همان طور که قبلا توضیح داده شد برای حالات غیر قطعی مقایسه زوج مرتب هایی از حالات حداکثر و حداقل ممکن مقایسه تشکیل می شود.لذا ماتریس مقایسات در هر حالت چه برای مقایسه دسته ها و چه برای مقایسه ملاک ها به صورت ماتریس 4 خواهد بود:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع آیین دادرسی مدنی

بدیهی است که در این ماتریس رابطه
(lij,uij)=(1/uij , 1/lij) (5)
برقرار می باشد .اگر
W=(w1 w2 … wn)T (6)
بردار ویژه ماتریس فوق باشد بایستی شرط های زیر را تامین کند:
1.w1+w2+…+wn=1 (7)
&
∀ i,j s.t i ∈{1,2,3,…,n-1}
2.J lij (8)

Close Menu