دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

توحید، وعده و وعید به بندگان، بیان راه سعادت و رسیدن به نعمت‌های دنیا و آخرت و بیان قصص هدایتشدگانی که سنت‌های الهی را پذیرفتند و گمراهانی که از حدود الهی تجاوز می‌کنند.
دروزه:
1- ستایش خداوندی که پروردگار همۀ کائنات و مخلوقات است.
2- بیان صفت رحمت، که مخصوص خداوند است و او تنها مالک روز جزاست.
3- پیغام فرستاده شده از بندگان، به سوی خداوند، مانند تعلیمی است از جانب حق تعالی، که تنها او را میپرستند و تنها از او یاری می‌جویند.
4- دعای فرستاده شده از بندگان، به سوی خداوند، مانند تعلیمی است از جانب پروردگار که آن‌ها را به راه راست هدایت نماید و آن راه نعمت داده شدگان است و راه گمراهان و غضب شدگان نیست.
شحاته:
این سوره به دو قسم است:
1- حمد و ستایش الهی (اعتقادی).
2- درخواست اصلاح و هدایت از پروردگار (عملی).
بررسی و جمع بندی مقصود
در گفتار مراغی در بیان مقصود سوره، سخن از قصص هدایتیافتگان و گمراهان است. در حالی که در این سوره به هیچ داستانی اشاره نشده است. علامه طباطبایی، شحاته، دروزه به محتوای سوره اشاره نمودهاند و دیگر مفسران، مقصود یکسانی ارائه نمودهاند. با توجه به دیدگاه مفسران و یکپارچگی سوره، به نظر می‌رسد مقصود سوره‌ای که از زبان بندگان نازل شده است، بیان مهم‌ترین محورهای روابط میان انسان و خداوند است.
5-3- محتوای سوره
حبنکه:
محتوای سوره، یک موضوع است و در چند عنوان، از آن بحث می‌شود:
آیات 1 تا 4، مبادی ‌ایمانی که واجب است هر انسانی به آن اعتقاد داشته باشد.
آیه 5، آنچه خداوند از انسان‌ها می‌خواهد.
آیه 6، دینی که خداوند، برای بندگانش برگزیده است.
آیه 7، مدت امتحان الهی که از ابتدای خلقت تا روز قیامت ادامه دارد.
زحیلی:
این سوره متضمن معانی قرآن عظیم است و مشتمل بر اصول و فروع دین که شامل عقیده، عبادات، تشریع، ایمان به معاد، صفات خداوند، منحصر بودن عبادت، کمک خواستن، دعا، هدایت خداوند و دوری کردن از راه گمراهان است.
سید بن قطب:
این سوره به بیان کلیات تصور و عقیده اسلامی پرداخته است.
مکارم شیرازی:
محتوای سوره، به تعداد آیات آن تقسیم می‌شود.
(بِسْمِ اللَّهِ)، سر آغازى است براى هر کار و استمداد از ذات پاک خدا را به هنگام شروع در هر کار به ما مى‏آموزد.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره باورهای خودکارآمدی

بستن منو