دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

طبرسی:  

همانگونه که خداوند سورهی تین را با نام خود به پایان رساند (أَ لَیْسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحاکِمینَ) این سوره را نیز با نام خود (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) آغاز نموده است.
زحیلی، سیوطی و جعفر شرف‌الدین:
در سورهی قبل به توصیف شکل ظاهری انسان پرداخته شده که (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی‏ أَحْسَنِ تَقْویم) است، در این سوره به بیان خلقت انسان از لحاظ ماده می‌پردازد که (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَق).
مراغی، زحیلی و جویباری:
همان گونه که در سوره‌های قبل به ذکر از قیامت و احوال آخرت پرداخته شده، در این سوره به توضیح آن می‌پردازد.
سعید حوی:
در سورهی تین سخن از قیامت است و خداوند در این سوره پیامبر9 را مورد خطاب قرار می‌دهد که بخوان و این نشان از این دارد که روز قیامت، آمدنی است و در واقع این سوره آمده تا آنچه را در سورهی تین به آن وعده داده، محقق نماید.
1-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
در نگاه تفسیر تنزیلی سورهی علق، اولین سوره‌ی نازل شده بر پیامبر اکرم9است و تنها با سوره‌های بعد در ارتباط است.
بررسی و جمع بندی ارتباط
همانگونه که ملاحظه میشود تناسبهای قابل توجهی در بیانات دانشمندان فوق بیان شده است. آیا این تناسبها شامل تمام محتویات سوره است؟ ظاهراً جواب منفی است. مفسرانی که معتقد به ترتیب مصحفی هستند، تنها به آیات پایانی سورهی قبل و آیات ابتدایی سورهی بعد، توجه نمودهاند. به درستی روشن است، ارتباطاتی که برای این سوره مطرح شده جامع و کافی نیست و هیچ کدام نه با غرض سوره سازگار است و نه با ترتیب نزول آن. در واقع ارتباط بین سوره‌ها باید ارتباط بین محتوای کلی و غرض سوره‌ها باشد، و از ارتباط یک آیه از سورهی قبل با آیهای از سورهی بعد، حاصل نمیشود و اینگونه ارتباط‌ها را می‌توان بین تمام آیات قرآن برقرار نمود، بایستی ارتباط بین سوره‌ها، نظم منطقی داشته باشد. برای مثال، طبرسی به ابتدا و انتهای سوره توجه میکند و از بیان تناسب سوره در تمام بخشهای آن صرف نظر مینماید. مطالب بقیه مفسران نیز جامع محتوای کل سوره نیست. به درستی روشن است ارتباطاتی که برای سوره مطرح شده هیچ کدام با مقصود سوره و ترتیب نزول سوره‌ها سازگار نیست.
نوشتار دوّم: سورهی قلم
2-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، (ن وَ الْقَلَم)، (ن) و «القلم»، نام گذاری شده است. این نام‌ها، به مناسبت تعبیرهایی است که در ابتدای سوره آمده، است. برخی این نام گذاری را به خاطر اهمیت قلم می‌دانند.
در تمام جدولهای ده‌گانه‌ی مسند، غیرمسند و ترکیبی ترتیب نزول، فرود آمدن این سوره، پس از سورهی علق دانسته شده است. به استثنای جداول تاریخ یعقوبی و المبانی که سورهی ضحی را پس از سورهی قلم دانستهاند، دیگر جداول، سورهی نازل شده پس از این سوره را مزمل میدانند.
این سوره در مکه نازل شده است، هرچند برخی معتقدند که بخشی از سوره در مدینه نازل شده ولی همان گونه که علامه طباطبایی می‌فرماید، سیاق آیات با سوره‌های مکی سازگاری بیشتری دارد.
سوره قلم، دومین سوره‌ای است که بر پیامبر9 نازل شده. ابن عاشور بر اساس روایتی از عایشه سورهی مدثر را دومین سوره نازل شده بر پیامبر اکرم 9 می‌داند.
سورهی قلم در ترتیب مصحف رسمی در جزء بیست و نهم قرآن، در ردیف شصت و هشتم بعد از سورهی ملک و قبل از سورهی حاقّه قرار گرفته و پنجاه و دو آیه دارد.
2-2- مقصود سوره
طباطبایی:
به دنبال تهمت‌های ناروایی که مشرکین به پیامبر اکرم9 زده و او را دیوانه خوانده بودند، ایشان را تسلیت و دلداری می‌دهد و به وعده‌های جمیل و پاسداری از خلق عظیمش دل‌خوش می‌سازد و آن جناب را به شدیدترین وجهی، از اطاعت مشرکین و مداهنه با آنان نهی نموده و امر اکید می‌کند که در برابر حکم پروردگارش صبر کند.
دروزه:
تثبیت قلب پیامبر اکرم9، بیان قصه‌ای برای تذکر و انذار دادن به مکذّبین و بیان قصه یونس برای تثبیت قلب پیامبر اکرم است.
حبنکه:
تربیت رسول الله 9 در مقابل تکذیب کنندگان رسالت و قرآن و تأدیب تکذیب کنندگان رسالت پیامبر اکرم 9 است.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد منابع معتبر

بستن منو