دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

جویباری :
غرض سوره، کمال انسان است و اسباب آن، علم و بیان است که مقرون با یکدیگر هستند.
محمد فاروق :
پیامبر9 مأمور به قرائت و آموزش قرآن است و خداوند او را برای دعوت آماده می‌نماید.
مدرسی:
غرض سوره، درمان سرکشى آدمى است، در آن هنگام که نعمت دانش یا جاه و مال به او عطا شده است و این معالجه با تعبد و بندگى خدا صورت پذیر مى‏شود.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
در میان صاحب نظران بالا، علامه طباطبایی، شحاته، زحیلی، مراغی، جویباری، محمد فاروق و مدرسی به جای توضیح غرض به محتوا یا محور (های) سوره توجه کردهاند و محورهای سوره را به عنوان اغراض و مقاصد آن در نظر دارند. ابن عاشور برای سوره چندین غرض آورده است و در واقع برای هر مجموعه از آیات، یک غرض در نظر گرفته است. مفسرانی همچون جعفر شرف‌الدین و بهجتپور، به مقصود یکسانی اشاره نمودهاند- لازم به تذکر است که در غرض گفته شده در کلام بهجتپور نکتهای اضافه وجود دارد و آن ایجاد احساس نیاز به پروردگار در مردم و آماده ساختن پیامبر9 برای وقایع پیش روی ایشان است- و با توجه به ترتیب نزول، میتوان نظر آنان را نسبت به سایر مفسران برتری داد زیرا؛ وضع پرستش و باورهای اولین دریافت کنندگان وحی، مردم مکه و جزیره العرب، به گونهای بود که بتها را خداوندان کوچک و واسطه میان خود و الله معرفی میکردند و پرستش آنها را موجب نزدیکی به درگاه خدا و رضایت او میدانستند. به عبارتی در نگاه بتپرستان، بتها آفریدگار نبودند؛ اما اموری از عالم به آنها واگذار شده بود و اختیاردار تدبیر امور هستی به شمار میآمدند. در این شرایط ناگوار اعتقادی و رفتاری فضای مکه، فضای دعوت به توحید ربوبی و نادرست دانستن جمع میان توحید آفریدگاری و شرک در تدبیر هستی، آغاز تغییر و تحول به شمار میآمد.
با توجه به یکپارچگی و ارتباطی که در محتوای سوره وجود دارد، می‌توان نتیجه گرفت؛ سوره مقصود واحدی دارد و آن اعلام رسالت پیامبر اکرم9 به همراه تبیین اولین برنامه دعوت، یعنی ایجاد احساس نیاز به پروردگار در مردم و آماده ساختن پیامبر9 برای وقایع پیش روی ایشان است.
1-3- محتوای سوره
سعید حوّی:
1 – آیات 1 تا 5، امر به قرائت اسماء الهی و وعده به اکرام انسان.
2 – آیه 6 تا 19، بیان مظاهر طغیان و علت آن و تهدید آن‌ها و نهی پیامبر اکرم9 از اطاعت مشرکین و دستور به سجده و تقرب الهی.
قرشی:
1- آیات 1 تا 5، امر به دریافت وحی و قرائت آن.
2- آیات 6 تا 8، بیان طغیان انسان زیرا؛ خود را بى‏نیاز میداند.
3- آیات 9 تا 14، ذکر بعضى از مصادیق و نمونه‏هاى طغیان در آیات سابق است.
4- آیات 15 تا 18، تهدید و جزای جریان طاغی.
5- آیه 19 به پیامبر9 دستور سجده و تقرب، به درگاه پروردگار می‌دهد.
حبنکه:
1- آیات 1 تا 5، دعوت به اکتساب علم.
2- آیات 6 تا 8، توجه دادن به نیاز انسان به هدایت و انذار.
3- آیات 9 تا 19، بیان اصناف مردم در مقابل رسالت و هشدار به آن‌ها و وعده به کسانی که هدایت شده‌اند.
سید بن قطب:
1- آیات 1 تا 5، توجه دادن به اسماء الهی.
2- آیات 6 تا 8، بیان طغیان انسان و راه درمان او.

مطلب مرتبط :   مجمع البیان

بستن منو