دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

از آنجا که هدف ما در این رساله بیان هدف، محتوای منسجم و ارتباط سورههاست؛ لذا روش کار ما بدین صورت است:
الف) در آغاز هر سوره شناسنامهای شامل جایگاه سوره درجداول ترتیب نزول، سورههای قبل و بعد از آن در ترتیب و اختلافات احتمالی در ترتیب سوره، جایگاه سوره در ترتیب مصحفی و نیز تعداد آیات سوره بر اساس شماره گذاری مشهور(کوفه) توضیح داده میشود.
ب) پس از شناسنامه، به مقصود و محتوای سوره پرداخته میشود. در بیان مقصود تلاش میشود غرض واحد سوره با نگاه تربیتی – هدایتی ارائه شود و پس از آن محتوای سوره با توجه به مقصود سوره و به ترتیب قرار گرفتن آیات در سوره توضیح داده میشود.
ج) در پایان به ارتباط و تناسب سورهها با توجه به ترتیب مصحف و ترتیب نزول پرداخته میشود.
در پایان منابعی را که به تناسب آیات در پرتو غرض و یا موضوع توجه نمودهاند و ما از آنها بهره گرفتهایم، معرفی مینماییم.
کسانی که به غرض سوره التفات نشان دادهاند:
1- آیت الله رستگار جویباری در کتاب بصائر درابتدای سوره و قبل از تفسیر غرض را بیان داشته است.
2- محمد عزت دروزه نابلسی مولف تفسیر الحدیث نیز غالبا برای سوره غرضی بیان میکند.
3- شرف الدین جعفر در الموسوعه القرآنیه خصائص السور.
4- عبدالله شحاته در کتاب خود با عنوان اهداف کل سوره و مقاصدها فی القرآن در قسمت پایانی سوره ذیل عنوان اهداف سوره مقصود آن را بیان داشته است.
5- سید علی اکبر قرشی نیز گاهی در تفسیر احسن الحدیث اشارهای به غرض سوره میکند.
6- علامه طباطبایی مولف تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن که در اکثر مواقع غرض سور را ذیل البیان آورده است.
7- فؤاد الزیدان در اثر خود به نام اهداف کل سوره من القرآن برای هر سوره هدفی را عنوان کرده است.
8- بهجت پور در تفسیر همگام با وحی در مقدمه هر سوره غرض آن را بیان میدارد.
کسانی که موضوع محور بوده و نظر به محتوای سوره و محور آن داشتهاند :
1- عبدالرحمن حسن حبنکه در کتاب معارج التفکر و دقایق التدبر به موضوع سوره و محتوای آن میپردازد.
2- سید بن قطب در تفسیر فی ظلال سعی میکند علاوه بر بررسی محتوا به موضوع محوری سوره نیز میپردازد.
3- فضل الله نوری مولف من وحی القرآن به محور سوره و موضوعات آن توجه دارد.
4- وهب زحیلی نیز در تفسیر المنیر به شرح محتوا و موضوع اصلی سوره میپردازد.
5- محمود بستانی درتفسیر خود با نام التفسیر البنایی للقرآن الکریم محور سوره راهمراه با محتوای سوره بیان میکند.
6- سید علی اکبر قرشی در تفسیر احسن الحدیث.
7- مدرسی در کتاب من هدی القرآن ذیل عنوان زمینه کلی سوره گاهی محور سوره را هم بیان میدارد.
8- علامه طباطبایی در اثر گرانقدر خود المیزان فی تفسیر القرآن در ابتدای هر سوره چهار چوب آن را ارائه میدهد.
9- تفسیر آسان تألیف محمد جواد نجفی خمینی ذیل دور نمایی از سوره و فشردهای از مطالب ارائه میکند.
10- کتاب اهداف و مقاصد تألیف عبدالله شحاته که به محتوا میپردازد.
11- کتاب بیان النظم فی القرآن تألیف محمد فاروق الزین که به محور سوره اشاره دارد.

مطلب مرتبط :   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بستن منو