دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

فؤاد زیدان:
هدف سوره بدین شرح است: اسلام بر 4 امر استوار است؛ ایمان، عمل صالح، توصیه به حق به منظور پیروزی دین در تمام کرهی زمین و توصیه به صبر، چرا که پیروزی دین با تحمل سختیها میسر میشود و نیازمند صبر است و کسی که بر این شیوهای که مورد رضایت خداوند است، نباشد از زیان دیدگان محسوب میشود.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
علامه طباطبایی، زحیلی و جویباری، این سوره را شامل معارف، اصول و مقاصد قرآن کریم میدانند. محمد فاروق، حبنکه و سعید حوی به محورهای سوره اشاره نمودهاند و فؤاد زیدان محتوای سوره را به عنوان هدف سوره، بیان کرده است. بهجتپور و جعفر شرف الدین، دیدگاه متشابهی ارائه نموده، با توجه به اینکه استاد بهجتپور به هشدار و انذار بیان شده در سوره توجه نموده و طور جامع و کامل به سوره نظر داشته است. با توجه به دیدگاه اخیر(بهجتپور و جعفر شرف الدین) ارائه شده و روند نزول آیات میتوان مقصود سوره را این چنین بیان نمود:
خداوند از طریق هشدار، مردم را به ایمان، عمل صالح و سفارش یکدیگر به حق و شکیبایی، تشویق مینماید.
13-3- محتوای سوره
فضل الله:
– توجه به همهی زمانها و انسانها.
– عطای فرصتی بزرگ، به انسان که به واسطهی آن میتواند به رستگاری در دنیا و آخرت برسد.
– انسان از هر سویی در ضرر و زیان احاطه است و با اسبابی همچون، ایمان، عمل صالح و سفارش به حق و صبر، میتواند سود برده و از سقوط نجات یابد.
بهجت پور:
سورهی عصر با انسانشناسی آغاز شده و با سوگند، از فرورفتگی انسان در زیان یاد میکند. سپس راه نجات او را از یک سو چنگ زدن به ایمان و عمل شایسته و از سوی دیگر توصیهی دائمی همدیگر به حق و صبر برمیشمارد.
مکارم شیرازی:
این سوره، برنامهی جامع و کاملى براى سعادت انسان تنظیم و ارائه نموده است.
نخست از سوگند پر معنى به عصر شروع مى‏شود، سپس از زیانکار بودن همه انسانها که در طبیعت زندگى تدریجى نهفته است سخن به میان مى‏آورد، در ادامه بیان میدارد که تنها یک گروه، از این اصل کلى جدا هستند، آنها که داراى برنامه چهار ماده‏اى زیر هستند؛ ایمان، عمل صالح، سفارش یکدیگر به حق، و سفارش یکدیگر به صبر و این چهار اصل، در واقع برنامه‏هاى اعتقادى، عملى، فردى و اجتماعى اسلام را در برمى‏گیرد.
قرشی:
در فهم این آیات باید بدانیم که انسان ساخته نشده، به دنیا مى‏آید و بالقوه است، باید خود را بسازد و گرنه در خسران و ضرر خواهد بود. ساخته شدن انسان با دو عامل است، یکى نظرى و قلبى یعنى ایمان به خدا و پیامبران و آنچه آنها آورده‏اند، دیگرى عملى که اعمال صالحه باشد، قطع نظر از این دو، باید جامعه را نیز در نظر بگیرد و به فکر ساختن جامعه نیز باشد. اگر با این دو عامل شناخت و عمل، خود را بسازد هیچ و گرنه در خسران و ضرر خواهد بود و در مسیر تاریخ معلوم مى‏شود انسانهاى ساخته نشده در خسران و تباهى هستند.
جعفر شرف الدین و شحاته:
1- به طور کلی، آدمیان در زیان و خسارت هستند.
2- نجات از زیان برای کسانی است که، ایمان آورده، عمل شایسته انجام دهند، یکدیگر را نسبت به فضائل تشویق نموده و با صبر، خود را آراسته نمایند.
سید بن قطب:
در طول زمان و در امتداد حیات انسان در همهی ادوار، جز یک برنامهی یگانهی سودمند، در میان نبوده است و نخواهد بود. در این سوره نشانههای آن راه را برمیشمارد و مشخص میدارد که هر برنامه و هر راهی جز این برنامه و این راه، هدر رفتن، هرزه شدن و زیانباری است.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
همهی مفسران در گزارش از انسجام، یکپارچگی و ارتباط محتوایی آیات سوره دیدگاهی نزدیک به همدیگر دارند، سید بن قطب، قرشی، جعفر شرف الدین و شحاته به قسم ابتدایی سوره اشاه ننمودهاند. بنابر نگاه صاحب نظران میتوان سوره را اینگونه بخشبندی نمود:
1- آیات 1 و 2، با قسم به عصر و زمان، بیان میکند که، به طور کلی آدمیان در زیان و خسارت هستند.
2- آیه 3، این آیه راه برون رفت، از زیان را، ایمان، عمل صالح و سفارش دائمی به حق و صبر انسانها به یکدیگر میداند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درباره حقوق اجتماعی و سیاسی

بستن منو