دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

اغراض سوره بدین شرح است:
1- بیان برتری مؤمنین و شایستگی اعمال آنها، نکوهش مشرکان و تباهی اعمالشان و جزای همهی مردم.
2- خداوند همهی مردم را به خیر و خوبی هدایت میکند، به هدایت یافتهگان پاداش نیک و به گمراهان سختی و عذاب میدهد.
3- پیامبر 9 برای پند و اندرز فرستاده شده است پس هر کس بترسد، رستگار میشود و هر که رویگردان شود بدبخت میگردد و اینان کسانی هستند که از هر آن چه در دنیا دوست میداشتند، بخشش ننمودند پس جزای آنان آتش است.
مدرسی:
محور سوره بدین شرح است: هر کس عطا کند و از خدا بترسد و نیکى را تصدیق کند، خدا توفیق دست یافتن به یک زندگى آسان را به او مى‏دهد و آن کس که نیکى را تکذیب کند، خدا به زندگى دشوار گرفتارش خواهد کرد. نتایج تکذیب از دنیا به آخرت کشیده مى‏شود، که در آن جا آتش گداخته، چشم به راه تکذیب کنندگان است، اما کسانى که تقوا دارند و از خدا مى‏ترسند و اموال خود را براى پاکیزه کردن خویش انفاق مى‏کنند، عاقبتى نیکو دارند و بدان سبب که خواستار خشنودى پروردگار خویش بوده‏اند، خدا آن اندازه نعمت به آنان مى‏دهد که به خشنودى و رضا برسند.
دروزه:
مردم با توجه به اعمالشان دو دسته می شوند؛ کسانی که اعمال نیکو انجام میدهند و مورد ستایش واقع میشوند (در این سوره به خاطر بخشش اموال). عده ای دیگر اعمال زشت و بدی انجام میدهند و خداوند از آنها عیب جویی مینماید (در این سوره به خاطر بخل و عطا نکردن اموال).
فؤاد زیدان:
این سوره حول محور تلاش و کوشش انسان است و بیان میکند که سرانجام اهل بهشت است یا اهل جهنم.
این سوره در ابتدا با قسم آغاز می شود، در ادامه بیان میکند که تلاش و کوشش انسانها متفاوت است، راه سعادت و شقاوت و جزای هر یک را به وضوح مشخص میکند و سوره با مثالی از فرد مؤمن صالحی که اموالش را به خاطر رضای الهی انفاق مینماید پایان میپذیرد.
بهجت پور:
ترغیب مردم به پیمودن راه رستگاری از طریق خویشتنداری و انفاق مالی، البته با توجه به اثری که در جلب توفیقات الهی در دنیا و نجات از شقاوت در آخرت دارد.
مراغی:
خداوند با سه قسم بیان میکند که تلاش و کوشش انسانها متفاوت است:
1- قسم به شب، که هر موجود زندهای در آن ساکن شود، به ثبات و استقرار میرسد.
2- قسم به روز، که مردم در آن برای تأمین زندگیشان در حرکت و تکاپو هستند.
3- قسم به توانای عظیمی که دو جنس مخالف را از یک ماده واحد آفرید و بین آنها تمایز برقرار نمود.
حبنکه:
خداوند با توجه به آزادی در ارادهای که به انسانها عطا کرده است، آنها را آزمایش میکند. در این سوره، رفتار انسانها را نسبت به اموالشان، مورد بررسی قرار میدهد و این که برای رضای الهی بخشش میکنند و یا نسبت به آن بخل میورزند.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
فؤاد زیدان با نظر به محور سوره و مفسرانی همچون زحیلی، محمد فاروق، دروزه و حبنکه (که دیدگاه متشابهی نسبت به مقصود سوره ارائه نمودهاند) به متفاوت بودن تلاش و کوشش انسانها در زندگی اشاره نمودهاند. مراغی و ابن عاشور موضوعات سوره را به عنوان مقصود بیان نمودهاند و به مقصود واحدی اشاره ننمودهاند. علامه طباطبایی دیدگاه متفاوتی نسبت به مقصود سوره دارد و آن را تهدید و انذار مردم معرفی مینماید. مقصودی که جعفر شرف‌الدین ارائه نموده است، تنها با قسمتی از دیدگاه استاد بهجتپور اشتراک دارد. استاد بهجتپور، علت تشویق به خویشتنداری و انفاق مالی را، پیمودن راه رستگاری با توجه به اثر آن در جلب توفیقات الهی در دنیا و آخرت بیان نموده است. حال به نظر میرسد با توجه به سیر نزول طی شده، دیدگاه بهجتپور و جعفر شرف‌الدین نسبت به دیگر مفسران برتری دارد.
9-3- محتوای سوره
مکارم شیرازی:
در آغاز بعد از ذکر سه سوگند مردم را به دو گروه تقسیم مى‏کند:
انفاقکنندگان باتقوا و بخیلانى که منکر پاداش قیامتند، پایان کار گروه اول را خوشبختى، سهولت و آرامش و پایان کار گروه دوم را سختى، تنگى و بدبختى مى‏شمرد.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع فعالیت های یادگیری

بستن منو