دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

3- باطل شمردن گمان مشرکین نسبت به قرآن و این که قرآن برای هر کس بخواهد هدایت یابد، پند و اندرز است و این هدایت، تنها به خواست و اراده الهی و توفیق او امکان پذیر است.
جعفر شرف‌الدین:
سیاق آیات در بیان تشویق و خوفانگیزی است و حسابرسی به اعمال، قطعی است و در پی آن جزایی وجود خواهد داشت.
زحیلی:
غرض این سوره، قسمی از مباحث اعتقادی است، در آن حوادث روز قیامت بیان میشود و قرآن از جانب حق تعالی نازل شده است.
دروزه:
1- ترسناک بودن حوادث روز قیامت، حسابرسی به اعمال مردم و پایان کار همگان.
2- سخن از رابطهی پیامبر 9، با وحی الهی و فرشته وحی، نفی جنون از پیامبر 9 و رابطهی شیطان با وحی الهی.
مراغی و شحاته:
1 – هولناک بودن روز قیامت.
2 – قسم خوردن به پدیدهها و اینکه، قرآن به واسطهی فرشته وحی از جانب خداوند نازل می‌شود.
3 – اثبات پیامبری حضرت محمد 9.
4 – قرآن برای کسی که خواهان هدایت باشد، موعظه و تذکر است.
5 – خواست و ارادهی بنده، بایستی تابع مشیّت الهی باشد و مشیّت، مستقل از عمل نیست.
مدرسی:
سوره دارای سه محور است و در این جا با سه تصویر بزرگ روبرو می‌شویم؛ تصویرى هولناک از روز قیامت، تصویرى جذاب از طبیعت و تصویرى عالى از وحى.
محمد فاروق:
هدف سوره چنین است: همانگونه که خداوند تعالی، عالم شگفت انگیز را خلق نمود، آن را بر طبق نظام درستی سیر میدهد. قرآن کریم، یکی از پدیدههای اعجاز طبیعت و معنویت است، که انسان با کرامت و دارای فطرت سالم، مختار است آن را به عنوان راه هدایت، انتخاب نماید.
بررسی و جمعبندی مقصود سوره
علامه طباطبایی، ابن عاشور، مراغی، دروزه و شحاته در ضمن بیان مقصود سوره ، به محتوای آن اشاره نمودهاند و در واقع دستهبندی محتوای سوره را به عنوان غرض آن آوردهاند. دیگر مفسران به محورهای سوره اشاره نمودهاند به عنوان مثال، قرشی به جای بیان انگیزه خاص سوره به سه محورکلی اشاره دارد.از میان مفسران، استاد بهجتپور و محمد فاروق، مقصود قابل توجهی را ارائه نموده‌اند، با توجه به دیدگاه این دو مفسر و سیر نزولی آیات میتوان گفت: بندگان الهی در سورهی حمد، از خدای متعال طلب هدایت نمودند. پروردگار در این سوره، قرآن را به عنوان ابزار مسیر هدایت معرفی و به بهرهمندی از آن تشویق مینماید.
7-3- محتوای سوره
فضل الله و جویباری:
1- آیات 1 تا 14، بیان فضای روز قیامت و حوادث آن با ذکر نشانههایی که دلالت بر وقوع آن دارند.
2- آیات 15 تا 29، سخن از عظمت قرآن، توصیف فرشته وحی، توصیف پیامبر و ردّ جنون از ایشان، توجه مردم به قرآن و پند و اندرز گرفتن از آن و پذیرش مشیت الهی توسط انسان خاضع.
جعفر شرف‌الدین:
1 – هولناک بودن روز قیامت.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع پیامبر اسلام (ص)

بستن منو