دانلود تحقیق در مورد طراحی الگوی بازاریابی

دانلود تحقیق در مورد طراحی الگوی بازاریابی

دانلود پایان نامه

از آنجایی که این پژوهش اولین پژوهش در خصوص طراحی الگوی بازاریابی آموزشعالی در دانشگاههای ایران می باشد، لذا انجام تحقیقات گسترده ای در این خصوص ضروری است و در واقع طرح پژوهش حاضر گامی اولیه در این مسیر می باشد. برای کاوش بیشتر در خصوص بازاریابی در دانشگاههای کشور و ارائه پاسخ به سوالهای آتی در این حوزه پژوهشی، مطالعات پژوهشی متعددی از جمله موارد پژوهشی زیر می‏توان انجام داد:  

با توجه به اینکه ایران در زمینهی جذب دانشجوی بینالمللی موفق نبوده است پیشنهاد میشود پژوهش در راستا و با هدف جذب دانشجویان بینالمللی صورت گیرد.
برای کسب موفقیت در زمینهی بازاریابی آموزشعالی پیشنهاد میشود پژوهشهای تطبیقی با رویکرد اسلامی در مؤسسات آموزشی موفق و کشورهای جهان در این زمینه صورت گیرد.
عوامل مدل پارادایمی بکار رفته در این پژوهش (شرایط علی، شرایط زمینهای، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها) را می توان به طور مجزا در قالب یک پژوهش جداگانه مورد بررسی دقیق و عمیقتری قرار داد.
هر کدام از رویکردهای مطرح شده در پژوهش حاضر را می توان به طور جداگانه به منظور بررسی عمیقتر و دقیقتر مورد پژوهش قرار داد.
می توان پژوهشی مستقل در خصوص شناسایی موانع و محدودیتهای بازاریابی آموزشعالی در ایران را انجام داد.
5ـ8ـ پیشنهادهایی برای مدیران دانشگاهی و سیاستگذاران آموزش عالی کشور در خصوص موضوع پژوهش
با توجه به اینکه دانشگاه مهمترین محیط فرهنگی، علمی و سیاسی یک کشور محسوب میشود پیشنهاد می گردد:
بازاریابی در زمینهی آموزشعالی خواستار چشم انداز دقیق و تخصصی میباشد لذا به مدیران مؤسسات پیشنهاد میشود گروه، بخش و تیم تخصصی برای بازاریابی در زمینهی خدمات آموزشی در مؤسسات خود تشکیل دهند.
مدیران دانشگاهی باید بدانند که زمانی موفق به فروش و ارائهی خدمات آموزشی در سطح بینالمللی میشوند که در درجهی اول یک بازار داخلی پویا و پرطرفدار باشند.
مدیران دانشگاهی توجه بیشتری به نیازهای فردی، آموزشی و پژوهشی متقاضیان خدمات آموزشی داخلی داشته باشند.
مدیران دانشگاهی کلیه دانشگاههای سراسر کشور تجارب خود را در زمینه راههای موفقیت در شناسایی و برنامهریزی در زمینهی بازاریابی آموزشعالی با یکدیگر تسهیم نمایند. و حتی از تجارب دانشگاههای علوم پزشکی و بالاتر از آن از تجارب بین المللی در این زمینه استفاده نمایند.
سیاست گذاران آموزش عالی کمیته ای را برای پیگیری و نظارت بر کیفیت و محتوای آموزش در دانشگاههای کشور در مقایسه با کشورهای موفق در این زمینه تشکیل دهند
مدیران دانشگاهی از اعضای هیات علمی با دانش و تجربه بالا در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای مربوط به بازاریابی در زمینهی آموزش عالی استفاده نمایند و زمینه مشارکت گروهی در این خصوص را فراهم نمایند..
سیاست گذاران آموزش عالی به استقلال دانشگاهی و آزادی علمی دانشگاهها توجه بیشتری نموده و دولت نگاه حاکمیتی به دانشگاهها نداشته باشد و با تدوین قوانین و مقررات حمایتی زمینه لازم را برای آزادی عمل مدیران دانشگاهی در خصوص بازاریابی در زمینهی آموزشعالی فراهم نمایند.
سیاستگذاران آموزش عالی ردیف بودجه ویژه ای را برای این موضوع مهم در نظر بگیرند و دانشگاهها را موظف نمایند که برای جذب هرچه بیشتر دانشجویان در مؤسسهی خود تلاش کنند.
سیاست گذاران آموزش عالی مؤسسات را در شرایط رقابتی قرار دهند که برای بقای خود مجبور به بکارگیری راهکارهای خلاقانه در چهارچوب قوانین وزارت علوم باشند.
منابع فارسی
آراسته، حمیدرضا؛ رضایی، سعید؛ بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، دوره سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1393.
آراسته، حمیدرضا، اسفندیاری، توران؛ خصوصی سازی در آموزش عالی. نشاء علم. سال اول، شماره اول، ص 11ـ20، 1389.
ادیب حاج باقری، محسن، پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش. روش های تحقیق کیفی، تهران: انتشارات بشری، 1386.
استراس، آنسلم و کوربین، جولیت؛ اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی؛ رویهها و شیوهها؛ ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385.
اسماعیل‌پور، حسن ، مدیریت بازاریابی، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول، ص 327ـ331، 1384.
بازرگان، عباس، روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانش مدیریت، سال 21، شماره 81، ص 19ـ 36، 1387.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد کارشناسی ارشد

بستن منو