دانلود تحقیق در مورد صراط مستقیم

دانلود تحقیق در مورد صراط مستقیم

دانلود پایان نامه

( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ)، درسى است از بازگشت همهی نعمت‌ها و تربیت همهی موجودات به اللَّه و توجه به این حقیقت که همهی این مواهب از ذات پاکش سرچشمه مى‏گیرد.  

(الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ) این نکته را بازگو مى‏کند که اساس خلقت، تربیت و حاکمیت او بر پایه رحمت و رحمانیت است و محور اصلى نظام تربیتى جهان را همین اصل تشکیل مى‏دهد.
(مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ)توجهى است به معاد، سراى پاداش اعمال و حاکمیت خداوند بر آن دادگاه عظیم.
(إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ)، توحید در عبادت و توحید در نقطه اتکا انسان‌ها را بیان مى‏کند.
(اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ)، بیانگر نیاز و عشق بندگان به مسئلهی هدایت و نیز توجهى است به این حقیقت که هدایت‌ها همه از سوى او است!
آخرین آیه این سوره، ترسیم روشنى از صراط مستقیم، راه کسانى که مشمول نعمت‌های او شده‏اند و از راه مغضوبین و گمراهان جدا است.
از یک نظر این سوره به دو بخش تقسیم مى‏شود، بخشى از حمد و ثناى خدا سخن مى‏گوید و بخشى از نیازهاى بنده.
جعفر شرف‌الدین:
1- آیات 1 تا 4، سوره با نام خدا و ستایش او با صفاتی که تنها مخصوص اوست آغاز می‌شود.
2- آیه 5، اقرار به این که خداوند، یگانه معبود و تنها یاری کننده است.
3- آیات 6 و 7، هدف قرآن، وضع دین جدید برای بشریت است. این دین، شامل احکامی است که در آن انحراف و کجی وجود ندارد و اصلاح کنندهی شریعتهای فاسد شده توسط مردم است.
بهجت پور:
بیان انحصار حمد به خداوند و دلایل آن.
اعلام انحصار بندگی و توحید استعانت به خداوند متعال.
طلب هدایت از خداوند برای شناخت و حرکت در راه مستقیم و بیان ویژگی‌های آن راه.
قرشی:
1- رحمت خدا همهی موجودات را فرا گرفته و آن رحمت دائمى و ابدى است، باید سخن و کار با نام چنین خدایى آغاز گردد.
2- پرورشدهندهی همهی مخلوقات خداوند است و رحمتش گسترده و ابدى است.
3- جهان دیگرى غیر از این جهان وجود دارد که گردانندهی آن نیز خداوند است.
4- پرستش ویژهی خداوند است، فقط باید او را پرستید و فقط باید از او مدد خواست که آفریننده و اداره کنندهی جهان اوست.
5- مردمان در مسیر زندگى به سه گروه تقسیم مى‏شوند: هدایت یافتگان، غضب شدگان و گمراهان.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
محتوای حبنکه، زحیلی و سید بن قطب، متکی بر اصول و عقاید اسلامی است. مکارم شیرازی محتوای سوره را به تعداد آیات آن تقسیمبندی نموده است و از دیدگاه دیگری محتوا را به دو بخش نموده که شامل همهی محتویات سوره نیست. در دستهبندی قرشی، آیه 2، پس از آیه 4 قرار گرفته است که به نظر میرسد به خوبی چینش نشده است.
حال با توجه به دیدگاههای مفسران بهویژه استاد بهجتپور، می‌توان محتوای سوره را در سه بخش تقسیم نمود:
1- آیات 1 تا 4، فقط الله است که با داشتن ویژگیهایی همچون؛ رب، رحمان، رحیم و مالک روز جزا بودن، شایستگی حمد و ستایش دارد.
2- آیه 5، اقرار به این که خداوند، یگانه معبود و تنها یاریکننده است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره تحلیل نشانه شناختی

بستن منو