دانلود تحقیق در مورد شاخصهای برازندگی الگو

دانلود تحقیق در مورد شاخصهای برازندگی الگو

دانلود پایان نامه

5ـ3ـ1ـ نتایج مدل معادله ساختاری(مدل کلان پژوهش)  

شاخصهای برازندگی الگو (0218/0=RMSEA، 93/0=NFI، 91/0=CFI و 92/0=GFI) حاکی از برازش مطلوب دادهها با الگو مفهومی است که پژوهشگر بر اساس یافته‌های مرحله نخست پژوهش( مرحله کیفی)مفروض دانسته بود. بنابراین به‌صراحت میتوان گفت: دادههای کمّی با الگوی مفروض برازش داشته است.
باید خاطرنشان ساخت در این پژوهش، همان گونه که در فصل 3 آمده است، اولویت به پژوهش کیفی و یافته‌های تحلیل‌های کیفی داده شده است. نقش داده‌های کمّی، تنها آزمون الگوی فرضی طراحی شده بر مبنای یافته‌های بخش پژوهش کیفی و بررسی تعمیم‌پذیری یافته‌ها بوده است. فرضیه‌های باز تولید شده در پایان تحلیل یافته‌های پژوهش کیفی، مبنایی برای ترسیم مدل فرضی و آزمون روابط بین متغیرها در قالب فرضیه‌های ارائه شده، در مرحله کمّی پژوهش بود؛ در ادامه به یافته‌های مدل معادلات ساختاری بر اساس فرضیه‌های پژوهش اشاره میشود.
فرضیه اول: عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد بر بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارند. با توجه به نتایج بدست آمده، عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد در تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران اثر مستقیم و مثبت معناداری داشت.
فرضیه دوم: عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان بر بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارند. تأثیر عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان بر تدوین الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران مثبت و معنا‌دار بود. بنابراین فرضیه تایید شد.
فرضیه سوم: عوامل درون سیستمی بر بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارند. عوامل درون سیستمی که توسط پژوهشگر از تحلیل مصاحبهها بدست آمدهاند عبارتنداز: منابع مالی، فرآیند و محصول آموزشی، رویه و سیاستهای آموزشی، منابع و امکانات فیزیکی و کادر علمی.
فرضیه چهارم: شرایط زمینهای مدیریت و سیاست گذاری آموزشعالی بر بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، تأثیر شرایط زمینهای مدیریت و سیاستگذاری آموزشعالی بر بازاریابی آموزشعالی در ایران مثبت و معنادار بود. ابعاد تشکیل دهندهی این متغیر عبارتنداز: نگرش متولیان و سیاستگذاران آموزشعالی و مدیریت و برنامهریزی دانشگاهی.
فرضیه پنجم: شرایط زمینهای خصوصیسازی مؤسسات آموزشعالی بر ا بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، تأثیر شرایط زمینهای خصوصی سازی مؤسسات آموزشعالی بر بازاریابی آموزشعالی در ایران مثبت و معنادار بود. ابعاد تشکیل دهندهی این متغیر عبارتنداز: پیادهسازی استراتژیهای خصوصیسازی، ایجاد بازار آموزشی در کشور.
فرضیه ششم: راهبردهای سطح خرد بر بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد. این راهبردها شامل دانشجو محوری و توجه به انتظارات دانشجویان، گسترش فرهنگ مشتری محور بین پرسنل مؤسسه، سوق معیار جذب به سمت علاقه و کاهش محدودیتها برای جذب، افزایش کیفیت آموزش از طریق کادر علمی مؤسسه و ارائهی تسهیلات رفاهی است که همگی دارای تأثیر مثیت و معنادار بر بازاریابی آموزشعالی در ایران هستند.
فرضیه هفتم: راهبردهای سطح کلان بر بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده، راهبردهای سطح کلان شامل تسهیم تجارب مدیران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگری و پالایش در شیوهی جذب و بازاریابی و ایجاد جو رقابتی بین مؤسسات دارای تأثیر مثبت و معنادار بر الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران هستند.
فرضیه هشتم: مداخلات محیطی ناشی از نقش دولت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر راهبردهای سطح خرد و کلان بازاریابی آموزشعالی در ایران دارد.
فرضیه نهم: مداخلات محیطی ناشی از عوامل اقتصادی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر راهبردهای سطح خرد و کلان بازاریابی آموزشعالی در ایران دارد.
فرضیه دهم: مداخلات محیطی ناشی از عوامل اجتماعیـفرهنگی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر راهبردهای سطح خرد و کلان بازاریابی آموزشعالی در ایران دارد.
فرضیه یازدهم: راهبردهای سطح خرد بازاریابی آموزشعالی در ایران روی پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تأثیر دارند.با توجه به نتایج بدست آمده، راهبردهای سطح خرد اثر مستقیم معناداری بر تحقق پیامدهای فردی داشت. این راهبردها اثر مستقیم معناداری نیز بر تحقق پیامدهای سازمانی داشت. همچنین بر روی پیامدهای اجتماعی اثر مستقیم و معناداری بودند.لازم به ذکر است که تأثیر راهبردها بر پیامدهای سازمانی بیشتر از پیامدهای فردی و اجتماعی بود.
فرضیه دوازدهم: راهبردهای سطح کلان بازاریابی آموزشعالی در ایران روی پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تأثیر دارند.با توجه به نتایج بدست آمده، راهبردهای سطح کلان اثر مستقیم معناداری بر تحقق پیامدهای فردی داشت. این راهبردها اثر مستقیم معناداری نیز بر تحقق پیامدهای سازمانی داشت. همچنین بر روی پیامدهای اجتماعی اثر مستقیم () و معناداری بودند.لازم به ذکر است که تأثیر راهبردها بر پیامدهای سازمانی بیشتر از پیامدهای فردی و اجتماعی بود.
فرضیه سیزدهم: بازاریابی آموزشعالی بر پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تأثیر دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، بکارگیری تکنیکهای بازاریابی خدمات و بازاریابی رابطهای اثر مستقیم و معناداری بر پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی دارند.
5ـ4ـ بحث در مورد یافته‏های پژوهش
در این قسمت از پژوهش به بحث و نتیجه‏گیری نتایج تلفیقی کیفی و کمّی پژوهش اشاره می شود. پژوهش بر اساس شیوه‏های ترکیبی و یا آمیخته، نوعی استراتژی پژوهشی یا روش‏شناسی برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده‏های کمّی و کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می‏گیرد(بازرگان، 1387). بر این اساس در بخش بحث و نتیجهگیری، یافته‏های پژوهش در قالب سوال‏های پژوهش و با تاکید بر سئوال‏های ویژهی مرحله کیفی ارائه شده است و در هر بخش نتایج یافته‏های کمی نیز ارائه و با پیشینه تجربی و نظری مقایسه شدهاند. در واقع این پژوهش دارای دو سئوال عمده اکتشاف الگوی بازاریابی آموزشعالی در ایران و آزمون تعمیم پذیری آن میباشد.
5ـ4ـ1ـ پرسش‏های پژوهش
مؤلفه های مؤثر بر بازاریابی آموزشعالی ایران کدامند؟
الف) شناسایی عوامل علّی تأثیر گذار بر بازاریابی آموزشعالی
ب) شناسایی شرایط زمینهای موثر بر بازاریابی آموزشعالی
ج) شناسایی راهبردهای بهبود بازاریابی آموزشی

مطلب مرتبط :   دفاتر اسناد رسمی

بستن منو