دانلود تحقیق در مورد روش کتابخانه ای

دانلود تحقیق در مورد روش کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

1-3 روش پژوهش  

روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است، بنابراین، شرح دادن روش علمی عبارت است از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می شود. روش ها صورت های خاصی از مشی علمی هستند. راههای مختلفی هستند که به این منظور طراحی شده اند تا بهتر با پدیده ها یا با موضوع تحقیق سازگار باشند. (کیوی و کامپنهود، 1386، 11-12). انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف تحقیق، فرضیه های تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله پژوهشگر باید معلوم کند که برای مسأله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است (اشرفی و کاظم پور، 1387، 89).
شیوه پژوهش حاضر، از نوع پیمایش است. تحقیق پیمایشی روشی است برای گردآوری داده ها که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص ( که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند. این پاسخ ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند (بیکر، 1381، 196). محققان اجتماعی می کوشند با استفاده از این تحقیقات پیمایشی به تبیین پدیده ها پرداخته و صرفاً به توصیف آن بسنده نکنند. در چنین مواردی فرضیه هایی (برای تبیین) ساخته شده تا با مرتبط گرداندن پاسخ سؤالات مختلف به یکدیگر به آزمون کشیده شوند. (همان، 21) در کل، مشخصه پیمایش، مجموعه ساختمند یا منطقی از داده هاست که ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی نامیده می شود. در واقع، یکی از وظایف تحلیل پیمایش توصیف خصوصیات مجموعه ای از موردهاست (دواس، 1386، 14-13).
همچنین برای گردآوری اطلاعات جهت تدوین مبانی نظری، چهارچوب نظری و نیز اطلاع از تحقیقات پیشین پژوهش، از روش کتابخانه ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شد.
2-3 جامعه آماری
جامعه تحقیق عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگی های همگون، مشترک و قابل اندازه گیری می باشد (نادری و دیگران، 1376، 41). تعریف جامعه آماری باید مانع و جامع باشد. یعنی از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخت جلوگیری به عمل آید و در ضمن چنان باشد که از لحاظ زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد (اشرفی و کاظم پور، 1387، 111).
جامعه آماری شامل مردم ساکن شهر خرم آباد و کارشناسان صدا و سیمای مرکز لرستان روزنامه نگاران و کارشناسان فرهنگ و ارشاد اسلامی و اساتید دانشگاه لرستان خواهد بود که طبق آمار تعداد آنها 420000 و 480 نفر می باشند.
بنابراین، واحد تحلیل در این تحقیق افراد می باشد. واحد تحلیل واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می‌شود؛ واحدی که خصوصیات آن را توصیف می کنیم. (داوس، 1386، 41) یا به عبارتی دیگر، موضوعی که متغیرهای ما صفت آن باشد، واحد تحلیل را معین می کند (ساعی، 1386، 93). عموماً در اکثر تحقیقان موردهای تحقیق از افراد تشکیل می شوند. با این حال مورد تحقیق منحصر به افراد انبوه، گروه ها، برنامه ها، سازمان ها، اجتماعات بزرگ (ملت ها و کشورها) و مصنوعات نیز مورد تحقیق قرار می گیرند (بیکر، 1381، 12).
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (خاکی، 1386، 273). در واقع، نمونه رشته منتخبی از عناصر (یا واحدها) است که از کل همه عناصر جامعه آماری برگرفته شده است (بیکر، 1381، 171).
حجم نمونه این تحقیق در دو گروه جامعه آماری به صورت زیر تعیین می‌گردد. جهت حجم نمونه از بین مردم شهر خرم‌آباد، با توجه به جدول مورگان و کریجکی برابر با 382 نفر تعیین می‌گردد (ازکیا، 1382: 273).
و حجم نمونه گروه کارشناسان بر اساس فرمول کوکران 214 نفر می‌باشد.
روش نمونه‌گیری در این تحقیق از شیوه‌های نمونه‌گیری خوشه‌ای، تصادفی ساده و طبقه‌ای متناسب استفاده خواهد شد که از نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده جهت انتخاب نمونه‌ها در بین مردم خرم‌آباد و از نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب جهت انتخاب نمونه‌ها از بین گروه کارشناسان استفاده به عمل خواهد آمد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله تغییرات اجتماعی

96/1= T 5/0: 382= 05/0= d 420000= : جامعه آماری : حجم نمونه : سطح اطمینان
96/1= T 5/0= 214= 05/0= d 480= : جامعه آماری : حجم نمونه : سطح اطمینان
جدول 3-1: توزیع افراد برحسب محل سکونت
ردیف نام بلوک برآورد تخریبی جمعیت (نفر) درصد تعداد نمونه
1 میدان تیر، باغ کشاورزی 36000 63/8 33
2 ناصرخسرو و کوی ارتش 48000 53/11 44
3 60متری، فازیک، کیو و دره‌گرم 45000 73/10 41
4 اسدآبادی و شمشیرآباد 50000 8/11 45
5 علوی و پشته 47000 25/11 43
6 جلال‌آل‌احمد و شفا 55000 09/13 50
7 شیرخوارگاه و مطهری 4700 25/11 43

Close Menu