دانلود تحقیق در مورد رسالت جهانی

دانلود تحقیق در مورد رسالت جهانی

دانلود پایان نامه

 

فضل اللّه:
بیان یک برنامهی عملی برای پیامبر 9 در مواجهه با مسائل، بیان احوال مردم در قیامت، دستور صبر به پیامبر اکرم 9، بیان ترس مکذبین از قرآن و حسد آنها نسبت به پیامبر 9 و بیان اینکه قرآن ذکری است که برای تمامی جهانیان وضع شده است.
قرشی:
– سورهی مبارکه، رسول خدا 9 را در مقابل سخن مشرکان که مى‏گفتند دیوانه است، تسلى مى‏دهد و از سازش با مشرکان بطور اکید نهى مى‏کند.
– آن گاه داستانى مى‏آورد و تذکر مى‏دهد که مشرکان قدر نعمت نبوّت را ندانستند براى آن‌ها حسرت ماند چنان که براى صاحبان آن باغ فقط حسرت و ندامت ماند.
– در تعقیب این سخن فرموده؛ ولى اهل ایمان چنین نیستند، آنها از نبوت استفاده کرده و اهل بهشت شده‏اند. سپس مقدارى در اینکه خوبان و بدان در ترازوى خداوند یکى نیستند سخن رفته و آن گاه به رسول خدا 9 سفارش شده که صبر کند و مانند یونس 7 کاسه صبرش لبریز نشود و منتظر رسیدن وعده‏هاى خداوند باشد.
– در آخر فرموده: کفار چون قرآن را مى‏شنوند، نزدیک است با نگاه چشم تو را بلغزانند با آنکه قرآن تذکرى است بر جهانیان.
مدرسی:
مبارزه میان رسالتهاى الهى و جاهلیت به اوج خود در رهبرى مى‏رسد، و استقامت پیامبر 9 و پیروان او وضع را به سود وحى بهبود مى‏بخشد. به همین سبب آغاز سوره از بزرگى رسالت و رسول سخن به میان آمده و سریعاً به طرد رهبریهاى جاهلى انعطاف پیدا کرده است، مخصوصاً آنها که قائم بر ارزش ثروت بوده باشد. شانزده آیه نخستین سوره از تفاوتهاى دو رهبرى سخن مى‏گوید، پس در آن حال که رسول، جایگاه نعمتهاى الهی است و او را در نزد خدا پاداشى است که هیچ وقت بریده نمى‏شود و خلق و خوى عظیم دارد و نشانه‏هاى حکمت او بر هر افق تجلّى مى‏کند، رهبریهاى جاهلى را چنان مى‏بینیم که از هر دجّال سوگند خوار پست تشکیل مى‏شود که مردمان را ریشخند مى‏کند و میان آنان جدایى مى‏اندازد و از رسیدن خیر به مردم ممانعت به عمل مى‏آورد و متجاوز و متعدى و گناهکار است … دریچه‏هاى قلب خود را براى آن که هیچ پرتوى از نور حق به آن نرسد بسته است و چون آیات خدا بر او فرو مى‏خوانى، مى‏گوید که اینها افسانه‏هاى پیشینیان است.
ناگزیر مى‏بایستى تمایز میان دو گروه پیوسته برقرار بماند، پس جایز نیست که رسالتیان به مثل این سلطه‏هاى فاسد نرمى نشان دهند که براى بعضى از گذشتها براى دست یافتن به این نرمى و مدارا آمادگى دارند.
سپس سیاق به داستان اصحاب کشتزارى مى‏رسد که مسکینان را از حقّشان محروم ساختند و خدا کشته ایشان را از میان برد تا شاید عبرتى براى صاحبان ثروت شود و با این ثروت گرفتار طغیان و سرکشى نشوند و تا بدانند که این عذاب اشاره‏اى به آن است که عذاب آخرت بزرگ‌تر است.
در آیات 34 تا 41 سیاق قرآن از عمق شکاف موجود میان متقیان و مجرمان خبر مى‏دهد و اساس اندیشه پیروان باطل را برمى‏اندازد که خود را با متقیان همردیف مى‏شمارند، بدان جهت که عقل این تصور را رد مى‏کند، و براى این تصوّر خود نه از کتابى مطالعه شده حجتى دارند و نه از خداى خود عهدى و کفیل و شریکانى وجود ندارند و خدا آنان را از روز قیامت بیم مى‏دهد که عمل یا پشیمانى در آن سودى ندارد و بیان مى‏کند که اموال ایشان لعنتى برایشان خواهد بود، بدان جهت که خدا به وسیله آن اموال و با کید متین خود به آنان مهلت مى‏دهد.
بعضى از ایشان از پاداشى که در ازاى رسالت مى‏دهد بیمناک است. هرگز چنین نیست … بلکه رسالت در دنیاى ایشان به حالشان سودمند است … و همچون صاحب ماهى نباشد که در دعا کردن بر قوم خود شتاب ورزید و اگر نعمتى از خدا به فریاد او نمى‏رسید، نکوهیده به فضاى باز (پس از بیرون آمدن از دهان ماهى) افکنده مى‏شد، ولى خدا او را به نعمت خود برگزید و از صالحان شد.
سوره به این پایان مى‏پذیرد که کافران نزدیک بود که با چشمان خود که شراره‏هاى کینه و حسد از آنها بیرون مى‏ریخت، به رسول خدا چشم زخمى برسانند و این در آن هنگام بود که آیات خدا به گوشهاشان مى‏رسید و از ترس تأثیر پذیرفتن از او و از شدّت دشمنى با وى، رسول 9 را به دیوانگى متهم ساختند، در صورتى که او ذکرى براى جهانیان بود و خدا و روز دیگر را به یاد آنان مى‏آورد و اگر از او پیروى مى‏کردند شرفى و مجدى برایشان محسوب مى‏شد. بدین گونه سوره قلم پایان مى‏پذیرد که دو خط علم و جهل را حقا بر پهنه اندیشه و در صمیم زندگى از یکدیگر جدا کرد.
فؤاد زیدان:
دعوت به رسمیت بخشیدن و استوار کردن علم، توصیف اخلاق پیامبر 9 و هر آنچه از اخلاق که واجب است با آن زینت یابد و بیان بدی اخلاق و رفتار همچون اصحاب باغ و اصلاح آن تنها با پیروی از اخلاق پیامبر 9 است.
بهجت پور:
آیات 1 تا 7، دلداری پیامبر اکرم 9 نسبت به تهمت‌ها و فشارهایی که بر وی وارد شده و وعده به روشن شدن حقایق در آینده و پاداش بزرگ خداوند به آن حضرت در قبال زحمات تبلیغ.
آیات 8 تا 15، بیان ویژگی‌های طبقه اشرافی مکه که به تکذیب پیامبر اکرم 9 پرداخته‌اند و تحلیل مقاصد اصلی آنان و تبیین وظیفه‌ی پیامبر اکرم 9 در قبال این حرکت.
آیات 16 تا 33، توضیح ابتلا و آزمایش صاحبان ثروت و قدرت به پیامبر اکرم 9 و بیان عذاب‌های قطعی دنیوی و اخروی آنان و امر به پیامبر 9 به صبوری در برابر آنان.
آیات 34 تا 41، اشاره به تفاوت تسلیم شوندگان و مجرمان در فرجام زندگی و رد توهم تساوی فرجام این دو گروه.
آیات 42 تا 47، بیان حقیقت روز داوری و بیان رابطه عمل دنیا و آخرت.
آیات 48 تا 52، تذکر دشمنی دائمی کافران با پیامبر اکرم 9 به دلیل ذکری که تبلیغ می‌شود و این که این ذکر (قرآن) رسالت جهانی دارد.
عمرو خالد:
– بیان اخلاق خوب و بد، که پیامبر 9 الگو و نمونۀ اخلاق خوب و وارسته هستند و دسته دیگر کسانی که اخلاق بدی دارند و از دعوت پیامبر 9 دور هستند.
– بیان داستان اصحاب باغ، که بخل ورزیدند و مردم را از روزی محروم نمودند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع مخاطره اخلاقی

بستن منو