دانلود تحقیق در مورد راهکارها

دانلود تحقیق در مورد راهکارها

دانلود پایان نامه

 

3- بحثهایى پیرامون معاد و ارسال موسى بن عمران7 به سوى فرعون و سرکشى و سپس عذاب دردناک او را بیان مى‏دارد.
4- دستورات شدیدى را که در آغاز سوره پیرامون قیام شبانه آمده است به خاطر گرفتاریهاى مسلمانان تخفیف مى‏دهد.
5- بار دیگر دعوت به تلاوت قرآن، خواندن نماز و دادن زکات و انفاق در راه خدا و استغفار مى‏نماید.
دروزه:
دعوت پیامبر 9 به قیام شبانه براى عبادت و تلاوت قرآن، آمادگی برای دریافت وحی، تثبیت پیامبر9 در مقابل مکذبین ایشان، اشاره به جایگاه فرعون و عقوبت او، تخفیف در شب‌زنده‌داری و آیه آخر به ابتدای سوره ملحق می‌شود و در واقع تخفیفی در تربیت بیان شده است.
زحیلی:
چهار درس برای این سوره است:
1- آیات 1 تا 4، به بیان ارشاداتی که پیامبر اکرم9 در مسیر تبلیغ با آنها مواجه خواهد شد می‌پردازد و مشرکینی که این دعوت را قبول نمی‌کنند، تهدید مینماید.
2- آیات 5 تا 9، به بیان سنگینی وحی و سختی رسالت می‌پردازد و به پیامبر9 دستور می‌دهد که دائماً ذکر رب را داشته باشد و او را در امورش وکیل قرار دهد.
3- آیات 10 تا 19، به دنبال آن به پیامبر 9دستور به صبر در برای اذیت مشرکان می‌دهد و به پیامبرش می‌فرماید که از آنها به صورت نیکویی دوری نماید.
4- در آخرین آیه سوره به بیان تخفیف نماز شب بر رسول الله 9 می‌پردازد.
بستانی:
– یکی از ظواهر عبادی شب زنده داری است. قرائت قرآن، یاد خدا و … با این عمل عبادی در ارتباط هستند.
– رسالت اسلام و جایگاه مکذبین.
– سخن از شب زنده داری و مواظبت بر آن.
بهجت پور:
آیات 1 تا 7، پیامبر9 را به بیداری شبانه و انجام عبادات شبانه مأمور کرده و اسرار این تکلیف و نتایج آن را اشاره می‌کند.
آیات 8 تا 14، به دل بریدن از خلق و پیوستن به پروردگار و شکیبایی در برابر آزار زبانی معاندان توصیه می‌کند و راهکارهای تحصیل این ویژگی را به او تعلیم می‌دهد.
آیات 15 تا 19، خداوند به انذار کسانی که با حضرت رسول9 از در عصیان و مخالفت در آمده‌اند، پرداخته و آنان را با یاد آوری عذاب فرعون هشدار می‌دهد.
بخش پایانی سوره که آیه بیستم سوره است با تغییری در برنامه عبادت شبانه، مجموعه‌ی جامعی از دستورات دینی را جایگزین برنامه‌ی عبادت شبانه می‌نماید.
سعید حوّی:
سوره به دو قسمت است:
– بالاترین حد اعلای حرکت به سوی خداوند و به جای آوردن حق عبودیت الهی که مخاطب آن رسول الله9 است.
– کمترین حد و مقدار سیر به سوی خداوند که کسی قادر نیست از آن بکاهد.
جمع بندی و بررسی محتوای سوره
مفسران محتوای سوره را به شیوههای گوناگونی بخشبندی نمودهاند. سعید حوّی به محور سوره اشاره نموده است. مدرسی، قرشی، مکارم شیرازی، دروزه، بهجتپور و بستانی، آیات ابتدایی سوره را به شب‌زنده‌داری و عبادت شبانه اختصاص دادهاند. برخی به عقوبت و انذار مشرکان، اشاره نمودهاند. دروزه و زحیلی، آیه آخر را تخفیفی در عبادت شبانه میدانند، بقیه تفاسیر یا به همه موضوعات اشاره نداشته، یا به عنوان موضوع جدید و مجزا به آن نگاه نکردهاند و با یکدیگر تلفیق نمودهاند و ارتباط منطقی و یکپارچه بین موضوعات و بخشها را نشان ندادهاند. درحالی که تفسیر همگام با وحی، به خوبی همه موضوعات را در چهارچوب آیات آن نشان داده و حلقه ارتباط و پیوند برقرار نموده است.

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه عقد قرض

بستن منو