دانلود تحقیق در مورد دنیا و آخرت

دانلود تحقیق در مورد دنیا و آخرت

دانلود پایان نامه

حبنکه:  

خداوند از دشمن پیامبر 9، بهوسیله هلاکت و نقصان انتقام خواهد گرفت.
دروزه:
نفرین خداوند بر ابولهب و انذار او و همسرش به آتش جهنم.
جعفر شرف‌الدین و شحاته
هلاکت ابی لهب، بیبهره شدن از مال و اولاد، سوختن در آتش و نکوهش همسر خوار و زبون وی و توصیف او در قیامت.
مدرسی:
پیوستگى رحم خویش را برید و خیانت کرد، در صورتى که بر وى لازم بود تا از برادرزاده خویش بنا بر رسم و ارزش‌های عرب دفاع کند، خدا دستهایش را برید و او را هلاک کرد.
پس آیا مال‌های وى که سبب شد از مقررات عرب و ارزشهاى بنى هاشم تجاوز کند سودى براى او داشت؟ هرگز … به لقب ابو لهب خوانده مى‏شد و کارش به افکنده شدن در لهب یعنى آتش دوزخ انجامید و چنین بود عاقبت همسرش که به نمّامى و افروختن آتش فتنه مى‏پرداخت و گردنش را بندى از لیف خرماى سخت به هم تافته در میان گرفته بود.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
ابن عاشور، مدرسی، جعفر شرف‌الدین و شحاته به موضوعات و محورهای سوره توجه نمودهاند. دیگر مفسران، آزار و دشمنی با پیامبر9 را علت هلاکت ابیلهب و همسرش میدانند. استاد بهجتپور در نگاه جامعتری مقصود سوره را علاوه بر هلاکت، آرامشبخشی به جان پیامبر معرفی مینماید.
6-3- محتوای سوره
مکارم شیرازی:
ابیلهب عداوت خاصى نسبت به پیامبر اسلام 9 داشت و از هیچگونه کارشکنى و بدزبانى، او و همسرش مضایقه نداشتند.
قرآن با صراحت مى‏گوید، هر دو اهل دوزخند و راه نجاتى براى آنها نیست و این معنى به واقعیت پیوست و سرانجام هر دو بى ایمان از دنیا رفتند.
سیّد بن قطب:
– بیان خشم خداوند و جنگ خدا با ابیلهب.
– کیفر مکر و کید، نابودی و هلاکت در دنیا و آخرت است.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
به نظر میرسد دیدگاه مفسران نسبت به محتوای سوره، تا حدودی مشابه است. بنابراین با توجه به این دیدگاهها میتوان گفت، محتوای سوره، دو بخش است:
– بیان هلاکت قطعی ابولهب، دستاوردها و تلاشهای او.
– توصیف چگونگی عذاب او و همسرش و عواقب وخیم در انتظار آن‌ها.
6-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
خداوند سبحان در سورهی نصر، وعده یارى و پیروزی پیغمبر 9 را یاد نمود و در این سوره آنچه از امر ابىلهب را که خداوند کفایت فرمود، بیان کرده است.
مراغی، زحیلی، جعفر شرف‌الدین و سیوطی:

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله رضایت از زندگی خانوادگی

بستن منو