دانلود تحقیق در مورد دنیا و آخرت

دانلود تحقیق در مورد دنیا و آخرت

دانلود پایان نامه

 

14-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
پروردگار متعال پس از آن که بشر را آفرید و استعدادها و ظرفیتهای فراوانی را در اختیار او گذاشت، برای شکوفایی این استعدادها و بهرهگیری مناسب از آنها به انزال کتابهای آسمانی و ارسال رسولان پرداخت تا آنان را از خسران در بهرهگیری از سرمایههای وجودیشان نجات دهند؛ زیرا راه نجات از خسران، ایمان، عمل صالح و توصیه همدیگر به حق و درستی و صبوری در پیمودن این مسیر است که تمام اینها در چارچوب هدایت پروردگار معنی و مفهوم پیدا میکند. شایسته است که انسانها همچون حاجیان و مرکبهای آنان، حرکت سریع و پرشتابی داشته و گرد آن قبله الهی گرد آیند، اما ناسپاسی نموده و فرصتسوزی مینمایند.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
مفسران ترتیب مصحفی همگی در مقایسه آیات دو سورهی زلزال و عادیات، با توجه به محورهای بیان شده در سوره، ازجمله قیامت و حسابرسی به اعمال، ارتباطاتی مطرح نمودهاند. در حالی که اگر به ترتیب نزول سورهها و جایگاه سورهی عادیات، عنایت شود به تناسب آن با سوره نزولیافته پیشین(عصر) پی میبریم که میتوان آن را در گفتار بهجتپور به خوبی مشاهده نمود.
نوشتار پانزدهم: سورهی کوثر
15-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون،« النحر»، (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَر) و « الکوثر»، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیری است که در ابتدای سوره وارد شده است.
این سوره مکی است و در ترتیب نزول، پانزدهمین سوره پس از سورهی عادیات و قبل از سورهی تکاثر و در مصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف یکصدم و هشتم، بعد از سورهی ماعون و قبل از سورهی کافرون قرار گرفته، سه آیه دارد و کوچکترین سورهی قرآن است.
15-2- مقصود سوره
طباطبایی:
خداوند با اعطای کوثر به پیامبر9، بر او منت نهاده و این بدان منظور است که آن جناب را دلخوش سازد.
بهجت پور:
خطاب به پیامبر اکرم9و در مقام ترغیب وی به عبادت شاکرانه و در مقام تسلای خاطر مبارک آن حضرت نازل شده است.
جعفر شرف الدین و حبنکه:
اعطای کوثر به حضرت رسول9 و برتری آن بر مال و فرزند.
محمد فاروق:
خداوند به پیامبر9 و بندگانش با اعطای قرآن و اسلام خیر کثیری، بخشش نموده است.
ابن عاشور:
– بشارت اعطای خیر کثیر در دنیا و آخرت به پیامبر9.
– تکبر مشرکان نسبت به مسلمانان و دشمنی آن ها با پیامبر9، موجب برانگیخته شدن غضب الهی میشود.
– نداشتن فرزند ذکور تأثیری در کمال انسان ندارد.
جویباری:

مطلب مرتبط :   دیدگاه جامعه شناسی

بستن منو