دانلود تحقیق در مورد دنیا و آخرت

دانلود تحقیق در مورد دنیا و آخرت

دانلود پایان نامه

13-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف  

طبرسی و محمد فاروق:
خداوند سبحان در سورهی تکاثر، از سرگرمی با بسیاری اموال سخن میگوید و در این سوره نظیر سوره قبل، خسران انسان، مگر مؤمن صالح را بیان مینماید.
مراغی:
در سورهی تکاثر کسانی که از هوای نفس پیروی نموده را، توصیف مینماید و در این سوره، ویژگیهای کسانی که بدیها را از خود دور نموده و به زیباترین خصلتها آراسته میشوند، را بیان میدارد.
زحیلی و جویباری:
در سورهی تکاثر، سرگرم شدن و آرزو نمودن امور دنیا مورد نکوهش واقع شده است. در این سوره اشتغال به ایمان، عمل صالح و توصیه به خیرات و دور نمودن نفس از گناهان واجب شمرده شده است.
سعید حوّی:
در سورهی تکاثر سخن از سرگردانى، سرگشتگى و غرق شدن آدمیان در نعمتهاست در حالی که در این سوره راههای نجات انسان بیان میشود.
13-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
خدای متعال پس از آن که برنامهی تغییر و تحول جامعهی شرک زده را با ایجاد نهادهای جدیدی همچون پروردگار واحد، رسالت محمد9، قرآن، مسأله شقاوت در رستاخیز و امکان عذاب در دنیا و آخرت قرار داد، در راه نشان دادن راهکارهای رستگاری و نجات از شقاوت، بر برنامه تزکیه و تطهیر از ناشایستها و پیوند با پروردگار و یادکرد میثاقها با او تأکید فرمود. حال یکی از ابعاد مرتبط با سعادت و شقاوت، خود انسان است و کمال و شکوفایی ظرفیتها راهی به سوی شناخت و طلب سعادت ابدی است. خدای متعال در سورهی عصر انسانها را در پیامی انذاری، زیان دیده معرفی میکند و راه برون رفت از آن را حرکت در سایهی ایمان، عمل صالح و همافزایی جامعهی انسانی در مسیر حق و شکیبایی برمیشمارد.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
مفسران ترتیب مصحفی همگی در مقایسه و مقابلهی آیه به آیه، ارتباطاتی برای سوره مطرح نمودهاند و تنها در شیوهی نزولی است که میتوان ارتباط زیبای دو سورهی عصر و انشراح را دریافت نمود.
نوشتار چهاردهم: سورهی عادیات
14-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، (وَ الْعادِیات) و « العادیات» نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیری است که در ابتدای سوره وارد شده است.
در مکی و مدنی بودن این سوره اختلاف شدیدی وجود دارد، این اختلاف ها در تطبیق است و در مفهوم سوگند ها نیست. اما با توجه به آیات دیگر سوره، مکی بودن آن قوی تر به نظر می رسد.
این سوره در ترتیب نزول، چهاردهمین سوره پس از سورهی عصر و قبل از سورهی کوثر و درمصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف صدم، بعد از سورهی زلزال و قبل از سورهی قارعه قرار گرفته و یازده آیه دارد.
14-2- مقصود سوره
طباطبایی:
این سوره دربارهی ناسپاسى انسان و کفران نعمت‏هاى پروردگارش و حب شدیدش نسبت به خیر سخن مى‏گوید و نتیجه مىگیرد، با اینکه دوستدار خیر خلق است و خیر را تشخیص مى‏دهد، اگرانجام ندهد حجتى بر خدا ندارد، بلکه خدا بر او حجت دارد و به زودى حسابش را بررسی میکند.
ابن عاشور:
1- نکوهش صفاتی که مشرکان و منافقان در آن زیادهروی نموده و مسلمانان بایستی از آن پرهیز نمایند و چنین صفاتی، انسان را دچار زیان و ضرر مینمایند.
2- حسابرسی به اعمال، بعد از مرگ، پند و اندرز برای مومنین و تهدیدی برای انکارکنندگان است.
زحیلی:

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد واج آرایی

بستن منو