دانلود تحقیق در مورد دنیا و آخرت

دانلود تحقیق در مورد دنیا و آخرت

دانلود پایان نامه

نوشتار دهم: سورهی فجر  

10-1- شناسهی سوره
نام این سوره، «الفجر» است و این نام گذاری، به علت وقوع این کلمه در ابتدای آن است.
این سوره به اتفاق همهی دانشمندان علوم قرآنی، در مکّه مکرمه نازل شده است.
این سوره در جدولهای مسند دهگانه در دریف دهم، قبل از سورهی ضحی قرار دارد، به جز جدول ابن ندیم که سورهی فجر را پس از سورهی عصر و قبل از ضحی قرار داده است. در جداول ترکیبی و در قریب به اتفاق جداول غیرمسند نیز سورهی فجر پس از سورهی لیل و قبل از سورهی ضحی دانسته شده است.
این سوره درمصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف هشتاد و نهم پس از سوره غاشیه و قبل از سورهی بلد قرار گرفته و سی آیه دارد.
10-2- مقصود سوره
طباطبایی:
در این سوره تعلق به دنیا از آن جهت که طغیان و کفران به دنبال دارد، مذمت شده و اهل دنیا را به شدیدترین عذاب دنیا و آخرت تهدید نموده است.
محمد فاروق:
محور سوره، تجلی اسلام بر بشریت و بیدار نمودن جانها از تاریکیهای شرک و جهل با برانگیخته شدن پیامبر 9 است.
بهجت پور:
تثبیت قلب مبارک پیامبر 9، از طریق بیان قدرت پروردگار در گرفتن انتقام از طغیانگران و دخالت او در عذاب صاحبان قدرت و ثروت و پاداشدهی به نفس به آرامش رسیده است.
جعفر شرف الدین:
غرض سوره، تهدید و انذار کافران نسبت به قطعی بودن عذاب آنهاست.
ابن عاشور :
اغراض سوره بدین شرح است:
– با آوردن مثالهایی، مشرکین مکه را که از رسالت پیامبر 9دوری مینمودند، نسبت به عذاب آخرت هشدار میدهد.
– تثبیت پیامبر 9 با وعده نابودی دشمنان ایشان.
– تباه کردن پندارهای باطل مشرکان نسبت به این تصور که نعمتهای آنها، نشانهی اکرام خداوند است و تنگدستی مومنین نشانهی اهانت الهی است.
– با یاری نکردن ضعیفان و طمع بر زیاد کردن اموالشان، شکر الهی را تباه نمودند.
– پشیمانی مشرکین در روز قیامت و بهرهمندی مومنان از بهشت الهی.
دروزه:
– یادآوری عذاب طغیانگران و سرکشان امتهای گذشته، هم چون عاد، ثمود و فرعون به منظور هشدار به کسانی که همانند آنان رفتار نمایند.
– عیب جویی، نسبت به مال دوستی و ظلم و تجاوز در بدست آوردن و غرق شدن در آن و نیکی نکردن به یتیمان و بیچارگان.
– باطل شمردن این گمان که آسانی و سختی در رزق، به قصد تکریم و اهانت است.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی

بستن منو