دانلود تحقیق در مورد دنیا و آخرت

دانلود تحقیق در مورد دنیا و آخرت

دانلود پایان نامه

 

در سورهی نصر، پاداش کسی که فرمان بردار است، پیروزی و برتری در دنیا و پاداش در آخرت بیان شده است و در این سوره، سرانجام عصیانگران، زیان در دنیا و آخرت است.
سعید حوّی:
سورهی نصر، پیروزی دنیوی و این سوره، پیروزی اخروی بر کافران را بیان می‌کند.
6-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
در اکثر سورههای آغازین قرآن، عمده خطابهای مربوط به پیامبر 9، تقویت، تسلیت و تربیت آن حضرت است؛ زیرا فشارها و اذیتهای فراوانی متوجه آن حضرت میشد و جامعهی دینی مستقل نیز شکل نگرفته بود.
به دنبال هر پیام جدیدی که پیامبر 9 به مردم اعلام میکرد و گامی در جهت تغییر جامعه بر میداشت، چالشی به وجود می‌آمد و گروهی به مقابله بر میخواستند.
بررسی و جمع بندی ارتباط
در ترتیب مصحفی، مفسران به ارتباط موضوعات موجود در سورهها توجه نمودهاند. حال با توجه به ارتباط در ترتیب نزولی میتوان گفت: در سورهی حمد، دستورنامهی تکالیف پروردگار اعلام شد. به دنبال آن گروهی به مقابله پرداخته و چالشهایی را به وجود آوردند، در این سوره خداوند آنها را به شدت سرکوب نموده و پیامبر 9 خود را تسلی میدهد.
نوشتار هفتم: سورهی تکویر
7-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، «کوّرت»، «تکویر»، (إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَت)، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیرهایی است که در ابتدای سوره وارد شده است.
این سوره به اتفاق همه دانشمندان علوم قرآنی، در مکّه مکرمه نازل شده است.
سورهی تکویر در ترتیب نزول، هفتمین سوره پس از سورهی مسد و قبل از سورهی اعلی و در مصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف هشتاد و یکم بعد از سورهی عبس و قبل از سورهی انفطار قرار گرفته و بیست و نه آیه دارد.
7-2- مقصود سوره
طباطبایی:
1– آیات 1 تا 14، روز قیامت را با ذکر پاره‏اى از مقدمات، نشانیهاى آنچه در آن روز واقع مى‏شود، یادآور مى‏شود و آن روز را چنین توصیف مى‏کند، روزى است که در آن عمل انسان هر چه باشد آشکار مى‏گردد، سپس قرآن را اینگونه توصیف مى‏کند؛ القائاتى است که رسولى آسمانى، فرشته وحى، آن را به رسول خدا 9 القاء کرده، از القائات شیطانى نیست و همچنین رسول خدا 9 دیوانه نیست که شیطانها او را دست انداخته باشند.
2 – آیات 15 تا 29، در مقام منزه داشتن رسول خدا 9 از جنون است، (مشرکین آن جناب را بدان متهم کرده بودند)، قرآنى که آورده از مداخله شیطان منزه است، قرآن او کلام خداى تعالى است، فرشتهی وحى آن را به وى القاء مى‏کند، فرشتهای که هرگز در رسالت خود خیانت نمى‏کند و نیز قرآن او، هشدارى است که به اذن خدا هر کسى را که بخواهد راه راست بیابد، هدایت مى‏کند.
ابن عاشور:
1 – حسابرسی به اعمال و درک جزای آن.
2 – قطعی بودن برانگیخته شدن، توصیف حوادثی که در آستانهی قیامت و پس از آن رخ می‌دهد و بیان عظمت و شأن قرآن.
بهجت پور:
مقصود سوره، ترغیب مردم به قرآن از طریق بیان نقش قرآن در هدایت انسان به راه مستقیم است.
فؤاد زیدان:
1- سخن از قیامت، وحی و رسالت که لوازمات ایمان هستند.
2- سخن از حقیقت وحی و ویژگی‌های پیامبر 9.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد معصومان علیه السلام

بستن منو