دانلود تحقیق در مورد حسابرسی اعمال

دانلود تحقیق در مورد حسابرسی اعمال

دانلود پایان نامه

1- آیات 1 تا 14، سخن از روز قیامت، از آن جهت که ایمان به پیامبر 9 و قیامت از مهمترین موضوعات قرآن کریم است.  

2- آیات 15 تا 29، سخن از رسالت اسلام، حقیقت وحی و قرآنی که مشرکین در آن شک نمودند.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
صاحب نظران، محتوای سوره را به شیوههای گوناگونی، تقسیمبندی نمودهاند. مفسران، بر آیات ابتدایی (1 تا 14) تا حدودی اتفاق نظر داشته و این آیات را مربوط به دگرگونیهای پایان این جهان و حوادث روز قیامت میدانند. حبنکه و بهجتپور، در این قسمت از آیات، به حسابرسی اعمال نیز توجه نمودهاند. آیات 15 تا 29، درباره‌ی این دسته از آیات، مفسران به شیوههای گوناگونی به بیان صحت وحی، عظمت قرآن، مشیت و هدایتگر بودن پرداختهاند. حال با توجه به دیدگاههای ارائه شده شاید بتوان گفت، محتوای سوره به دو بخش است:
1- آیات 1 تا 14، بیان دگرگونیهای عظیم پایان این جهان، آغاز رستاخیز و نشانههای قیامت و آن روز را چنین توصیف مى‏کند، روزى است که در آن عمل انسان هر چه باشد آشکار مى‏گردد و انسان با عمل خود روبرو میشود.
2- آیات 15 تا 29، قرآن به واسطهی فرشته وحی از جانب خداوند نازل میشود، ملکى که هرگز در رسالت خود خیانت نمى‏کند. قرآن، هشدارى است و به اذن خدا هر کسى که بخواهد راه راست را بیابد، هدایت مى‏کند.
7-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
خداوند سبحان، سورهی عبس را با ذکر روز قیامت و اهوال آن، به پایان رسانید و این سوره را با ذکر علامات و احوال قیامت آغاز نمود.
زحیلی و جویباری:
در هر دو سوره، سخن از نشانههای روز قیامت و اهوال و سختیهای آن است.
جعفر شرف‌الدین، مراغی و سیوطی:
در هر دو سوره، قیامت، به گونهای توصیف شده است که گویا چشم آن را میبیند.
محمد فاروق:
سورهی عبس، با وصف احوال دو گروه از مردم در روز قیامت پایان میپذیرد. (وُجُوهٌ یَوْمَئذٍ مُّسْفِرَهٌ*ضَاحِکَهٌ مُّسْتَبْشِرَه*وَ وُجُوهٌ یَوْمَئذٍ عَلَیهَْا غَبرََهٌ*تَرْهَقُهَا قَترََهٌ*أُوْلَئکَ هُمُ الْکَفَرَهُ الْفَجَرَهُ). سورهی تکویر با وصف حوادث روز قیامت آغاز میشود و بیان میکند که حقیقتهای پنهان شده آشکار میشود و هر کس با توجه به آنچه که انجام داده میداند، لیاقت بهشت یا جهنم را دارد (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَت).
7-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
در سورهی حمد، هدایت از زبان بندگان درخواست شد. در این سوره خدای متعال نقش عمل در شکلگیری آیندهی هر یک از افراد را بیان میدارد، آن گاه ضمن تأکید بر انتساب قرآن به خدای متعال، مردم هدایت طلب راه به بهرهگیری از این کتاب در جهت نیل به راه استوار و راست ترغیب مینماید.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
در بررسی نظرات مفسرین ملاحظه می شود که طبرسی، سیوطی، مراغی و … برای بیان تناسب مصحفی سورهی تکویر با سورهی عبس، به آیات ابتدایی و انتهایی سورهها و یا قسمتی که در رابطه با روز قیامت و اهوال و سختیهای آن است توجه نمودهاند. وقتی به ترتیب نزول سورهی تکویر و سورهی حمد توجه میشود به ارتباط جالب و منطقی با توجه به محتویات آنها میرسیم، تناسبی که با مجموع سوره برقرار است و نه فقط با بخشی از سوره، همانطور که استاد بهجتپور به این تناسب اشاره نموده است، اما مفسرانی که به ترتیب مصحف توجه نمودهاند، از این تناسب زیبا غافل ماندهاند.
نوشتار هشتم: سورهی اعلی
8-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، «اعلی» و «سبّح»، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیرهایی است که در ابتدای سوره وارد شده است.
این سوره به اتفاق همه دانشمندان علوم قرآنی، در مکّه مکرمه نازل شده است.
سورهی اعلی در تمام جداول ترتیب نزول، هشتمین سوره پس از سورهی تکویر و قبل از سورهی لیل است، به جز جدول ترکیبی ابن ندیم که در آن پس از این سوره، سورهی انشراح قرار دارد و در مصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف هشتاد و هفتم پس از سوره طارق و قبل از سوره غاشیه قرار گرفته و نوزده آیه دارد.
8-2- مقصود سوره

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بستن منو