دانلود تحقیق در مورد جمع بندی

دانلود تحقیق در مورد جمع بندی

دانلود پایان نامه

2- آیات 6 تا 8، به پیامبر 9، وعده حفظ قرآن، فراموش نکردن آن و آسان نمودن بار مسئولیت رسالت الهی را میدهد.  

3- آیات 9 تا 15، به پیامبر 9 فرمان پند و نصیحت کردن را میدهد، حتی اگر سود و بهره آن بسیار اندک باشد و در این راه مأیوس نشود. کسی که مى‏ترسد از قرآن پند گرفته و بهره آن را میبرد و آن کس که پند دهندگی قرآن در او اثر نمیکند، بدبختى است که عاقبت گرفتار آتشی بزرگ خواهد شد که در آن نه مى‏میرد و نه زنده مى‏شود.
4- آیات 16 تا 19، علت دوری مردم از دین خدا و پند و نصیحت‌ها، این است که آنها زندگی پست و زودگذر دنیا را جای سعادت جاویدان آخرت بر گزیدهاند و این پند و اندرزها سخن جدیدی، در رسالت پیامبر 9 نیست و در کتب آسمانی پیشین نیز وجود دارد.
سید بن قطب:
1- آیات 1 تا 5، تسبیح و تقدیس پروردگار.
2- آیات 6 تا 9، خدا برای پیامبر 9 تضمین میکند که جان او قرآن را حفظ مینماید و در خود جای میدهد و به پیامبر 9 مژده میدهد که او را برای شریعت ساده و آسان آیین اسلام آماده میسازد.
3- آیات 10 تا 19، اشاره به ارکان و اصول ثابت و ماندگار جهانبینی ایمانی، از قبیل: توحید، اثبات وحی الهی و بیان جزا در آخرت. در ادامه بیان می‌کند که این اصول متعلق به گذشتگان، نیز هست.
بهجت پور:
سوره با امر پیامبر اکرم 9 به تسبیح نام پروردگار اعلی آغاز شده، سپس با ذکر عنایت ویژه به آن حضرت در دریافت وحی و فراموش نکردن آن ادامه می‌یابد. پس از آن خداوند وی را به تذکر دادن به مردم در موقعیتهایی که موعظه مفید باشد، امر میکند، سپس به بیان مواضع گوناگون مردم در برابر این تذکرات پرداخته و راه رستگاری را نشان داده و انگیزه عدم اقدام به پیمودن راه رستگاری را بیان میکند و بر هماهنگی قرآن با دیگر کتب الهی در مورد این راه تأکید میفرماید.
بستانی:
1- آیات 1 تا 5، پدیدآوردن موجودات.
2- آیات 6 تا 8، روش رساندن پیام اسلام.
3- آیات 9 تا 19، بیان اصول دین.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
مفسران، به شیوههای مختلفی، سوره را بخشبندی نمودهاند. مفسرانی چون؛ سید بن قطب و بستانی به صورت جامع به محتوای سوره اشاره نکردهاند. جعفر شرف‌الدین و شحاته، به تمام موضوعات اشاره نمودهاند در حالی که پیوند و رابطهی آنها را بیان ننمودهاند. بهجتپور و حبنکه با اندک تفاوتی همهی موضوعات را از یکدیگر تفکیک و به پیوند میان آنها توجه نمودهاند. حال با توجه به نظرات بیان شده، شاید بتوان چنین محتوایی را برای سوره بیان نمود:
1- آیات 1 تا 5، تسبیح و تنزیه پروردگار بلند مرتبه، از آن جهت که او پدید آورنده‌ی موجودات است.
2- آیات 6 تا 8، به پیامبر 9، وعده حفظ قرآن، فراموش نکردن آن و آسان نمودن بار مسئولیت رسالت الهی را میدهد.
3- آیات 9 تا 19، پیامبر 9 مأمور است، هر زمان که پند و اندرز سودمند واقع می‌شود، آن‌ها را تذکر دهد. مردم در مقابل آن دو دسته میشوند، عدهای پند را پذیرفته و رستگار میشوند و عدهای دیگر مقابله نموده و اهل آتش میشوند، در ادامه انگیزه این گروه را تحلیل مینماید. در پایان بر هماهنگی قرآن بار دیگر کتب آسمانی در مورد این راه تأکید مینماید.
8-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
خداوند سورهی طارق را با ذکر وعید و تهدید کفار پایان داد و این سوره را با ذکر صفات عالی و قدرتش بر آنچه میخواهد آغاز نموده است.
سعید حوّی:
در سورهی طارق، سخن از خلقت انسان است و در این سوره خلقت گیاهان و سائر موجودات را بیان میکند.
جویباری و سیوطی:
در سورهی طارق به صورت اختصاصی دربارهی خلقت انسان و به طور کلی از گیاهان سخن گفته شد. در این سوره خلقت همهی موجودات و به ویژه گیاهان بیان شده است.
محمد فاروق:

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد قانون مدنی ایران

بستن منو