دانلود تحقیق در مورد جمع بندی

دانلود تحقیق در مورد جمع بندی

دانلود پایان نامه

سید بن قطب:  

غم زدایی، دلداری و اطمینان دادن به پیامبر9.
سعید حوی:
آرامش دادن و آسوده خاطر نمودن پیامبر9.
ابن عاشور:
اغراض سوره این چنین است:
– باطل نمودن پندارهای مشرکین نسبت به انقطاع وحی.
– بشارت برتری آخرت نسبت به دنیا.
– بخشش الهی، به پیامبر9 در هر آنچه که مورد رضایت ایشان است.
– یادآوری الطاف الهی در کودکی پیامبر9.
– مکلف شدن پیامبر9 به شکرگزاری نعمتهای الهی.
زحیلی:
این سوره دارای 4 مقصد است.
1- آیات 1 تا 4، خداوند با آوردن قسمهایی بیان می کند که پیامبرش را رها نکرده، با او دشمنی ندارد و همواره مورد عنایت اوست.
2- آیه 5، بهرهمندی پیامبر9 از مقام شفاعت، در آخرت.
3- آیات 6 تا 8، یادآوری نعمت های الهی در زمان کودکی پیامبر9.
4- آیات 9 تا 11، در پایان خداوند سه سفارش به پیامبر9 میکند؛ مهربانی با یتیم، بخشش به مسکین و شکر نعمت بزرگ نبوت.
دروزه:
آسوده خاطر نمودن پیامبر9، نسبت به عدم ترک وی، یادآوری بخششها و نعمتهای الهی به ایشان، تشویق به نیکی کردن به یتیمان و درخواستکنندگان.
مدرسی:
محور سوره بدین شرح است: در ابتدا سوگندهایی را مطرح میکند، سپس بیان میکند که تأخیر وحى نه براى وداع؛ بلکه براى استوارشدن آن در جانها است، در ادامه به پیامبر9 یادآورى مىکند که چگونه خداوند متعال، پس از سختیها، با ارزانى داشتن نعمتها بر او منت نهاد، بنابراین؛ او باید در خوشبختکردن مردم و هدایت ایشان با همه توان و قوتى که خدا به او بخشیده است کوشا باشد.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
فاروق و مدرسی به محورهای سوره، ابن عاشور و زحیلی به اغراض و مقاصد سوره، عمرو خالد و فؤاد زیدان به هدف سوره اشاره نمودهاند. دیگر مفسران دیدگاه مشترکی نسبت به مقصود این سوره دارند، البته در کلام بهجتپور نکتهی اضافهتری وجود دارد. بنابراین میتوان مقصود سوره را آرامشبخشی خاطر پیامبر9 و بیرون آوردن ایشان از پریشانیها و نگرانیهای بوجود آمده توسط دشمنان و ادامهی برنامه رسالت، بیان نمود.
11-3- محتوای سوره
بهجت پور:
خداوند در بخش اول سوره اعلام میدارد که پروردگار، خشم و قهری نسبت به پیامبر9 ندارد و همیشه مشمول الطاف الهی بوده است. در بخش دوم و مستند به بخش اول، آن حضرت9 را از برخی رفتارهای نامناسب نهی و به مواردی از رفتار شایسته، مأمور مینماید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد الکترومیوگرافی منتخبی

بستن منو